İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Makine ve elektrik tesisatı onarım işi yapılacaktır

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/231270
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne Tahsis Edilen Hizmet Binasının Makine ve Elektrik Tesisatı Onarım İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
İzmir/Bornova
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü GAZİLER CAD. NO:189 YENİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VE HUDUT KAPILARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLEN HİZMET BİNASININ
MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI ONARIM İŞİ
İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne Tahsis Edilen Hizmet Binasının Makine ve Elektrik Tesisatı Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/231270
1-İdarenin
a) Adresi : İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü GAZİLER CAD. NO:189 YENİŞEHİR - KONAK / İZMİR KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324890500 - 2324496447
c) Elektronik Posta Adresi : izmirikmalsube@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Onarım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir/Bornova
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü GAZİLER CAD. NO:189 YENİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 01.06.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işleri benzer iş olarak B III, C I ve D III grubu işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi/Mimar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü GAZİLER CAD. NO:189 YENİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

46.2. İş yerine giriş çıkışlarda idarece belirlenen tüm usullere aynen uyulacaktır. 46.3. Yüklenici Dokümanlar kısmına eklenmiş olan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Alt İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Talimat hükümlerine göre iş mahallinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bütün tedbirlerin alınması ve Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından yükleniciye bildirilen eksiklikler derhal giderilecektir. 46.4. İş mahallinde yapılacak her türlü şantiye çalışmaları esnasında oluşabilecek her türlü hasarları anında giderecektir. 46.5. İş süresince ortaya çıkacak moloz ve inşaat atıkları ilgili Belediyesince belirlenen moloz atım sahasına atılarak inşaat mahallinin genel temizliğine dikkat edilecektir. 46.6. İhale konusu iş ile ilgili olarak idarece belirtilen ve yüklenici tarafından yapılacak/ yaptırılacak tüm işlerde idarenin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olunmayacaktır. 46.7. İdarenin onayının alınmadığı hiç bir malzeme kullanılmayacaktır. 46.8. Bu idari şartname 46 (Kırkaltı) maddeden ibarettir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR