ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kütüphane okuma salonu teşhir ve tanzim işi yaptırılacaktır

ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945406
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
STRATEJİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/61492
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Teknik Şartname de belirtilen özelliklerde, İnşaat Elektrik Tefrişat uygulama işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Adnan Ötüken İl Hlak Kütüphanesi okuma salonu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADNAN ÖTÜKEN İL HALK KÜTÜPHANESİ OKUMA SALONU TEŞHİR VE TANZİM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
STRATEJİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası : 2019/61492
İşin Adı : Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Okuma Salonu Teşhir Ve Tanzim İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : varlık mh tanzimat cd no: 67
b) Telefon ve faks numarası : 3123066767 - 3123066712
c) Elektronik posta adresi : yikob@ankara.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartname de belirtilen özelliklerde, İnşaat Elektrik Tefrişat uygulama işi
b) Yapılacağı Yer : Adnan Ötüken İl Hlak Kütüphanesi okuma salonu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi : Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 200 (İki Yüz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 26.02.2019 - 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi.
Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- İsteklinin ortak girişim olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
- İstekliler alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
İdari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname


- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İş deneyim belgeleri
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel
İstenilen Teknik Personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar ve Mimar En az beş yıl deneyimli
1 Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi En az beş yıldeneyimli
1 Saha Mühendisi Elektrik Mühendisi En az beş yıl deneyimli

- Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/I, Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmazlarda; ilgili koruma kurulunca onaylı tescilli eski eser yapı onarımı ve restorasyonu işleri yapmış olmak (İş bitirmelerin ekine, işe ait onaylı kurul kararı konulması zorunludur.)
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve karşılığı [aynı adresten/ adresinden] satın alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No:67 06070 YENİMAHALLE ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12 – Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14 – İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
DİĞER HUSUSLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR