ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ)

Kozan ilçesi ve diğer ilçelerde içme suyu inşaat işi yaptırılacaktır

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182250
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

BÖLGE 06.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/328145
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 85.735,00 mt içme suyu borusu inşaatı, terfi merkezi ve abone bağlantısı yapılması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cemalpaşa Mh.Ethem Ekin Sk. No:16 Seyhan/ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOZAN İLÇESİ MUHTELİF MAH İLE DİĞER İLÇELER MUH MAH İÇME SUYU YAPIM İŞİ

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOZAN İLÇESİ MUHTELİF MAH İLE DİĞER İLÇELER MUH MAH İÇME SUYU YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/328145

1-İdarenin
a) Adı : ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3224571025-2068 - 3224572486
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : KOZAN İLÇESİ MUHTELİF MAH İLE DİĞER İLÇELER MUH MAH İÇME SUYU YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 85.735,00 mt içme suyu borusu inşaatı, terfi merkezi ve abone bağlantısı yapılması işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Adana
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 480 (dört yüz seksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Cemalpaşa Mh.Ethem Ekin Sk. No:16 Seyhan/ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ'NDEKİ AIII (A3) VEYA AIV (A4) GRUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA ÇEVRE MÜHENDİSİ


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Makine İle Her Derinlikte Her Cins Zeminde Kazı Yapılması 16,25% 24,25% 11,8
Boru Yataklama Malzemesi İle Boru Tabanı Ve Çevresi Yataklaması 8,25% 12,25% 6
Kırmataş (0-25 Mm) İle Hendek Dolgusu Yapılması 12% 18,25% 8,8
Kazı Malzemesinden Makina İle Hendek Ve Temel Dolgusu Yapılması 3,25% 4,75% 2,4
Ø63mm HDPE (10 Atü) Boru Bedeli 3,25% 4,75% 2,4
Ø75mm HDPE (10 Atü) Boru Bedeli 1,25% 1,75% 0,8
Ø110mm HDPE (10 Atü) Boru Bedeli 2% 3,25% 1,6
Ø200mm HDPE (16 Atü) Boru Bedeli 1,75% 2,5% 1,4
Ø200mm HDPE (20 Atü) Boru Bedeli 1% 1,5% 0,8
Ø315mm HDPE (10 Atü) Boru Bedeli 2,75% 4% 2
Ø125mm DUKTİL Boru Bedeli 2,5% 4,5% 1,8
Ø63mm HDPE (10 Atü) Döşenmesi 2,25% 3,25% 1,6
Ø110mm HDPE (10 Atü) Döşenmesi 1% 1,5% 0,8
Ø200mm HDPE (16 Atü) Döşenmesi 1% 1,5% 0,8
Ø315mm HDPE (10 Atü) Döşenmesi 1,5% 2,25% 1,2
Q125 MM DÜKTİL BORU DÖŞENMESİ 1% 1,5% 0,8
VANA ODALARINDA (BASINÇ KIRICI, VANTUZ) BETON DÖKÜLMESİ (C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi film kaplı plywood B.A kalıbı ve beton nakli dahil) 1% 1,75% 0,8
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 0,5% 0,75% 0,8
20 M3 Toplama Odalı Terfi Merkezi 1% 1,25% 0,8
Abone Bağlantısı Yapılması 2,25% 3,5% 1,8
3/4 "PPRC Boru Bedeli ve Montajı 1% 1,5% 0,8


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR