ANKARA KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Köprüsü bağlantı yolu ve aydınlatma işleri yaptırılacaktır

ANKARA KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00984631
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 24.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/194517
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Tarihi Köprüye Ait Bağlantı Yolu ve Aydınlatma Uygulaması Yapılması
İşin Yapılacağı Yer
:
Kırıkkale ili, Keskin İlçesi, Köprüköy Beldesinde ; Kızılırmak Nehri üzerindedir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Etlik Cad. No:39 Dışkapı/ANKARA
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2019/194517
İşin Adı : Tarihi Çeşnigir(Köprüköy) Köprüsü Bağlantı Yolu Ve Aydınlatma Uygulaması İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Etlik Cad. No:39 Dışkapı/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123039000 - 3123843128
c) Elektronik posta adresi : bol04@kgm.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Tarihi Köprüye Ait Bağlantı Yolu ve Aydınlatma Uygulaması Yapılması
b) Yapılacağı Yer : Kırıkkale ili, Keskin İlçesi, Köprüköy Beldesinde ; Kızılırmak Nehri üzerindedir.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : 80 Gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Etlik Cad. No:39 Dışkapı/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 06.05.2019 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b)Açık İhale Usulu İle İhale Edilen Uygulama İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Karayolları Genel Müdürlüğü Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
e) İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
h) Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
ı) İdari Şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
i) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
İstekliler, iş deneyimi belgesine ait Kurul kararlarını teklifleri ekinde sunacaklardır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş Deneyim Belgesi
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
Teknik Personel
Uygulama Grubu
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi Rest.Uzm. Y. Mimar / Mimar / İnşaatYük.Müh./İnşaat Müh. En az 5 yıl deneyimli(*)
1 Şantiye Şefi Yrd Elektrik Yük. Müh./Elektrik Müh. En az 5 yıl deneyimli (**)
1 Topoğraf Harita Teknikeri Konusunda en az 3 yıl deneyimli
(*) Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış olması veya miktarı ve oranına bakılmaksızın restorasyon konusunda iş deneyim belgesine sahip olması gerekmektedir.
(**)Tarihi eserlerin aydınlatılması konusunda
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve restorasyon uygulama projeleri Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olan esaslı onarım niteliğine haiz taş kemer köprü restorasyon uygulamaları yapmış olmak” benzer iş olarak kabul edilecektir.
Tescil kararı ile söz konusu köprünün rölöve , restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun bulunduğuna dair koruma bölge kurulu kararına sunması zorunludur. Kurul kararlarının noter veya ilgili kurum tarafından asli gibidir olarak onaylanmış olan örnekleri de kabul edilebilecektir.
İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde ; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
4.4.1. İsteklilerin iş deneyim belgesi ile birlikte; - Restorasyonunu yapmış oldukları yapının tescil kararı,
- Restorasyon uygulama projesinin uygun bulunduğuna dair koruma bölge kurulu kararı sunulması zorunludur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 600TL (Altıyüz) Türk Lirası karşılığı Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Etlik Cad. No:39 Dışkapı ANKARA adresinden satın alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Etlik Cad. No:39 Dışkapı ANKARAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiyüzOn) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR