TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Köprü ve menfezlerde bakım onarım yaptırılacaktır

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024903
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 13.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/301351
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
158,645 m3 400 dozlu demirli beton (kırmataş ile), 11734,980 kg Çimento esaslı, tek komponentli, fiber ilaveli, tiksotropik, yüksek mukavemetli tamir harcı ile beton tamir sıvası yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
KAHRAMANMARAŞ-ADIYAMAN-MALATYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÖZALPER MAH. İSTASYON CAD. NO:1
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NARLI - MALATYA ARASI KÖPRÜ VE MENFEZLERDE BAKIM ONARIM YAPILMASI

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Narlı - Malatya Arası Köprü Ve Menfezlerde Bakım Onarım Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/301351

1-İdarenin
a) Adresi : GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4222124800 - 4222124816
c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 158,645 m3 400 dozlu demirli beton (kırmataş ile), 11734,980 kg Çimento esaslı, tek komponentli, fiber ilaveli, tiksotropik, yüksek mukavemetli tamir harcı ile beton tamir sıvası yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KAHRAMANMARAŞ-ADIYAMAN-MALATYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÖZALPER MAH. İSTASYON CAD. NO:1
b) Tarihi ve saati : 06.08.2019 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) I GURUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması
Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinde yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı sahibi 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanı
TFmin: Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.
A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması (KTP)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Min. Teklif Oranı (%) Maks Teklif Oranı (%) Puan
2 El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) 1,68 2,53 1
3 400 dozlu demirli beton (kırmataş ile) 5,54 8,31 3
9 Ocak Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması (Nakliye dahil) 5,68 8,53 4
13 Makine ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi 20,17 30,26 12
14 El ile kuruda veya suda 3 m² 'den daha büyük kesitteki kutu ve kemer menfez ile her türlü büz ve mecra kanallarıın içindeki batak, balçık ve alüvyon vs. birikinti malzemesinin temizlenmesi 2,95 4,43 2
15 El ile kuruda veya suda 1 m² - 3 m² arası kesitteki (1m² hariç, 3 m² Dâhil) kutu veya kemer, menfez ile her türlü büz ve mecra kanallarıın içindeki batak, balçık ve alüvyon vs. birikinti malzemesinin temizlenmesi 4,57 6,85 3
16 El ile kuruda veya suda 1 m² ve daha küçük kesitteki kutu veya kemer, menfez ile her türlü büz ve mecra kanallarıın içindeki batak, balçık ve alüvyon vs. birikinti malzemesinin temizlenmesi 1,59 2,39 1
17 Bozuk Betonarme Yüzeylerin Temizlenmesi 1,57 2,35 1
21 DEMİR İMALATIN KUMLAMA YÖNTEMİ RASPA EDİLMESİ VE YÜZEY TOLERANSLI EPOKSİ ASTAR, ARAKAT VE AKRİLİK POLİÜRETAN SON KAT İLE BOYANMASI 4,24 6,37 3
22 Çimento esaslı, tek komponentli, fiber ilaveli, tiksotropik, yüksek mukavemetli tamir harcı ile beton tamir sıvası yapılması 9,29 13,94 6
23 Demiryolu üzerindeki köprülerde bulunan korkuluklarda demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması (1 mtül. Korkuluktaki ortalama yatay+ dikey demir profil adedi 7 ve daha küçük olan köprüler içindir.) 2,43 3,65 2
28 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 5,56 8,34 3
33 Nervürlü Donatı Çeliği St3 Temini Ve işçiliği (Nakliye dahil) 5,91 8,86 4
Diğer İş Kalemleri 8,81 13,21 5
TOPLAM PUAN 50


Diğer iş kalemleri

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Min. Teklif Oranı (%) Maks. Teklif Oranı (%) Puan
1 Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı) 8,81 13,21 5
4 Ağaç Kesilmesi ve Sökme İşi (10-30 cm Çapında)
5 Makine ile Ağaç Kesme ve Sökme (30-50 cm çapında)
6 Makine ile Ağaç Kesme ve Sökme (50-80 cm çapında)
7 Kazılara sık aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması
8 Ocak Taşı ile Kesme Taş İnşaat (Nakliyeler ve çimento bedeli dahil)
10 30 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Harçlı Pere Yapılması (Nakliye dahil)
11 Ocak Taşı ile Blokaj
12 Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması
18 Beton Yüzeylerde Aderans Sağlamak İçin Astar Yapılması
19 HAREKETLİ MESNET TEMİZLİĞİ VE YAĞLANMASI
20 SABİT MESNET ve MESNET BANKI TEMİZLİĞİ
24 Eğilmiş Demir Korkuluk Tamiri
25 Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)
26 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
27 Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaatı Yapılması
29 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)
30 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
31 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)
32 Hasır Donatı Çeligi Temini ve İşçiliği (Nakliye dahil)
34 Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması
Nakliyeler


A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Diğer iş kalemleri iş grubu için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının, Diğer iş kalemleri için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puan verilecektir.

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alınamayacaktır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam Puan (TP)
Toplam puan (TP), Teklif Fiyat Puanı (TFP), Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP) Puanının toplamıdır.
TP = TFP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SATINALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR