BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Köprü işleri yaptırılacaktır

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909872
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GAZETEM 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2018/625560
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet vasıta üst geçit köprüsü yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Balıkesir İl Merkezi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2018 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale tarih ve saatine kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sk. No:25 Kat:1 109 Nolu Oda Karesi/BALIKESİR / Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sk. No:25 Kat:1 No:112 Karesi/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Manisa- Bandırma kattı km243+943 de bulunan Hemzemin geçit yerine Vasıta Üst Geçidi Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/625560

1-İdarenin
a) Adresi : ÇAYIRHİSAR MAH. YENİ İZMİR CAD. NO:313 10100 ALTIEYLÜL/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662391510 - 2662390220
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@balikesir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet vasıta üst geçit köprüsü yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Balıkesir İl Merkezi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sk. No:25 Kat:1 109 Nolu Oda Karesi/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 27.12.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerine Ait Benzer İşler Tebliğinde yer alan A/ I Grubu işler benzer iş kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “Teklif Fiyatı ve Birim Fiyat Puanlaması”, “Kalite ve Teknik Değer Nitelik” ve “Makine, Teçhizat ve Ekipman Nitelik” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı ve Birim Fiyat Puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 15 tam puanve Birim Fiyat Puanlaması50 tam puanüzerinden yapılacaktır.
İdari şartnamenin "Sınır Değer" başlıklı 33. maddesine göre teklifleri geçerli kabul edilen istekliler arasında en düşük teklif fiyatı sahibi istekli, 15 puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP = (TFmin x 15) / TF
formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
Geçerli teklif veren isteklilere ait Birim Fiyat Puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

NO POZ NO İŞİN ADI PUAN
1 04.768/04C01 Ø 150 mm anma çaplı TİP 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (PVC esaslı) (TS 12132) 1
2 ANALİZ 03 Otokorkuluk Yapılması 1
3 ANALİZ 04 Toprakarme Dolgu Yapılması 2
4 ANALİZ ATK Kazıdan çıkan malzemenin, Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Sahasına nakliyesi ve dökülmesi bedeli 1
5 DEPLASE İNŞAAT SAHASI İÇERİSİNDE BULUNAN TÜM ALTYAPI UNSURLARININ DEPLASE EDİLMESİ (Her Firma tarafından sabit bedel olarak 500000 TL teklif edilecektir.) 2
6 KGM/14.210 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile) 1
7 KGM/14.213 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile) 1
8 KGM/16.072/HR Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm. çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması ( C 30/37 Hazır beton harcı ile) 2
9 KGM/16.101/K-H Köprü Temellerinde Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 16/20 Hazır Beton Harcı ile) 1
10 KGM/16.133/K-HR Köprülerde kuruda veya suda her dozda demirli beton ( C 30/37 Hazır beton harcfı ile) 3
11 KGM/16.135/K-HR Plak ve kompozit köprülerin tabliyelerinde, betonarme kazıkta, kuruda veya suda her dozda demirli beton ( C30/37 Hazırbeton harcı ile) 1
12 KGM/16.136/K-1 Prefabrik Kirişlerin Yerlerine Konulması 1
13 KGM/16.137/K-H Köprülerin Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kirişlerinde Her Dozda Demirli Beton (C 40/50 Hazır Beton Harcı ile) 1
14 KGM/16.141/K-HR Toprakarme için prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması ( C 30/37 hazır beton harcı ile) ( Her ebat ve kalınlıkta 1
15 KGM/16.142/K-HR Prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması ( Toprakarme hariç) ( C30/37 hazır beton harcı ile) ( Her ebat ve kalınlıkta) 1
16 KGM/17.081/K Ocak Taşi ile İstifsiz Taş Dolgu 1
17 KGM/18.185 Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması 1
18 KGM/19.022/K Köprülerde Polimer Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı Yapılması 1
19 KGM/21.053 Köprülerde Döşeme, Kiriş ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Menfezler Hariç) 1
20 KGM/23.002/K-1 Öngermeli Beton İçin Özel Çelikle Kablo Teşkili İşçiliği 1
21 KGM/23.010/K Nervürlü Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulması İşçiliği (Nakliye Hariç) 1,500 - 3,000 kg/m² (3,000 kg/m²Dâhil) 1
22 KGM/23.014/K Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç) 2
23 KGM/23.015/K Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm'lik Kalın Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç) 3
24 KGM/23.176/K Profilli Demirden Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması (Malzeme Dâhil) (Boyama ve Nakliye Hariç) 1
25 KGM/23.253 Menfez - Köprülerde Galvanizli Sac Levha İşleri 2
26 KGM/23.255 Fonttan; Izgara, Kapak, Garguy Yapılması 1
27 KGM/25.052 Katran Badana 1
28 KGM/28.010/K Köprülerde 0-80 mm Boyuna Hareket Kapasiteli, Sabit Ankrajlı, Kauçuk Contalı, Sıcak Haddelenmiş veya Ekstrüde Özel Çelik Profilli Su Geçirmez Tip Genleşme Derzi Yapılması ve Yerine Konulması 1
29 KGM/3792/2 Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliği Temini (0,6 inç halat) (Tip 270K) 1
30 KGM/3793 Kılıf Borusu Temini 1
31 KGM/3805 Neopren (Lastik) Mesnet Tertibatı (İçi Çelik Fretli) 1
32 KGM/40.130 Asfalt kazıma makinası ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması 1
33 KGM/51.107/B 1,5 x 2 m Ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m Boyunda kare profilden düz çit direği imali (1 pano + 1 direk = 1 Ano) 1
34 KGM/51.108/B 1,5 x 2 m Ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m Boyunda kare profilden düz çit direği montajı (1 pano + 1 direk = 1 Ano) 1
35 N.YF.05 Hasır çelik nakli 1
36 N.YF.06 Taş nakli 1
37 N.YF.07 Demir Nakli 1
38 N.YF.08 Saç Nakli 1
39 N.YF.26 Profil Nakli 1
40 N.YF.33 Prefabrik kiriş ve Panel Nakliyesi 1
41 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 1
Toplam 50


A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 15 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu teknik ekip aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Ekip listesi tam sunulduğunda tam puan alınacak aksi halde puan verilmeyecektir.

S.No Miktarı (ad) Meslek Deneyim
1 1 İnşaat Mühendisi En az 5 Yıl Deneyimli (Şantiye Şefi )
2 1 İnşaat Mühendisi En az 3 Yıl Deneyimli (Saha Mühendisi)
3 1 Jeoloji / Jeoteknik / Geoteknik Müh. En az 3 Yıl Deneyimli
1 1 Harita Teknikeri /Teknisyeni / Topoğraf En az 3 Yıl Deneyimli
A.3. Makine, Teçhizat ve Ekipman Nitelik Puanlaması
Makine, teçhizat ve ekipman nitelik puanlaması 20 tam puan üzerinden yapılacaktır.(4734 sayılı kanun madde 10.b.6) Aşağıdaki tabloda belirtilen makine ekip ekipmanın ihale ilan tarihinden sonraki bir tarihte makinelerin ihaleye giren istekliye ait olduğunu gösteren ruhsat (noter onaylı), demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağını ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporunu ibraz edenler ile Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile 20 tam puan alacaktır. Aşağıdaki tabloda belirtilen herhangi bir ekipmandan, sayıca az veya istenilen teknik özellikler ile kriterleri sağlamayan ekipmanları ibraz eden istekliler puan alamayacaklardır.
S.No Cinsi Teknik Özellikleri ve İstenilen Kriterler Miktarı (ad)
1 Damperli Kamyon 10 ton ve üzeri. Çift çeker. 2012 yılı model ve üzeri 5
2 Vibrasyonlu Toprak Silindiri Min. 8-12 ton, vibrasyonlu, 2010 ve üzeri 1
3 Greyder 174 KW ve üzeri, 2012 ve üzeri 1
4 Lastik Tekerlekli Yükleyici 146 KW ve üzeri, 3 m3 kova kapasiteli, 2012 ve üzeri 1
5 Paletli Ekskavatör 152 KW ve üzeri, 2012 ve üzeri 1
6 Arasöz Min. 8-12 ton, vibrasyonlu, 2010 ve üzeri 1
A.4. Toplam Puan
Toplam puan; teklif fiyat ve Birim fiyat puanı, kalite ve teknik değer nitelik puanı, ve makine, teçhizat ve ekipman nitelik puanının toplamıdır.
A.5. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sk. No:25 Kat :1 112 nolu oda Karesi/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sk. No:25 Kat:1 No:112 Karesi/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR