TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Köprü inşaat işleri yaptırılacaktır

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/341297
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tekirdağ İli, Malkara İlçesi Hacısungur Mahallesi - Hayrabolu İlçesi Soylu Mahallesi Hayrabolu Deresi Köprü Yapımı - 36 Kalem Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ertuğrul Mah. Hasan Şekerözü Sok. No:5 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖPRÜ İNŞAATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Hayrabolu Deresi Köprü Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/341297

1-İdarenin
a) Adı : TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : ERTUĞRUL MAH.HASANŞEKERÖZÜ SOK.NO:5 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 8504592514 - 2822611323
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Hayrabolu Deresi Köprü Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Tekirdağ İli, Malkara İlçesi Hacısungur Mahallesi - Hayrabolu İlçesi Soylu Mahallesi Hayrabolu Deresi Köprü Yapımı - 36 Kalem Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tekirdağ İli, Malkara İlçesi Hacısungur Mahallesi - Hayrabolu İlçesi Soylu Mahallesi Hayrabolu Deresine
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ertuğrul Mah. Hasan Şekerözü Sok. No:5 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 95 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-I Grup İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
KÖPRÜLERDE VEYA HEYELANLI BÖLGELERDE Ø100 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (NAKLİYELER DAHİL) 6,008243% 8,1288% 4
KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)(NAKLİYELER DAHİL) 0,485946% 0,657456% 0,3
KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)( Nakliyeler dahildir. ) 9,523805% 12,885148% 5,7
PLAK VE KOMPOZİT KÖPRÜLERİN TABLİYELERİNDE, BETONARME KAZIKTA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)( Nakliyeler dahildir. ) 2,214034% 2,995458% 1,5
PREFABRİK KİRİŞLERİN YERLERİNE KONULMASI( Nakliyeler dahildir. ) 0,611056% 0,826723% 0,4
PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (TOPRAKARME HARİÇ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER EBAT VE KALINLIKTA)( Nakliyeler dahildir. ) 0,078883% 0,106725% 0,1
OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU( Nakliyeler dahildir. ) 1,918324% 2,595379% 1,5
20 CM KALINLIKTA OCAK TAŞI İLE HARÇLI PERE ( Nakliyeler dahildir. ) 0,439473% 0,594581% 0,3
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI ( Nakliyeler dahildir. ) 2,006873% 2,715181% 1,5
KÖPRÜLERDE POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI( Nakliyeler dahildir. ) 0,289262% 0,391354% 0,2
BOYUNA VE ENİNE ÖNÇEKİM, ÖNGERME ÇELİĞİNİN (TEL, DEMET, ÇUBUK) YERLERİNE KONULMASI, GERİLMESİ, GEVŞETİLMESİ VE KESİLMESİ İŞÇİLİĞİ( Nakliyeler dahildir. ) 3,76105% 5,088479% 2,5
BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 12 MM.LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ ( Nakliyeler dahildir. ) 7,30205% 9,879244% 4,3
BETONARME İÇİN Ø 14 - Ø 32 MM.LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ ( Nakliyeler dahildir. ) 13,763061% 18,620611% 6,4
PROFİLLİ DEMİRDEN KORKULUK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (MALZEME DAHİL) (BOYAMA HARİÇ)( Nakliyeler dahildir. ) 1,266589% 1,713621% 1
FONTTAN; IZGARA,KAPAK,GARGUY YAPILMASI( Nakliyeler dahildir. ) 0,211019% 0,285496% 0,2
DEMİR İMALATIN İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI( Nakliyeler dahildir. ) 0,139707% 0,189016% 0,1
KATRAN BADANA( Nakliyeler dahildir. ) 0,232461% 0,314506% 0,2
KÖPRÜLERDE 0-80 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD. EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK PROF., SU GEÇ.TİP GENL. DERZİ YAP.VE YERİNE KONULMASI( Nakliyeler dahildir. ) 1,097539% 1,484906% 1
OCAK TAŞINDAN (0 - 0,400 TON KATEGORİDEKİ) TAŞLAR İLE TAHKİMATIN YAPIMI( Nakliyeler dahildir. ) 3,147599% 4,25816% 2
MAKİNA İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI VE DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ( Nakliyeler dahildir. ) 16,226627% 21,953672% 7
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI( Nakliyeler dahildir. ) 8,282475% 11,205702% 4,9
OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI( Nakliyeler dahildir. ) 0,16759% 0,22674% 0,1
OTOKORKULUK RAYI MONTAJI 0,0253% 0,034229% 0,1
OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI ( Nakliyeler dahildir. ) 0,138869% 0,187882% 0,1
OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI 0,032622% 0,044136% 0,1
OTOKORKULUK "U" TAKOZU YAPILMASI( Nakliyeler dahildir. ) 0,010255% 0,013874% 0,1
OTOKORKULUK ''U'' TAKOZU MONTAJI 0,005445% 0,007367% 0,1
OTOKORKULUK TAKOZU VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ YAPILMASI ( Nakliyeler dahildir. ) 0,059291% 0,080217% 0,1
OTOKORKULUK TAKOZU VE ARA BAĞLANTI PARÇASININ MONTAJI 0,010874% 0,014712% 0,1
OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI YAPILMASI (RAL-RG 620) (MALZEME BEDELİ DAHİL) ( Nakliyeler dahildir. ) 0,040142% 0,05431% 0,1
OTOKORKULUK GERGİ KUŞAĞI MONTAJI (RAL-RG 620) 0,010837% 0,014662% 0,1
YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİ TEMİNİ (0,6 İNÇ HALAT)( Nakliyeler dahildir. ) 1,246552% 1,686512% 1
KILIF BORUSU TEMİNİ( Nakliyeler dahildir. ) 0,113939% 0,154152% 0,1
NEOPREN (LASTİK) MESNET TERTİBATI( Nakliyeler dahildir. ) 0,153406% 0,20755% 0,1
KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ (ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 45/55 HAZIR BETON HARCI) ( Nakliyeler dahildir. ) 3,735309% 5,053653% 2,5
Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu)( Nakliyeler dahildir. ) 0,243494% 0,329433% 0,2

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR