MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konak restorasyonu yaptırılacaktır

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00832012
Şehir : Kayseri / Melikgazi
Semt-Mahalle : SEYİTGAZİ MAH. / KILIÇASLAN
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HABER 38 04.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/326308
İşin Yapılacağı Yer
:
KAYSERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi İhale Salonu 5.Kat-Melikgazi/KAYSERİ
İhale Usulü
:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Maliye B., Kamu İhale K. ve Kültür ve Turizm B. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ


İlçemiz Yanıkoğlu Mahallesinde Bulunan Belediyemiz Adına Kayıtlı Tescilli Gavremoğlu Konağının Restorasyonu İşi uygulama işi Kültür Varlıkları Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası : 2018/326308
1- İdarenin
a) Adresi : Seyitgazi Mah. N. Naci Yazgan Cad. No:1 38010 - Melikgazi KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 352 - 2521631 Faks: 2521649
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kentsel@melikgazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı : RESTORASYON, 1
b) Yapılacağı yer : KAYSERİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi İhale Salonu 5.Kat-Melikgazi/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 25 Temmuz 2018 günü, saat: 14:00


İSTENENLER

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 • Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
 • Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 • Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
 • Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler
 • Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge
 • İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
 • Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

 • Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
 • Teknik Personel

İstenilen Teknik Personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Restoratör Mimar veya Mimar 5 yıl deneyimli
1 Şantiye İnşaat Mühendisi 5 yıl deneyimli

Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/I, Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
 • İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı [aynı adresten/https://ekap.kik.gov.tr adresinden] satın alınabilir.
 • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 • Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü-Melikgazi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 • İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 • İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 • Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
 • Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
 • İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR