DZ.K.K. İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

Klima santrali onarımı yaptırılacaktır

DZ.K.K. İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/16234
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KLİMA SANTRALİ ONARIMI (MEKANİK İŞLERİ % 100) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Güdümlü Mermi Test İstasyon Komutanlığı Umuryeri-Beykoz/İSTANBUL
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI UMURYERİ-BEYKOZ/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜDÜMLÜ MERMİ TEST İSTASYON KOMUTANLIĞI KLİMA SANTRALİ ONARIMI


İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

GÜDÜMLÜ MERMİ TEST İSTASYON KOMUTANLIĞI KLİMA SANTRALİ ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/16234

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Umuryeri- BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163202527 - -
c) Elektronik Posta Adresi : istanbul.bakonarim@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : KLİMA SANTRALİ ONARIMI (MEKANİK İŞLERİ % 100)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Güdümlü Mermi Test İstasyon Komutanlığı Umuryeri-Beykoz/İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI UMURYERİ-BEYKOZ/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.01.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
- Klima santralleri TSEK ve SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ'ne haiz olmalıdır.
- Üretici firma ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesine haiz olmalıdır. Belge ekinde ürün adı (KLİMA SANTRALİ) yazılı olmalıdır. Ürün adı belge ekinde yazılı olmayan belgeler kabul görmeyecektir.
- Klima santralleri üçüncü bir sertifikasyon kuruuşunca verilmiş CE belgesine haiz olmalı ve teklif edilecek cihaz modelleri bu belge üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır. Teklif edilen ürün modeli belge ekinde yazılı olmayan belgeler kabul görmeyecektir.
- Üretici firma ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Belgesine haiz olmalıdır. Belge üzerinde ürün adı (KLİMA SANTRALİ) yazılı olmalıdır. Ürün adı belge ekinde yazılı olmayan belgeler kabul görmeyecektir.
- Üretici firma ISO 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgesine haiz olmalıdır. Belge üzerinde ürün adı (KLİMA SANTRALİ) yazılı olmalıdır. Ürün adı belge ekinde yazılı olmayan belgeler kabul görmeyecektir.
- Klima santralleri EUROVENT sertifikasına haiz olmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
E-III.GRUP: HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdarenin (İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI UMURYERİ-BEYKOZ/İSTANBUL) adresinde görülebilir ve 10 TRY (On TL) karşılığı ihale kayıt numarasına ait ihale doküman bedeli, Mal Müdürlükleri veya Nakit Saymanlıklarına yatırılarak (İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI UMURYERİ-BEYKOZ/İSTANBUL) adresinden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI UMURYERİ-BEYKOZ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR