İZMİR İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kısa metrajlı ızgaralı yağmursuyu hattı yapılacaktır

İZMİR İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909351
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/609250
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muh. çap ve cinste top. L=16.300mt id.malı boru ve L=30mt B.A kutu menfez döş.L=4000mt muh. çapta sert PVS pissu borusu tem. ve döş. 1326ad. id.malı yağ.suyu baca kapağı ve ızg. kapağının yerine konulması, 382.500kg delikli saçtan yağ.suyu ızg. yap. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İzmir İli Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Bornova İlçeleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR İLİNE BAĞLI BULUNAN MERKEZ İLÇELERİNİN CADDE, SOKAK VE BULVARLARINDA KISA METRAJLI IZGARALI YAĞMURSUYU HATTI YAPILMASI

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

İzmir İline Bağlı Bulunan Merkez İlçelerinin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kısa Metrajlı Izgaralı Yağmursuyu Hattı Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/609250

1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322932000 - 2322932398
c) Elektronik Posta Adresi : izsuihale@izsu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Muh. çap ve cinste top. L=16.300mt id.malı boru ve L=30mt B.A kutu menfez döş.L=4000mt muh. çapta sert PVS pissu borusu tem. ve döş. 1326ad. id.malı yağ.suyu baca kapağı ve ızg. kapağının yerine konulması, 382.500kg delikli saçtan yağ.suyu ızg. yap.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir İli Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Bornova İlçeleri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait ''Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin'' eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin ''(A) Altyapı İşleri'' başlığı altında yer alan ''IV Grup: "İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ'' başlığı altındaki işler benzer işlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. DEĞERLENDİRME “TEKLİF FİYATI PUANLAMASI” İLE “KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI” OLMAK ÜZERE İKİ KISIMDA YAPILACAKTIR.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP)
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında, en düşük teklif fiyatı sunan istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TFP= (TFmin x 50) /TFformülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içindeki teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
İfade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP)
A.2.1 Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.
A.2.2 Her bir iş kalemi için isteklilerce teklif edilen teklif tutarının, toplam teklif tutarına oranının; her bir iş kalemi için İdarece belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için tespit edilen ve puanlama tablosunda belirtilen puanlar verilecektir.
A.2.3 İş gurupları için ise o iş gurubunda yer alan her bir iş gurubu için verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına oranının her bir iş gurubu için İdarece belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için tespit edilen ve puanlama tablosunda belirtilen puanlar verilecektir.
A.2.4 Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Her bir iş kalemi/iş gurubu için minimum ve maksimum teklif oranı tespit edilirken virgülden sonra üç basamak alınacaktır.
A.2.5 İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş gurupları için puan alamayacaklardır.
A.2.6 Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş gurubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3 Toplam Puan ( TP = TFP + KTP )
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
NOT: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

SIRA NO POZ NO / İŞ KALEMİ NO MİNİMUM TEKLİF DEĞERİ % MAKSİMUM TEKLİF DEĞERİ % PUAN
1 1.001 7,589 11,383 4,743
2 1.002 1,849 2,773 1,155
3 1.003 0,896 1,344 0,560
4 1.004 1,923 2,884 1,202
5 1.005 3,72 5,58 2,325
6 1.006 15,618 23,427 9,761
7 1,007 3,542 5,312 2,213
8 1.008 1,979 2,968 1,237
9 1.009 1,004 1,506 0,628
10 1.010 0,456 0,684 0,285
11 1.011 0,554 0,831 0,346
12 1.012 0,065 0,098 0,041
13 1.013 0,05 0,075 0,031
14 1.014 0,071 0,107 0,045
15 1.015 0,055 0,082 0,034
16 1.016 0,063 0,095 0,040
17 1.017 0,039 0,058 0,024
18 1.018 0,21 0,315 0,131
19 1.019 0,164 0,247 0,103
20 1.020 0,144 0,216 0,090
21 1.021 0,015 0,022 0,009
22 1.022 0,007 0,01 0,004
23 1.023 0,011 0,016 0,007
24 1.024 2,69 4,035 1,681
25 1.025 0,79 1,184 0,494
26 1.026 0,173 0,259 0,108
27 1.027 0,269 0,404 0,168
28 1.028 0,722 1,084 0,452
29 1.029 2,534 3,801 1,584
30 1.030 0,413 0,62 0,258
31 1.031 0,115 0,172 0,072
32 1.032 0,415 0,623 0,259
33 1.033 0,023 0,035 0,014
34 1.034 0,121 0,182 0,076
35 1.035 0,193 0,29 0,121
36 1.036 0,659 0,988 0,412
37 1.037 0,742 1,114 0,464
38 1.038 0,724 1,086 0,453
39 1.039 28,924 43,389 18,077
40 1.040 0,004 0,005 0,002
41 1.041 0,005 0,007 0,003
42 1.042 0,023 0,035 0,015
43 1.043 0,04 0,06 0,025
44 1.044 0,322 0,483 0,201
45 1.045 0,075 0,112 0,0476. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzsu Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak-İZMİR 2.kat Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şb. Müd. Cumhuriyet Bulvarı No:16 Zemin Kat 35250 Konak/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR