KANDIRA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kazı dolgu işleri yaptırılacaktır

KANDIRA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu Kocaeli Valilik Yerleşkesi Körfez Mah. Ankara Yolu Cad. No:129 İzmit / KOCAELİ (Kocaeli Valiliği Müdürlükler Binası 2. Kat)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
[KANDIRA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ]

KANDIRA GIDA İHTİSAS OSB

KISMİ KAZI-DOLGU YAPIM İŞİ (III) AÇIK İHALE KAPALI ZARF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

İlan Süresi : 10
1-İdarenin
a) Adresi : Kandıra Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sk.
No:7 Kat:2 41040 - İZMİT /KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 262 313 00 15 / 262 313 00 16
c) Elektronik posta adresi : info@kandiragiosb.org.tr
ç) İhale dokümanının görüleceği ve satın alınacağı yer : Kandıra GİOSB Bölge Müdürlüğü
d) İhale dokümanının satın alma fiyatı : 1.000.-TL. (Bintürklirası)
e) İstekli zarflarının teslim edileceği tarih, saat ve yer. : 25.03.2020 tarihinde 12:00 saatine kadar Kandıra GİOSB Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kazı-Dolgu İmalatları %100
b) Yapılacağı yer : Kocaeli İli Kandıra İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10(on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150(yüzelli) takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
Kocaeli Valilik Yerleşkesi Körfez Mah. Ankara Yolu Cad. No:129 İzmit / KOCAELİ
(Kocaeli Valiliği Müdürlükler Binası 2. Kat)
b) Tarihi ve saati : 25.03.2020 - 14:00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya İmza Sirküleri,
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.(Teklif edilen fiyatın %3’ünden az olmamak şartıyla)
4.1.5.Şekli ve içeriği idari şartnamenin 7.3 maddesinde belirtilen iş deneyim belgesi.
4.1.6. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri 23.03.2020 tarihinde 14.00 – 17.00 saatleri arasında İdarenin gözetimi ve onayında görecek ve yer görme belgesini İdare ile karşılıklı onaylayacaktır.
4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi kabul edilmeyecektir
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Yapı araç taahhütnamesi:
Öz malı olarak şirket envanterinde 29000 kg ve üzeri 3 adet Ekskavatör (en fazla 5 yaş ) bulunması gerekmektedir.
4.5.Bu ihalede bezer iş olarak kabul edilecek işler:
4.5.1.Bu ihalede benzer iş olarak alt yapı, kazı dolgu işi
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece, İdarenin ihale dokümanını görecek veya satın alacak gerçek ve tüzel kişilerin Kocaeli’nde bulunan Ticaret veya Sanayi Odalarına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri yanlarında getiren istekliler katılabilecektir. Bunun haricindeki isteklilere ihale dokümanı gösterilmeyecek ve satılmayacaktır.
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve satın alınabilir. İhale ücreti Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına HALK BANKASI Sanayi Sitesi Kocaeli Şubesine TR 20 0001 2009 4480 0010 2606 89 numaralı hesaba yatırılacaktır.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kandıra Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilecektir.
9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12-Diğer hususlar
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen kesin teminat. (Teklif edilen fiyatın %6’sınden az olmamak şartıyla)
İhalenin ertelenmesi ve iptaline ilişkin hususlar ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamenin 11 ve 12. Maddelerinde ayrıntılı olarak bahsedilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR