ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI

Kaynak işleri yaptırılacaktır

ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181194
Şehir : Samsun / Çarşamba
Semt-Mahalle : KİRAZLIKÇAY MAH. / ÇARŞAMBA
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EXPRES 30.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/324612
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Detayı teknik şartnamede belirtilen muhtelif kaynak işleri hizmeti
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çarşamba Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrikamız, 2020/2021 dönemi ihtiyacı, Muhtelif Kaynak İşleri Yapımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2020/324612

1-İdarenin

a) Adresi : Kirazlıkçay Mah. Baraj yolu Cad. No: 210 Çarşamba/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 0(362) 833 34 40 - 0(362) 833 34 45
c) Elektronik Posta Adresi : carsambaseker@turkseker.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Detayı teknik şartnamede belirtilen muhtelif kaynak işleri hizmeti
b) Teslim yeri : Çarşamba Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi : İş yeri teslim tarihinden itibaren, 70 takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çarşamba Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.07.2020 10:30

4 -Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.İhale dokümanı, Çarşamba Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Kirazlıkçay mah. Baraj yolu cad. No:210 Çarşamba/SAMSUN) adresinde görülebilir ve TL. 200,00 (İkiyüzTL) bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çarşamba Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine, elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
10- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
11-Diğer Hususlar
11.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca, açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.
11.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR