MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karayolu işleri yaptırılacaktır

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01199303
Şehir : Mersin / Mezitli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GÜNEY 27.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/381649
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30.000t Asfalt Temini ve Nakli, 5.000t Asfalt Plent Altı Temini, 20.000t Asfalt Finişer ile Serme Sıkıştırma, 5.000t Asfalt Greyder ile Serme Sıkıştırma, 10.000m2 Asfalt Yama Yapılması, 800?er saat Greyder, Ekskavatör, Kazıyıcı Yükleyici Çalıştırma Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mezitli İlçe Sınırları İçerisindeki Tüm Mahalleler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk mah. Sanayi cad. No:24 Mezitli Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

MEZİTLİ BELEDİYESİ

2020-2021 Yıllara Sari Mezitli Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Belediyemiz Muhtelif Mahalle Ve Sokaklarda İmarlı Yollarda Sıcak Asfalt Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/381649

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO:24 MEZİTLİ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243581005 - 3243570042
c) Elektronik Posta Adresi : info@mezitli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000t Asfalt Temini ve Nakli, 5.000t Asfalt Plent Altı Temini, 20.000t Asfalt Finişer ile Serme Sıkıştırma, 5.000t Asfalt Greyder ile Serme Sıkıştırma, 10.000m2 Asfalt Yama Yapılması, 800?er saat Greyder, Ekskavatör, Kazıyıcı Yükleyici Çalıştırma
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mezitli İlçe Sınırları İçerisindeki Tüm Mahalleler
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 465 (dört yüz altmış beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Atatürk mah. Sanayi cad. No:24 Mezitli Belediyesi Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati : 18.08.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Bitümlü sıcak karışım asfaltının serme sıcaklığının sağlanması ve plent altı asfaltın Belediyemiz tarafından taşınmasına uygun olması için Asfalt Plentinin kendi malı ve kurulu olduğunu tevsik eden belgelerin teklif dosyasına eklenmesi zorunludur.
Kendi malı şartı aranan makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik şartname ve diğer dokümanlarda belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösteren belgelerin de (teknik özellikleri tevsik edici diğer belgelerin) teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11 Haziran 2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan AV. Grup İşler benzer iş kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme : ‘’Teklif Fiyatı’’ , ‘’Güncel Nakliye Bedeli’’ , ‘’Kalite ve Teknik Değer Nitelik ‘’ olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.
A.1-Teklif fiyatı puanlaması (TFP:65 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 65 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 65 puan alacak olup,diğer isteklilere ait teklif puanları ; TFP=(TF min x 65)/TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde ;
TFP: Teklif fiyat puanını
TFmin:İlgili kısım için geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatını
TF:İsteklinin ilgili kısım için teklif fiyatını,ifade eder.
A.2-Güncel nakliye bedeli puanlaması (GNBP:15 PUAN)
Nakliye bedeli puanlaması:4734 Sayılı kamu ihale kanununun Temel İlkeler başlıklı 5. Maddesi gereğince idarelerin ‘’ihtiyaçlarını uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduklarından bu iş kapsamında bir kısım asfaltın idaremizin kendi araçları ile asfalt üretim tesisinden alınarak Mezitli İlçesi sınırları dahilinde tüm ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yine kendi ekipleri ile hizmet götüreceğinden ek nakliye maliyetine ve süre kaybının sebep olacağı zararlardan kaçınmak sebebi ile idaremize ait MEZİTLİ İLÇESİ ATATÜRK MAH. MEZİTLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIK BİNASI merkez alınarak devlet yolu ile en fazla 70 km mesafede faal olan ve bu iş kapsamında kullanılacak asfalt plentine ait mesafe, adres, ada, pafta, parsel veya koordinat bilgilerini içeren kapasite raporu veya bu bilgileri içeren resmi ve onaylı bir belge ile teklifleri ekinde idareye sunacaktır.
Teklif kapsamında: Asfalt üretimi yapılacak tesisin açık adresinin belgelendirilmesi koşulu ile puanlamada kullanılması öngörülen fiyat dışı unsur olup MEZİTLİ İLÇESİ ATATÜRK MAH. MEZİTLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIK BİNASI merkez alınarak en fazla 70 km devlet yolu mesafe dışında kalan üretim tesislerine puan verilmeyecektir.
İsteklinin bu iş kapsamında kullanacağı asfalt üretim tesisinin kapasite raporunu belgelendirilmesi ve TS EN 13108-1 Asfalt betonu standardında üretim yaptığını gösteren herhangi bir resmi belge sunması koşulu ile puanlamada kullanılması öngörülen fiyat dışı unsurdur. Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde bu kriterden puan verilmeyecektir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriterleri sağlanabilir.
Tekliflerin değerlendirilmesinde geçerli teklif veren istekliler arasında ;Karayolları Genel Müdürlüğünün 07.005/ K ve 07.006/k Poz numaralı kazıdan başka inşaat malzemelerinin taşınmasında kullanılan nakliye formüllerine göre asfalt alımı yapılacak isteklinin asfalt üretim tesisinin MEZİTLİ İLÇESİ ATATÜRK MAH. MEZİTLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIK BİNASI alanına olan mesafesi göz önünde bulundurularak en avantajlı nakliye bedeli belirlenecektir.
10.000 m veya 10.000 m den az mesafeler için 1 ton malzeme taşıma maliyeti:
07.005/K: Kazıdan başka İnşaat malzemelerinin taşınması (10.000 m’ ye kadar)
F= 1,25×K×0,00017×√M×A=………TL/ton
K: (K=380) Rayiç cetveline yazılı ‘’Her cins ve tonajda motorlu araç için taşıma katsayısıdır.
M: Açık adresi teklif kapsamında sunulan asfalt plenti ile müdürlüğümüz adresi arasındaki taşıma yolunun metre cinsinden taşıma mesafesidir.
A: 1,00 alınarak değerlendirme yapılacaktır.
10.000 m den FAZLA mesafeler için 1 ton malzeme taşıma maliyeti:
07.006/K: Kazıdan başka İnşaat malzemelerinin taşınması (10.000 m’ den fazla)
F=1,25×K×(0,0007×M+0,01)×A=….. TL/ton
K:(K=380) Rayiç cetvelinde yazılı ‘’Her cins ve tonajda motorlu araç için taşıma katsayısıdır.
M:Açık adresi teklif kapsamında sunulan asfalt plenti ile müdürlüğümüz adresi arasındaki taşıma yolunun kilometre cinsinden taşıma mesafesidir.
A:1,00 alınarak değerlendirme yapılacaktır.
Nakliye Bedeli:F×5.000 ton=….TL olarak belirlenecektir.
Örneğin: Teklif veren isteklilelerden iki tanesinden;
Birinin asfalt üretim tesisinin Müdürlüğümüze uzaklığı 9.000 m (M1=9000M) olsun bu durumda 07.005/K pozu kullanılarak güncel nakliye bedeli;
F= 1,25×K× 0,00017×√M1×A=….TL/ton
Nakliye Bedeli= F×5.000 ton=…..TL=>
Nakliye Bedeli= 1,25×K×0,00017×√M1×A TL/ton ×5.000ton=
Güncel nakliye bedeli=1,25×K×0,00017×√M1×A TL/ton × 5.000 ton =….TL=>
Güncel nakliye bedeli =1,25×380×0,00017×(9,000) ½ ×1,00 TL/ton×5.000ton=>38.303,09 TL
Diğerinin asfalt üretim tesisinin müdürlüğümüze uzaklığı 11.000 m (M2=11 km) olsun bu durumda 07.006/K pozu kullanılarak güncel nakliye bedeli;
F=1,25×K×(0,0007×M2+0,01)×A=…… TL/ton
Nakliye Bedeli =F×5.000 ton=…..TL=>
Güncel Nakliye Bedeli =1,25×K×(0,0007×M2+0,01)×A TL/ton×5.000ton=…..TL=>
Güncel Nakliye Bedeli =1,25×380×(0,0007×11+0,01)×1,00 TL/ton×5.000ton=42.037,50TL=>
Güncel nakliye bedeli puanlaması 15 tam puan üzerinden yapılacaktır. İlgili kısım için geçerli teklif veren istekliler arasında yukarıdaki formüle göre güncel nakliye bedeli tespit edilen en düşük güncel nakliye bedeli sahibi istekli 15 puan alacak olup, diğer isteklilere ait güncel nakliye bedeli puanları;
GNBP=(GNB min × 15)/ GNB FORMÜLÜ İLE HESAPLANACAKTIR.
Bu formülde ;
GNBP:Güncel nakliye bedeli puanını,
GNB min: İlgili kısım için geçerli teklifler arasında tespit edilen en düşük güncel nakliye bedeli,
GNB:İsteklinin ilgili kısmına ait güncel nakliye bedelini,ifade eder.
A.3-KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI (KTDP:20 PUAN)
A.3.1. Asfalt alımı yapılacak Tesisin Üretim Kapasitesi Puanı ( TOPLAM 10 PUAN)
(İhtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması) (KTDP1 : 10 PUAN)
100 ton/saat ‘den az üretim kapasiteli tesisi : 0 PUAN
100 ton/saat’ten 150 ton/saat’e kadar üretim kapasiteli olan tesis :6 PUAN
150 ton/saat’ten 200 ton/saat’e kadar üretim kapasiteli olan tesis :8 PUAN
200 ton/saat ve fazla üretim kapasiteli tesis :10 PUAN
A.3.2 Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İş kalemleri puanı: (KTDP2: 10 PUAN)
SIRA NO İŞ KALEMİ
1 Sıcak Karışım Asfalt Temini ve nakli 5 Puan
2 Sıcak Karışım Asfalt Temini Plent Altı 2 Puan
3 Sıcak Karışım Asfalt İle Yama Yapılması ve Sıkıştırma İşleminin Yapılması(Nakliye Dahil) 3 Puan
Sıcak Karışım Asfalt Temini ve Nakli bedeli puanlaması 5 tam puan üzerinden yapılacaktır. İlgili kısım için geçerli teklif veren istekliler arasında yukarıdaki formüle göre Sıcak Karışım Asfalt Temini ve Nakli bedeli tespit edilen en düşük Sıcak Karışım Asfalt Temini ve Nakli bedeli sahibi istekli 5 puan alacak olup, diğer isteklilere ait Sıcak Karışım Asfalt Temini ve Nakli bedeli puanları;
SKATNP=( SKATN min × 5)/ SKATN FORMÜLÜ İLE HESAPLANACAKTIR.
Sıcak Karışım Asfalt Temini Plent Altı bedeli puanlaması 2 tam puan üzerinden yapılacaktır. İlgili kısım için geçerli teklif veren istekliler arasında yukarıdaki formüle göre Sıcak Karışım Asfalt Temini Plent Altı bedeli tespit edilen en düşük Sıcak Karışım Asfalt Temini Plent Altı bedeli sahibi istekli 2 puan alacak olup, diğer isteklilere ait Sıcak Karışım Asfalt Temini Plent Altı bedeli puanları;
SKATPAP=( SKATPA min × 2)/ SKATPA FORMÜLÜ İLE HESAPLANACAKTIR.
Sıcak Karışım Asfalt İle Yama Yapılması ve Sıkıştırma İşleminin Yapılması(Nakliye Dahil) bedeli puanlaması 3 tam puan üzerinden yapılacaktır. İlgili kısım için geçerli teklif veren istekliler arasında yukarıdaki formüle göre Sıcak Karışım Asfalt İle Yama Yapılması ve Sıkıştırma İşleminin Yapılması(Nakliye Dahil) bedeli tespit edilen en düşük Sıcak Karışım Asfalt İle Yama Yapılması ve Sıkıştırma İşleminin Yapılması(Nakliye Dahil) bedeli sahibi istekli 3 puan alacak olup, diğer isteklilere ait Sıcak Karışım Asfalt İle Yama Yapılması ve Sıkıştırma İşleminin Yapılması(Nakliye Dahil)bedeli puanları;
SKAYYSİYP=( SKAYYSİY min × 3)/ SKAYYSİY FORMÜLÜ İLE HESAPLANACAKTIR.
Kalite ve teknik değer nitelik puanı, Asfalt alımı yapılacak Tesisin Üretim Kapasitesi Puanı, Asfalt Alımı Yapılacak TESİSİN TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI ve İş kalemleri puanlarının toplamıdır.
A.4.Toplam Puan (TP)
Toplam puan: Teklif fiyat puanı, güncel nakliye bedeli puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP =TFP+GNBP+KTDP
A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
FDTF =(ETF × 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ,fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş (toplam puanı en yüksek olan), teklif bedeli en düşük istekliye ait teklif bedelidir.
NOT: (Toplam puan ve güncel nakliye bedeli, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)
B.1 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;
B.1. A Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
B.1. B (Mülga 29/11/2016-29903 R.G. / 6. md.)

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk mah. Sanayi cad. No:24 Mezitli Belediyesi İhaleli İşler Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR