ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karayolu işleri yaptırılacaktır

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01197772
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEBAKIŞ 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/382997
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Pasinler ilçesi muhtelif mahalle yollarında 58 km 1. ve 2. kat asfalt sathi kaplama ,16 km 2. kat asfalt sathi kaplama Narman ilçesi muhtelif mahalle yollarında 30 km bitümlü sıcak karışım asfalt yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, MURATPAŞA MAHALLESİ, MERKEZ YÖNETİM CADDESİ, 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI


ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİ MUHTELİF MAHALLE YOLLARINDA ASFALT SATHİ KAPLAMA VE NARMAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLE YOLLARINDA BSK(BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM) ASFALT YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/382997

1-İdarenin
a) Adresi : MURATPAŞA MAH. MERKEZ YÖNETİM CAD. 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4423441000 - 4423441285
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@erzurumbel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Pasinler ilçesi muhtelif mahalle yollarında 58 km 1. ve 2. kat asfalt sathi kaplama ,16 km 2. kat asfalt sathi kaplama Narman ilçesi muhtelif mahalle yollarında 30 km bitümlü sıcak karışım asfalt yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Erzurum İli Pasinler ve Narman İlçeleri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 480 (dört yüz seksen) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, MURATPAŞA MAHALLESİ, MERKEZ YÖNETİM CADDESİ, 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 20.08.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Cinsi
Adet Özellikleri
Su Tankeri 2 En az 2016 model
Asfalt Distribitörü 1 En az 2016 model
Greyder 3 En az 2016 model
Ekskavatör 5 En az 2016 model
Silindir 2 Toprak silindiri En az 2016 model
Silindir 1 Tandem silindir En az 2016 model
Kanal Kazıcı Yükleyici 2 En az 2016 model
Silindir 1 Çift demir bandaj silindir En az 2016 model
Damperli Kamyon 10 En az 2016 model
Asfalt Pilenti 1 Erzurum il sınırları içerisinde kurulu
Finişer 1
Yukarıdaki tabloda istenilen tüm araç ve ekipmanın kendi malı olması istenilecektir.
Makine , teçhizat ve ekipmana ilişkin yukarıda ki tabloda belirtilen cins, adet ve özellikteki araç ve gerecin ihale aşamasında tevsiki Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 41. maddesine göre yapılacaktır.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İlan Tarihi İtibariyle Güncel Olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan A V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1.Fiyat puanı (FP) (50 PUAN)
Fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 50 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KTP) (50 PUAN)Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ve ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerlerin arasında kalıyorsa tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Hesaplanan oran hesaplanan İş Kalemi için tabloda belirtilen Alt ve Üst sınır aralığının dışındıysa o İş Kalemi için istekliye Puan verilmeyecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA ESAS ORANLAR TABLOSU

İş Kalemi No İş Kalemi Kısa Adı İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Bedelin Toplam Teklif Bedeline Oranı ALT SINIRI İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Bedelin Toplam Teklif Bedeline Oranı ÜST SINIRI Verilecek Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP)
KGM/6100/3/ÖZ PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE)( HER TÜRLÜ NAKLİYE DAHİL ) 19,6841% 30,1823% 7
KGM/15.102/K-1/ÖZ OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 mm (2") LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ, MAKİNE İLE YÜKLEME, FİGÜRE, MAKİNE İLE SERME, ARAZÖZ İLE SULAMA, SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRMA VE HER TÜRLÜ NAKLİYE DAHİL 14,5365% 22,2893% 5
KGM/4300/ÖZ.70/100 70/100 BİTÜM BEDELİ 9,0397% 13,8609% 4
KGM/6308/ÖZ 8 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) ( HER TÜRLÜ NAKLİYE DAHİL ) 7,2247% 11,0778% 3
KGM/4300/ÖZ. ASTAR FM2B2 ASTAR BEDELİ 5,2262% 8,0135% 3
KGM/4300/ÖZ. BİTÜM 160/220 BİTÜM BEDELİ 4,8795% 7,4820% 2
NAKLİYE / KAZI YARMA VE YAN ARİYET KAZISININ TAŞINMASI ( İHTİYAÇ HALİNDE ) 2,9744% 4,5608% 1
KGM/2200/ÖZ HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI 2,4383% 3,7387% 1
KGM/6560/ÖZ İKİ TABAKA ASTARLI BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPMA(TİP-1+3) (OCAK TAŞIYLA) ( HER TÜRLÜ NAKLİYE DAHİL ) 2,4056% 3,6886% 1
KGM/16.122/K-H HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (C 20/25 HAZIR BETON HARCI İLE) 2,1383% 3,2787% 1
NAKLİYE / BİTÜM ASTAR VE BİTÜM NAKLİ 0,7474% 1,1460% 1
KGM/16.132/K-H KUTU MENFEZLERDE KURUDA VE SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE) 0,6490% 0,9952% 1
OZEL1 OTO KORKULUK YAPILMASI HERŞEY DAHİL ( MALZEME TEMİNİ, MONTAJ DAHİL ) 0,5899% 0,9046% 1
KGM/15.044 MAKİNA İLE HER CİNS TOPRAK ZEMİNDE REGLAJ 0,5529% 0,8478% 1
SER. VE SIK. ÖZEL SERME VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI 0,3588% 0,5501% 1
KGM/6580/ÖZ BİR TABAKA ASTARSIZ BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA YAPMA (TİP-2;OCAK TAŞI İLE) ( HER TÜRLÜ NAKLİYE DAHİL ) 0,3261% 0,5001% 1
KGM/17.002/K/ÖZ OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT ( ÇİMENTO BEDELİ DAHİL ) 0,3036% 0,4656% 1
KGM/23.014/K BETONARME İÇİN Ø 8 - Ø 12 MM.LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ) 0,2284% 0,3501% 1
KGM/23.015/K BETONARME İÇİN Ø 14 - Ø 32 MM.LİK İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (NAKLİYE HARİÇ) 0,2258% 0,3463% 1
KGM/16.130/K-H HER TÜRLÜ İNŞ.(KİRİŞLİ VE KUTU MENF.KÖPRÜ.VE BETON.KAZIK HARİÇ, PLAK VE KOMP. MENF.DAHİL) KURUDA VEYA SUDA HER DOZ.DEMİRLİ BETON (C 25/30 HAZIR BET.HARCI İLE) 0,1705% 0,2614% 1
10.450.1209 ø 600 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) 0,0785% 0,1203% 1
10.450.1208 ø 500 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) 0,0658% 0,1009% 1
KGM/23.176/K PROFİLLİ DEMİRDEN KORKULUK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (MALZEME DAHİL) (BOYAMA VE NAKLİYE HARİÇ) 0,0421% 0,0645% 1
KGM/27.104/K/ÖZ YONMA VE KESME TAŞ İNŞAAT YÜZEYİNE DERZ YAPILMASI ( ÇİMENTO BEDELİ DAHİL ) 0,0318% 0,0488% 1
KGM/25.052 KATRAN BADANA 0,0278% 0,0427% 1
KGM/21.051 MENFEZLERDE 6 M VE DAHA KÜÇÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER 0,0231% 0,0355% 1
KGM/25.016/K DEMİR İMALATIN İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI 0,0186% 0,0286% 1
15.250.1001 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması 0,0054% 0,0082% 1
204.401 PVC PLASTİK PİS SU BORUSU ø 50-40 mm. 0,0039% 0,0060% 1
N.21 Nervürlü Çelik Nakli 0,0018% 0,0028% 1
KGM/3780/10 Otokorkuluk Uç Parçası Yapılması 0,0011% 0,0017% 1
KGM/3780/10-M Otokorkuluk Uç Parçası Montajı 0,0002% 0,0003% 1

A.3.Toplam Puan (TP)
Toplam puan, fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP= FP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, MURATPAŞA MAHALLESİ, MERKEZ YÖNETİM CADDESİ, 25100 YAKUTİYE/ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR