REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karayolu işleri yaptırılacaktır

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862083
Şehir : Tokat / Reşadiye
Yayınlandığı Gazeteler

YEŞİL REŞADİYE 07.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/433035
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tokat İli Reşadiye İlçesi Muhtelif Mahalle, Sokak ve Caddelerin asfalt (BSK) 6.261 Metre yol yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Tokat illi Reşadiye İlçesi Muhtelif Mahalle, Sokak ve Caddeler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
REŞADİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
REŞADİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


TOKAT İLİ REŞADİYE İLÇESİ MUHTELİF MAHALLE,SOKAK,CADDE ASFALT(BSK) YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/433035
1-İdarenin
a) Adresi : REŞADİYE BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 4 60700 REŞADİYE/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3564613028 - 3564614438
c) Elektronik Posta Adresi : resadiyefen@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tokat İli Reşadiye İlçesi Muhtelif Mahalle, Sokak ve Caddelerin asfalt (BSK) 6.261 Metre yol yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tokat illi Reşadiye İlçesi Muhtelif Mahalle, Sokak ve Caddeler
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : REŞADİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ODASI
b) Tarihi ve saati : 03.10.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
ARAÇ/EKİPMAN CİNSİ MİKTARI AÇIKLAMA
Plent en az 240 Ton/Saat Kapasiteli 1 ADET Kendi Malı 2015 model ve üzeri
Finişer (170-220 Hp gücünde 200 TON/saat Kapasiteli duyargalı ) 1 ADET Kendi Malı 2015 model ve üzeri
Lastik Tekerlekli Yükleyici 1 ADET Kendi Malı Yada Kira Sözleşmeli
Greyder (liper) 1 ADET Kendi Malı Yada Kira Sözleşmeli
Pnomatik Asfalt Silindiri 1 ADET Kendi Malı Yada Kira Sözleşmeli
Büyük Toprak Silindiri(8-10 ton Statik Ağırlık) 1 ADET
Kendi Malı Yada Kira Sözleşmeli
Silindir (Demir Bandajlı Vibrasyonlu) (2-4 ton dinamik kuvvette Takriben 56-76 Dhp gücünde) 1 ADET Kendi Malı Yada Kira Sözleşmeli
Demir Merdaneli silindir(10-14 ton statik ağırlıkta) 1 ADET Kendi Malı Yada Kira Sözleşmeli
Sulama Tankeri 1 ADET Kendi Malı Yada Kira Sözleşmeli
Kompaktör 1 ADET Kendi Malı Yada Kira Sözleşmeli
Beton Asfalt Kesme Makinesi 1 ADET Kendi Malı Yada Kira Sözleşmeli
Damperli Kamyon (2015 model ve üzeri) 7 ADET Kendi Malı Yada Kira Sözleşmeli
Paletli kırıcı konkasör (325 BG) (2012 model ve üzeri) 1 ADET Kendi Malı Yada Kira Sözleşmeli
Asfalt kazıma makinası (2012 model üzeri) (minimum 1,00 mt kazıma genişliğinde) 1 adet Kendi malı ya da kira sözleşmesi 1 ADET Kendi Malı Yada Kira Sözleşmeli

Araç/ ve Teçhizat listesi işin tamamı içindir .

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin A-V Grup (Karayolu İşleri) Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Diplomaları

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Reşadiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar REŞADİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR