MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kara yolu işleri yaptırılacaktır

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01167589
Şehir : Muğla
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA HABER 30.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/262774
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muğla İli Bodrum, Yatağan, Datça, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde yaklaşık olarak 59,90 kilometre yol kaplama ve 6.750 metrekare Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması Yapım İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, İhale Odası, Emirbeyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muğla İli Bodrum, Yatağan, Datça, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plentmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/262774
1-İdarenin

a) Adresi : Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141406 - 2522142219
c) Elektronik Posta Adresi : mbbfenisleri@mugla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muğla İli Bodrum, Yatağan, Datça, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde yaklaşık olarak 59,90 kilometre yol kaplama ve 6.750 metrekare Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması Yapım İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Muğla İli Bodrum, Yatağan, Datça, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahalleler
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, İhale Odası, Emirbeyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 24.06.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İlgili mahallerde işin başlamasından önce tüm alt yapı, kamu ve yatırımcı kuruluşlara (AYKOME, KUDEB, İlgili Müze Müdürlüğü, MUSKİ, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., Türk Telekom, Akmercan Doğalgaz Dağıtım A.Ş., İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ, Orman Bölge İl Müdürlüğü, Karayolları, İlçe Jandarma K.lığı, İl ve İlçe Zabıta Müdürlükleri vb.) yapılacak iş ile ilgili yazılı detaylı açıklamalı bilgi verilecektir. İlgili kurumlar ve kuruluşlara bilgi verildiğine dair yüklenici tarafından idaremize yazılı bilgi verilecektir. Aksi halde idaremize rücu edilen tüm yaptırım ve cezalardan yüklenici sorumludur. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri gereği Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan gerekli izinler yüklenici tarafından alınacak ve mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları bertaraf ücretleri ve benzeri giderler yüklenici tarafından ilgili kuruma ödenecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyimde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ'den (A) ALT YAPI İŞLERİ başlığı altında yer alan V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir. (RESMİ GAZETE SAYISI: 30453/M - RESMİ GAZETE TARİHİ: 19.06.2018)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra
No
İş Kalemi
No
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İş Kalemi Puanı
1 İş Kalemi 06 Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış, Elenmiş ve Yıkanmış ( 25 mm (1'') ile 12,5 mm (1/2'') arasında istenilen tiplerde) Asfalt Mıcırı Temin Edilmesi 4,00
2 İş Kalemi 07 Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Temini, Nakli, Bitüm herşey dahil) 21,00
3 İş Kalemi 09 Prefabrik Beton Bordür İmali, Nakli ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30xSB) 1,00
4 İş Kalemi 12 Prefabrik Beton Parke İmali, Nakli ve Yerine Döşenmesi (8 cm Kalınlıkta) 5,00
5 İş Kalemi 18 Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile) 2,00
6 İş Kalemi 20 Kırmataş Şose ve Asfalt Sökülmesi 1,00
7 İş Kalemi 24 Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) 9,00
8 İş Kalemi 25 Mıcır Nakli 2,00
9 İş Kalemi 26 PMT Nakli 2,50
10 İş Kalemi 28 Kazıdan Çıkan Malzeme Nakli 2,50


Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatlara ait tutarların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarlarının toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü, Emirbeyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR