KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kara yolu işleri yaptırılacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/578413
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Takriben 247 kilometre uzunluğundaki otoyol ve bağlantı yollarında sanat yapıları, drenaj sistemleri ile sahalarının temizlik, bakım onarım işlerinin yapılması yapım işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Anadolu Otoyolu Çamlıca Gişeler - Düzce (Gümüşova) Arasındaki Otoyol (O-4) ve Bağlantı Yollarındaki Sanat Yapıları, Drenaj Sistemleri İle Sahalarının Temizlik, Bakım Onarım İşlerinin Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/578413

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Anadolu Otoyolu Çamlıca Gişeler - Düzce (Gümüşova) Arasındaki Otoyol (O-4) ve Bağlantı Yollarındaki Sanat Yapıları, Drenaj Sistemleri İle Sahalarının Temizlik, Bakım Onarım İşlerinin Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : Takriben 247 kilometre uzunluğundaki otoyol ve bağlantı yollarında sanat yapıları, drenaj sistemleri ile sahalarının temizlik, bakım onarım işlerinin yapılması yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Anadolu Otoyolu Çamlıca Gişeler - Düzce (Gümüşova) Arasındaki Otoyol (O-4) ve Bağlantı Yolları - İSTANBUL, KOCAELİ, SAKARYA, DÜZCE
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 700 (yedi yüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.12.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliğidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Otoyolların 0.00-3.00 mt. genişliğindeki kaplamalı ve kaplamasız orta refüjlerindeki ot ve çimlerin makine ile biçilmesi, beton kaplama yüzeyin temizlenmesi, otokorkuluk altlarındaki toprak, moloz, teressubatın temizlenmesi, her kesit ve genişlikteki beton refüj hendeğinin temizlenmesi, toprak, moloz, teressubat, ot ve çimin vasıtalara yüklenmesi, işbaşından depo v.b. yerine taşınması ve boşaltılması (Nakliye dahil) 14,297355% 19,343481% 5
Otoyolların 3.01-10.00 mt. genişliğindeki kaplamalı ve kaplamasız orta refüjlerindeki ot ve çimlerin makine ile biçilmesi, beton kaplama yüzeyin temizlenmesi, otokorkuluk altlarındaki toprak, moloz, teressubatın temizlenmesi, her kesit ve genişlikteki beton refüj hendeğinin temizlenmesi, toprak, moloz, teressubat, ot ve çimin vasıtalara yüklenmesi, işbaşından depo v.b. yerine taşınması ve boşaltılması (Nakliye dahil) 5,46159% 7,38921% 3
Yollarda otokorkuluk altlarında 0-1 mt. genişliğindeki alandaki fazla toprakların elle kazılması, sahadan uzaklaştırılması ve serilmesi. 8,912637% 12,058274% 3
Otoyolların yarma ve dolgu şevlerindeki otların, fundalık, çalılık ve ağaçların kesilmesi (çapı 5 cm küçük) ve temizlenmesi (Nakliye dahil) 3,197409% 4,325906% 2
Her kesit ve genişlikte beton kaplamalı kenar, hendek ve düşüm oluğu temizliği (Nakliye dahil) 8,721387% 11,799523% 3
El ile her kesit ve genişlikteki kafa hendekleri ve şev dibi hendeklerinin temizliği (Nakliye dahil) 0,674018% 0,911907% 2
Her kesit ve genişlikteki köprü ve sahalardaki tretuvarların üstlerinin ve diplerinin el ile temizlenmesi (Nakliye dahil) 2,01797% 2,730194% 2
El ile kuruda veya suda 1 m² ile 3 m² arası kesitteki kutu veya kemer menfez ile her türlü büz ve mecra kanallarının içindeki batak, balçık ve alüvyon vs. birikinti malzemesinin temizlenmesi. 2,580208% 3,49087% 2
El ile kuruda veya suda 1 m² ve daha küçük kesitteki kutu veya kemer menfez ile her türlü büz ve mecra kanallarının içindeki batak, balçık ve alüvyon vs. birikinti malzemesinin temizlenmesi 1,975189% 2,672314% 2
El ile kuruda veya suda 3 m² den daha büyük kesitteki kutu veya kemer menfez ile her türlü büz ve mecra kanallarının içindeki batak, balçık ve alüvyon vs. birikinti malzemesinin temizlenmesi 10,142767% 13,722567% 4
El ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi 0,400326% 0,541617% 2
Makine ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi 1,271536% 1,720314% 2
Makine ile ağaç kesme ve sökme (10-30 cm. çapında) 0,046692% 0,063172% 1
Yolların yarma, dolgu şevlerinde, orta refüjlerde ve tesis sahalarında makine ile ot biçme 1,83885% 2,487856% 2
Yapraklı ağaçların yan dallarının budanması 0,133968% 0,181251% 1
Drenaj bacasının kontrolü ve temizliği (Nakliye dahil) 0,220526% 0,298359% 2
Periyodik Bakım Esnasında Kombine ile Drenaj Kanalı Temizliği (Nakliye dahil) 12,901661% 17,455189% 4
Ekskavatör bekonun 1 saatlik çalıştırılması.(125 HP gücünde-3/4-15/8 Yd³) 1,693624% 2,291373% 2
Her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (c30/37 hazır beton harcı ile) 8,271447% 11,190781% 3
Yol temizlik ve bakımından çıkan katı atık malzemenin belediyelere ait döküm sahalarına dökülmesi bedeli. 0,154733% 0,209345% 1
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Robot İle Görüntülenmesi, Video Çekimi Yapılması. 0,082318% 0,111372% 1
Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerinde fidan diplerinin 80 cm. çapında çapalanması 0,003788% 0,005125% 1


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR