MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kara yolu işleri yaptırılacaktır

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01045909
Şehir : Muğla / Ula
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA 07.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/421511
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi yapım işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, İhale Odası, Emirbeyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muğla İli Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gökalp Gündüz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/421511

1-İdarenin
a) Adresi : Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141096 - 2522142219
c) Elektronik Posta Adresi : mbbfenisleri@mugla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muğla İli Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gökalp Gündüz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ile Muhtelif Mahallerde 5,5 km'lik yol güzergahında altyapı, yol ve kaldırım düzenlemesi yapım işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Muğla İli Ula İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, İhale Odası, Emirbeyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince düzenlenmesi gereken sicil, izin, ruhsat veya benzeri belgeler ile ilgili olarak; gerek duyulması halinde Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili Daire Başkanlıklarından, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’ndan ayrıca işe ait yol güzergâhında bulunan PTT, Türk Telekom, Akmercan Doğalgaz, AYDEM, MUSKİ, Turkcell Superonline vb. kurumlara ait mevcut altyapı tesisleri için de bu tesislerden sorumlu ilgili kurumlardan gerekli sicil, izin, ruhsat veya benzeri belgeler Yüklenici tarafından temin edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyimde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ'den (A) ALT YAPI İŞLERİ başlığı altında yer alan XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir. (RESMİ GAZETE SAYISI: 30453/M RESMİ GAZETE TARİHİ: 19.06.2018)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İş Kalemi Puanı
1 İş Kalemi 03 Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarında; sfero döküm ızgaranın yerine konulması 1,00
2 İş Kalemi 06 Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması 1,00
3 İş Kalemi 09 Bitümlü Sıcak Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Malzemesi ile) (Tip-A) (Temini, Nakli, Bitüm Herşey dahil) 6,00
4 İş Kalemi 10 Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Temini, Nakli, Bitüm herşey dahil) 5,00
5 İş Kalemi 11 Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-1) (Temini, Nakli, Bitüm herşey dahil) 4,00
6 İş Kalemi 13 Prefabrik Beton Oval Bordür Temini,Nakli ve Yerine Döşenmesi (0,15 x 0,225 x SB) 1,50
7 İş Kalemi 14 Prefabrik Beton Parke İmali, Nakli ve Yerine Döşenmesi (8 cm Kalınlıkta) 2,00
8 İş Kalemi 15 Her katagoride granülometrik kum-çakıl'ın (08 009/İB-2) el ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve boru gömleklenmesinin yapılması(Malzeme temini, iş yerine Nakli Herşey Dahil) 2,00
9 İş Kalemi 16 Her Renk ve Her Ebatta Kumlamalı Yüzey İşlemli Parke Taşı Temini, Nakli ve Döşenmesi 3,00
10 İş Kalemi 23 10X10X8 cm Ebatlarında Granit Parke Taşın İmali, Nakli ve Yerine Döşenmesi 2,00
11 İş Kalemi 24 10x10x8 cm Ebatlarında Ham Beyaz Mermer Temini,Nakli ve Döşenmesi (Herşey Dahil) 1,00
12 İş Kalemi 27 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile) 2,00
13 İş Kalemi 32 Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi 0,50
14 İş Kalemi 33 Kırmataş Şose ve Asfalt Sökülmesi 0,50
15 İş Kalemi 36 Nervürlü Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulması İşçiliği (Nakliye Hariç) 3,001 - 10,000 kg/m² (10,000 kg/m²Dâhil) 1,00
16 İş Kalemi 37 Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç) 1,00
17 İş Kalemi 38 Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm'lik Kalın Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç) 1,00
18 İş Kalemi 42 Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) 3,00
19 İş Kalemi 43 PMT Nakli 1,00
20 İş Kalemi 45 Kazıdan Çıkan Malzeme Nakli 1,00
21 İş Kalemi 47 1200 mm iç çaplı 135 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı betonarme boru temini,nakli ve döşenmesi(Herşey Dahil) 1,00
22 İş Kalemi 48 1400 mm iç çaplı 140-150 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı betonarme boru temini,nakli ve döşenmesi(Herşey Dahil) 0,50
23 İş Kalemi 58 800 mm iç çaplı 90-100 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı betonarme boru temini,nakli ve döşenmesi(Herşey Dahil) 2,00
24 İş Kalemi 59 1000 mm iç çaplı 110-115 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı betonarme boru temini,nakli ve döşenmesi(Herşey Dahil) 1,00
25 İş Kalemi 70 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,50
26 İş Kalemi 71 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,50
27 İş Kalemi 73 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 1,00
28 İş Kalemi 106 Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması 0,50
29 İş Kalemi 107 Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması veya hendek geri dolgusunun yapılması 0,50
30 İş Kalemi 168 160 mm Çapında PN10 atü HDPE100 Boru Alım Bedeli 0,50
31 İş Kalemi 169 225 mm Çapında PN10 atü HDPE100 Boru Alım Bedeli 1,00
32 İş Kalemi 170 315 mm Çapında PN10 atü HDPE100 Boru Alım Bedeli 0,50


Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatlara ait tutarların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarlarının toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü, Emirbeyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR