SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kara yolu işleri yaptırılacaktır

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01010286
Şehir : İstanbul / Sultanbeyli
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 15.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/255202
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
22.850 metre bordür ve oluk imalatı yapılması , 23.500 metrekare parke taşı döşenmesi, 750 metreküp taş duvar imalatı yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.07.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fen İşleri Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi Binası Toplantı Salonu Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No:4 Sultanbeyli / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEM OTOYOLU GÜNEYİNDE KALAN MAHALLELERİN MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARINDA BORDÜR TRETUVAR YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/255202

1-İdarenin
a) Adresi : ABDURRAHMAN GAZI MAHALLESI BELEDIYE CADDESI 2 34920 SULTANBEYLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165641300 - 2165926116
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22.850 metre bordür ve oluk imalatı yapılması , 23.500 metrekare parke taşı döşenmesi, 750 metreküp taş duvar imalatı yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sultanbeyli İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklar
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Fen İşleri Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi Binası Toplantı Salonu Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No:4 Sultanbeyli / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 08.07.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN A/V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İŞ DENEYİM BELGESİ YERİNE DİPLOMALARINI SUNMAK SURETİYLE İHALEYE GİRECEK OLANLARIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE YA MİMARLIK BÖLÜMÜ DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞ VE YA BENZER İŞLERE DENK SAYILACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP:Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF:İsteklinintekliffiyatı,
ifade eder.” Şeklinde,
A.2. Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması
Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kalite Teknik Değerlendirme Tablosu
POZ NO TANIMI PUANI
G-001 Makine ile Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması (Serbest Kazı) 0,5
G-002 Ocak Taşı ile 200 Dozlu Çimento Harçlı Kargir İnşaat Yapılması (Nakliyeler Dahil) 3
G-003 50 x 20 x 10 cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi (Nakliyeler, Yastık Beton,Yastık Beton Kazısı Dahil) 0,5
G-004 70 x 30 x 15 cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi (Nakliyeler, Yastık Beton,Yastık Beton Kazısı Dahil) 8
G-005 30 x 12 x 20 cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Her Renk Beton Oluk Taşı Döşenmesi (Nakliyeler Dahil) 2
G-006 20 x 30 cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Her Renkte Beton Oluklu Bordür Taşı Döşenmesi (Nakliyeler, Yastık Beton,Yastık Beton Kazısı Dahil) 0,5
G-007 70 x 30 x 15 cm Boyutlarında Mineral Yüzeyli Beton Bordür Döşenmesi (Nakliyeler, Yastık Beton,Yastık Beton Kazısı Dahil) 0,5
G-008 Beton Parke Taşı ile Döşeme Yapılması (h=6 cm)(Nakliyeler Taş Tozu Dahil) 9
G-009 Renkli Beton Parke Taşı ile Döşeme Yapılması (h=6 cm) (Nakliyeler, Taş Tozu Dahil) 9
G-010 Beton Parke Taşı ile Döşeme Yapılması (h=8 cm) (Nakliyeler, Taş Tozu Dahil) 1
G-011 Renkli Beton Parke Taşı ile Döşeme Yapılması (h=8 cm) (Nakliyeler, Taş Tozu Dahil) 1
G-012 Mineral Yüzeyli Parke Taşı ile Döşeme Yapılması (h=8 cm) (Nakliyeler, Taş Tozu Dahil) 1,5
G-013 Parsel Bacalarının Tretuvar Seviyesine Çıkarılması 0,5
G-014 Asfalt Kesilmesi 1
G-017 Asfalt, Kırma Taş ve Şose Sökülmesi (Nakliyeler Dahil) 1,5
G-019 Stabilize Hazırlanması ve Elle Serilmesi (Nakliyeler Dahil) 3,5
G-021 70 x 30 x 15 cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Temin Edilmesi (Nakliyeler Dahil) 1
G-022 Beton Parke Taşı Temin Edilmesi (h=6 cm) (Nakliyeler Dahil) 1
G-023 Renkli Beton Parke Taşı Temin Edilmesi (h=6 cm) (Nakliyeler Dahil) 1
G-024 Beton Parke Taşı Temin Edilmesi (h=8 cm) (Nakliyeler Dahil) 1
G-025 Renkli Beton Parke Taşı Temin Edilmesi (h=8 cm) (Nakliyeler Dahil) 1
G-026 Mineral Yüzeyli Parke Taşı Temin Edilmesi (h=8 cm) (Nakliyeler Dahil) 0,5
G-029 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (Nakliyeler Dahil) 0,5
G-031 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli 1

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70 - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70 - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam Puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğü İhale Hizmetleri Şefliği Battalgazi Mah. Kubbe Caddesi No:4 Sultanbeyli / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR