İZMİR İZBETON B.B.A.Ş.

Kara yolu işleri yaptırılacaktır

İZMİR İZBETON B.B.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873597
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSES 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/494997
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5000 m2 idare malı doğal küçük parke taşı yer döşenmesi işçiliği, 6000 m3 hafriyat yapılması, 1000 metre tercihli yol bordürü döşenmesi işleri yaptırılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İZMİR İLİ - BAYINDIR, SELÇUK, MENDERES, TORBALI İLÇELERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZBETON A.Ş. ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN BORNOVA İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İZBETON-İZMİR BÜYÜKŞ B.B.VE A.E.Ü.VE D.T.S.K.T.V.S.AŞ

İZMİR GÜNEY 1, BÖLGEDEKİ BAYINDIR, SELÇUK, MENDERES, TORBALI CADDE VE SOKAKLARINDA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ BAKIM ONARIM YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/494997
1-İdarenin
a) Adresi : ANKARA ASFALTI NO: 385 35050 NALDÖKEN BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324790909 - 2324791745
c) Elektronik Posta Adresi : izbeton@izbeton.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5000 m2 idare malı doğal küçük parke taşı yer döşenmesi işçiliği, 6000 m3 hafriyat yapılması, 1000 metre tercihli yol bordürü döşenmesi işleri yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İZMİR İLİ - BAYINDIR, SELÇUK, MENDERES, TORBALI İLÇELERİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZBETON A.Ş. ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN BORNOVA İZMİR
b) Tarihi ve saati : 01.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde Yer Alan A/V Grubu Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümüne Ait Mezuniyet Belgesi veya Diploması İhale Konusu İş veya İşlere Denk Sayılarak Kabul Edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A.Değerlendirme “teklif fiyatı puanlaması” ile “kalite ve teknik değer nitelik puanlaması” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP= 50 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TFP= (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP : Teklif fiyat puanı,
TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF : İsteklinin teklif fiyatı,
İfade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP= 50 PUAN)
A.2.1 Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO POZ NO / İŞ KALEMİ NO MİNİMUM TEKLİF DEĞERİ % MAKSİMUM TEKLİF DEĞERİ % PUAN
1 BFİ.086/2. 27,027 40,542 16,892
2 BFİ.180. 5,844 8,767 3,653
3 BFİ.097. 5,230 7,845 3,269
4 BFİ.086/1. 4,505 6,758 2,816
5 BFİ.086/3. 4,505 6,758 2,816
6 BFİ.171. 3,400 5,099 2,125
7 BFİ.295. 3,325 4,987 2,078
8 BFİ.184. 3,254 4,881 2,034
9 BFİ.093. 2,069 3,104 1,293
10 BFİ.099. 1,734 2,601 1,084
11 BFİ.243. 1,707 2,560 1,067
12 BFİ.275. 1,633 2,449 1,020
13 BFİ.096. 1,505 2,257 0,941
14 BFİ.182. 1,023 1,534 0,639
15 BFİ.297. 0,710 1,065 0,444
16 BFİ.294. 0,645 0,967 0,403
17 BFE.232. 0,632 0,947 0,395
18 BFİ.316. 0,628 0,942 0,393
19 BFİ.023. 0,582 0,872 0,364
20 BFİ.088/3. 0,542 0,813 0,339
21 BFİ.309. 0,542 0,813 0,339
22 BFİ.088/1. 0,434 0,651 0,271
23 BFİ.088/2. 0,434 0,651 0,271
24 BFİ.100. 0,397 0,596 0,248
25 BFİ.317. 0,385 0,577 0,240
26 BFİ.019. 0,368 0,553 0,230
27 BFİ.072. 0,353 0,530 0,221
28 BFİ.324. 0,347 0,521 0,217
29 BFİ.160. 0,333 0,499 0,208
30 BFİ.311. 0,332 0,499 0,208
31 BFİ.304. 0,332 0,497 0,207
32 BFİ.312. 0,328 0,492 0,205
33 BFİ.234. 0,306 0,459 0,191
34 BFİ.333. 0,296 0,444 0,185
35 BFİ.181. 0,293 0,439 0,183
36 BFİ.328. 0,283 0,424 0,177
37 BFİ.332. 0,277 0,415 0,173
38 BFİ.334. 0,274 0,411 0,171
39 BFİ.330. 0,268 0,402 0,167
40 BFİ.329. 0,241 0,362 0,151
41 BFİ.053. 0,233 0,349 0,145
42 BFİ.306. 0,213 0,320 0,133
43 BFİ.012. 0,187 0,280 0,117
44 BFİ.022. 0,181 0,272 0,113
45 BFİ.076. 0,171 0,256 0,107
46 BFİ.305. 0,165 0,248 0,103
47 BFİ.073. 0,141 0,211 0,088
48 BFİ.331. 0,136 0,204 0,085
49 BFİ.239. 0,126 0,190 0,079
50 BFİ.320. 0,125 0,188 0,078
51 BFİ.052. 0,113 0,170 0,071
52 BFİ.112. 0,109 0,164 0,068
53 BFM.040. 0,088 0,132 0,055
54 BFİ.024. 0,083 0,125 0,052
55 BFİ.090. 0,077 0,115 0,048
56 BFİ.337. 0,070 0,105 0,044
57 BFİ.321. 0,069 0,104 0,043
58 BFİ.247. 0,065 0,097 0,041
59 BFİ.248. 0,056 0,084 0,035
60 BFİ.074. 0,056 0,084 0,035
61 BFM.076. 0,036 0,054 0,022
62 BFİ.070. 0,033 0,049 0,020
63 BFİ.087. 0,031 0,046 0,019
64 BFİ.075. 0,027 0,040 0,017
65 BFİ.089. 0,026 0,039 0,016
66 BFİ.066. 0,025 0,038 0,016
67 BFİ.113. 0,020 0,030 0,012
68 BFİ.251. 0,015 0,023 0,010

A.2.2 Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3 İş gurupları için ise o iş gurubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş gurubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.4 Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.5 İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş gurupları için puan alamayacaklardır.
A.2.6 Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş gurubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3 Toplam Puan ( TP = TFP + KTP )
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
NOT: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZBETON A.Ş.-MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZBETON A.Ş. MERKEZ TEKNİK OFİS ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN BORNOVA İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR