GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kanalizasyon, yağmursuyu şebekesi hat döşeme bakım ve onarımı yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00860956
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP''TE ZAFER 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/429605
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yüklenici malı 15.050 mt PE 100 16 Atü Boru, İdare malı 10.800 mt Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi ve Muhtelif yerlerde boru ek, arıza, onarım, baca teşkili, parsel bağlantıları, vb. işlerin yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
GASKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluk Alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GASKİ Genel Müdürlüğü/Ticaret İşleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karkamış İlçesi ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler) İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/429605
1-İdarenin
a) Adresi : İncilipınar Mah. Kıbrıs Caddesi Eruslu İş merkezi 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422111300 - 3422318833
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleler@gaski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yüklenici malı 15.050 mt PE 100 16 Atü Boru, İdare malı 10.800 mt Entegre Contalı Buhar Kürlü Beton Boru Döşenmesi ve Muhtelif yerlerde boru ek, arıza, onarım, baca teşkili, parsel bağlantıları, vb. işlerin yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : GASKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluk Alanı
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GASKİ Genel Müdürlüğü/Ticaret İşleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 08.10.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
İfade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İş Kalemlerine verilen puanlama: (40)
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
Poz No
Poz Tanımı/Tarifi
Minimum Oran
Maximum Oran NP
GASKİ.01 KAZI MALZEMESİ İLE Ø 32 MM (16 ATÜ)-Ø 40 MM (16 ATÜ)-Ø 50 MM (16 ATÜ) PE 100 BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ,ALINL.TRAŞLANMASI, KAPLİN MANŞON İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ)
0,008512
0,011516
0,4
GASKİ.02 KIRMATAŞ İLE Ø 32 MM (16 ATÜ)-Ø 40 MM (16 ATÜ)-Ø 50 MM (16 ATÜ) PE 100 BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ,ALINL.TRAŞLANMASI, KAPLİN MANŞON İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ)
0,005080
0,006873
0,2
GASKİ.03 KAZI MALZEMESİ İLE Ø75 MM (16 ATÜ) PE 100 BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ,ALINL.TRAŞLANMASI, ELEKTROFÜZYON KAYNAK İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) 0,032889
0,044496
1,5
GASKİ.04 KIRMATAŞ İLE Ø75 MM (16 ATÜ) PE 100 BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ,ALINL.TRAŞLANMASI, ELEKTROFÜZYON KAYNAK İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) 0,023403 0,031663 1,1
GASKİ.05 KAZI MALZEMESİ İLE Ø90-Ø110 MM (16 ATÜ) PE 100 BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ,ALINL.TRAŞLANMASI, ALIN KAYNAĞI VEYA ELEKTROFÜZYON KAYNAK İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) 0,025153 0,034030 1,2
GASKİ.06 KIRMATAŞ İLE Ø90-Ø110 MM (16 ATÜ) PE 100 BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ,ALINL.TRAŞLANMASI, ALIN KAYNAĞI VEYA ELEKTROFÜZYON KAYNAK İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) 0,011709 0,015841 0,6
GASKİ.07 Ø32-Ø40-Ø50 MM ÇAPLARI ARASI PE 100 16 ATÜ BORU BEDELİ 0,001889 0,002555 0,1
GASKİ.08 Ø 75 MM PE 100 16 ATÜ BORU BEDELİ 0,022929 0,031022 1,1
GASKİ.09 Ø 90-110 MM PE 100 16 ATÜ BORU BEDELİ 0,029281 0,039615 1,4
GASKİ.10 Ø63-Ø75 MM PVC VEYA PE BORU ONARIMI VE EKLERİNİN YAPILMASI 0,028484 0,038537 1,3
GASKİ.11 Ø90-Ø110 MM PVC VEYA PE BORU ONARIMI VE EKLERİNİN YAPILMASI 0,046692 0,063172 2,2
GASKİ.12 ABONE ARIZASI YAPIMI (BORU BEDELİ DAHİL) 0,038218 0,051707 1,8
GASKİ.13 YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPIMI VEYA MEVCUT ABONE BAĞLANTISI YENİLEME (KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGU, BORU BEDELİ DAHİL) 0,044221 0,059828 2,1
GASKİ.14 Ø 100-125 MM'LİK PVC BORU İLE YENİ PARSEL BAĞLANTISI YAPILMASI (BORU BEDELİ DAHİL VE KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGULU) 0,033513 0,045341 1,6
GASKİ.15 Ø 100-125 MM'LİK PVC BORU İLE YENİ PARSEL BAĞLANTISI YAPILMASI (BORU BEDELİ DAHİL VE KIRMATAŞ DOLGULU) 0,022136 0,029949 1
GASKİ.16 Ø 100-125 MM'LİK PVC BORU İLE PARSEL BAĞLANTISI ONARIMI İLE EKLERİNİN YAPILMASI (BORU BEDELİ DAHİL, KAZIDAN ÇIKAN MALZEME İLE DOLGULU) 0,007091 0,009594 0,3
GASKİ.17 KAZI MALZEMESİ İLE İDARE MALI Ø200 MM ENTEGRE CONTALI BETON BORU VE C PARÇASI NAKLİ VE DÖŞENMESİ 0,114449 0,154843 5,4
GASKİ.18 KIRMATAŞ İLE İDARE MALI Ø200 MM ENTEGRE CONTALI BETON BORU VE C PARÇASI NAKLİ VE DÖŞENMESİ 0,071681 0,096981 3,4
GASKİ.19 KAZI MALZEMESİ İLE İDARE MALI Ø300 MM ENTEGRE CONTALI BETON BORU VE C PARÇASI NAKLİ VE DÖŞENMESİ 0,060043 0,081235 2,8
GASKİ.20 KIRMATAŞ İLE İDARE MALI Ø300 MM ENTEGRE CONTALI BETON BORU VE C PARÇASI NAKLİ VE DÖŞENMESİ 0,025752 0,034841 1,2
GASKİ.21 İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, ENT. CONT., 500 DOZLU PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE AYAR BİLEZİĞİ NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=0,35 M YÜKSEKLİĞİNDE 1 MT İÇ ÇAPINDA) 0,001681 0,002274 0,1
GASKİ.22 İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, ENT. CONT., 500 DOZLU PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE AYAR BİLEZİĞİ NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=60 CM YÜKSEKLİĞİNDE 1 MT İÇ ÇAPINDA) 0,002556 0,003457 0,1
GASKİ.23 İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, ENT. CONT., 500 DOZLU PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=65 CM YÜKSEKLİĞİNDE 1 MT ÇAPINDA) 0,002556 0,003457 0,1
GASKİ.24 İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, ENT. CONT., 500 DOZLU PREFABRİK MUAYENE BACASI ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI NAKLİ VE YERİNE KONULMASI 0,000488 0,000661 0,1
GASKİ.25 YÜKLENİCİ MALI SFERO BACA KAPAĞI TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ 0,002738 0,003704 0,1
GASKİ.26 İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, ENT. CONT., 500 DOZLU PREFABRİK MUAYENE BACASI TABANI NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (H=80 CM YÜKSEKLİĞİNDE 1.00*1.00) 0,006891 0,009323 0,3
GASKİ.27 İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ, ENT. CONT., 500 DOZLU PREFABRİK MUAYENE BACASI BOYUN BİLEZİĞİ ELEMANI NAKLİ VE YERİNE KONULMASI 0,000391 0,000529 0,1
GASKİ.28 İDARE MALI BETON KAPAK NAKLİ VE YERİNE KONULMASI 0,000556 0,000752 0,1
GASKİ.29 İDARE MALI KİLİTTAŞI DÖŞENMESİ VE NAKLİ 0,151594 0,205097 7
GASKİ.30 Ø200 MM -Ø300 MM ÇAPLARI ARASI BETON VEYA KORUGE BORU ONARIMI YAPILMASI 0,025844 0,034966 1,2
GASKİ.31 ENKAZ DEPOLAMA BEDELİ 0,001582 0,002141 0,1
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (NP) , her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Değerlendirme puanlaması (DP)
Değerlendirme puanı (DP),teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının
(DP=TP+NP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.
Not 1: Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.
Not 2 : NP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 6.haneden sonraki rakamlar dikkate alınmayacak olup; aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;
Örnek; 0,1256341 sayısı 0,125634 olarak,
A.4. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanı bedeli firma unvanı ve ihale kayıt numarası belirtilerek; GASKİ Genel Müdürlüğü / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tahakkuk servisinde bulunan veznelere veya Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi TR410001500158007290404647 nolu hesabına yatırılarak; GASKİ Genel Müdürlüğü/Ticaret İşleri Daire Başkanlığından satın alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GASKİ Genel Müdürlüğü/Ticaret İşleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR