BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kanalizasyon ve yağmur suyu ızgaraları onarım işi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00868510
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 28.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/463620
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 kalem yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde bulunan Yıldırım İlçesindeki muhtelif mahallelerdeki cadde ve sokaklar.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:4/10 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA'daki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ)

2018 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları ve Yağmur Suyu Izgaraları Onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/463620

1-İdarenin
a) Adresi : Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6 K Blok 16190 Acemler- Osmangazi/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 224-2702400/2702426/2702830 - 2242339586224-2339586/2702837
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@buski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 kalem yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde bulunan Yıldırım İlçesindeki muhtelif mahallelerdeki cadde ve sokaklar.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 730 (yedi yüz otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6 D Blok 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA'daki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.10.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/IV grubundaki işler benzer iş sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat mühendisliği bölümlerinin diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP: 60 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 40 PUAN)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO İŞ KALEMİ NO İŞ TANIMI Minumun Teklif Oranı (%) Maximum Teklif Oranı (%) PUAN
1 BUSKİ.İ.404 HER CİNS KAPLAMALI YOLDA KANALİZASYON EVSEL BAĞLANTISININ ONARIMININ YAPILMASI VEYA YENİ KANALİZASYON EVSEL BAĞLANTISININ YAPILMASI (H=0,00 mt. - 2,00 mt. ARASI) 31,06 57,68 17
2 BUSKİ.İ.407 HER CİNS KAPLAMALI YOLDA YAĞMURSUYU IZGARA BAĞLANTISININ ONARIMININ YAPILMASI VEYA YENİ IZGARA BAĞLANTISININ YAPILMASI 7,49 13,92 3
3 BUSKİ.İ.405 HER CİNS KAPLAMALI YOLDA KANALİZASYON EVSEL BAĞLANTISININ ONARIMININ YAPILMASI VEYA YENİ KANALİZASYON EVSEL BAĞLANTISININ YAPILMASI (H = 2,01 mt. ve üzeri ) (BUSKİ.İ.405 POZUNA TEKLİF EDİLECEK FİYAT, BUSKİ.İ.404 POZUNA TEKLİF EDİLECEK FİYATIN 1,20 KATINDAN FAZLA OLAMAZ) 6,61 12,27 3
4 BUSKİ.İ.411 ASFALT, BETON VE PARKE TAŞI KAPLI YOLLARDA SERİ YAĞMURSUYU IZGARASININ YAPILMASI (BUSKİ.İ.411 POZUNA TEKLİF EDİLECEK FİYAT, BUSKİ.İ.410 POZUNA TEKLİF EDİLECEK FİYATTAN AZ OLAMAZ) 5,23 9,71 3
5 BUSKİ.İ.408 STABİLİZE VE HAM YOLLARDA 50*100 YAĞMURSUYU IZGARASININ YAPILMASI 4,63 8,60 3
6 BUSKİ.İ.409 ASFALT, BETON VE PARKE TAŞI KAPLI YOLLARDA 50*100 YAĞMURSUYU IZGARASININ YAPILMASI (BUSKİ.İ.409 POZUNA TEKLİF EDİLECEK FİYAT, BUSKİ.İ.408 POZUNA TEKLİF EDİLECEK FİYATTAN AZ OLAMAZ) 4,29 7,97 3
7 BUSKİ.P.104 IZGARA VE BACA YÜKSELTİLMESİ İŞLERİNDE SAYISAL ALTYAPI VERİLERİNİN BUSKİ BİLGİ SİSTEMLERİ MERKEZ SUNUCUSUNA GİRİLEBİLİR ŞEKİLDE HAZIRLANMASI 3,29 6,10 2
8 BUSKİ.İ.401 HER CİNS KAPLAMALI YOLDA, HER DERİNLİKTE KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU BACALARININ YÜKSELTİLMESİ / ALÇALTILMASI 1,16 2,15 2
9 BUSKİ.İ.410 STABİLİZE VE HAM YOLLARDA SERİ YAĞMURSUYU IZGARASININ YAPILMASI (BUSKİ.İ.410 POZUNA TEKLİF EDİLECEK FİYAT, BUSKİ.İ.409 POZUNA TEKLİF EDİLECEK FİYATTAN AZ OLAMAZ) 0,74 1,37 2
10 BUSKİ.İ.402 HER CİNS KAPLAMALI YOLDA HER DERİNLİKTE 50*100 YAĞMURSUYU IZGARALARININ YÜKSELTİLMESİ / ALÇALTILMASI 0,48 0,89 1
11 BUSKİ.İ.403 HER CİNS KAPLAMALI YOLDA HER DERİNLİKTE SERİ YAĞMURSUYU IZGARALARININ YÜKSELTİLMESİ / ALÇALTILMASI 0,47 0,87 1
TOPLAM PUAN 40

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimim teklif oranlar aralığında (mimimum-maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda erterpolasyon yapılmayacaktır.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için yukarıda verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP=TFP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No:6 K Blok 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA adresindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 220 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini BUSKİ Genel Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası A.Ş. Uludağ Ticari Şubesinin TR 2800 0120 0962 8000 4500 0001 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No:6 K Blok 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA adresindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR