BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kanalizasyon inşaatı yaptırılacaktır

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155395
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/145504
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Keles-Harmancık İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Foseptik İnşaatı Yapım İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Bulunan; KELES İLÇESİ (Yazıbaşı Mah.- Düvenli Mah.- Avdan Mah.- Kıranışıklar Mah) HARMANCIK İLÇESİ (Çakmak Mah.-Dedebali Mah.-Gökçeler Mah.-Yeşilyurt Mah. – Delicegüney Mah.)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:4/10 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA'daki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KANALİZASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ)

Keles-Harmancık İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Foseptik İnşaatı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2020/145504

1-İdarenin
a) Adresi:Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 16190 Acemler- OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası:2242702400 / 2702830 / 2702897 - 224-2339586 /2702837 /2702834
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@buski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:10 Adet Foseptik Ve Kanalizasyon Bağlantı İşleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Bulunan; KELES İLÇESİ (Yazıbaşı Mah.- Düvenli Mah.- Avdan Mah.- Kıranışıklar Mah) HARMANCIK İLÇESİ (Çakmak Mah.-Dedebali Mah.-Gökçeler Mah.-Yeşilyurt Mah. – Delicegüney Mah.)
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 580 (beş yüz seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 D Blok Zemin Kat 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA'daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati:13.04.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan A/IV veya A/IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat mühendisliği bölümü diplomalarıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP: 60 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 40 PUAN)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA
NO
İŞ KALEMİ NO İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI Minimum
Teklif Oranı
%
Maksimum Teklif Oranı % Puan
1 FKH002 MAKİNE İLE HER DERİNLİK HER GENİŞLİK VE HER CİNS ZEMİNDE SINAÎ. HENDEK VEYA TEMEL KAZISI YAPILMASI 3,75% 6,96% 6
2 FKH004 KAZIDAN ÇIKAN MALZEMENİN MAKİNE İLE GERİ DOLGUSUNUN YAPILMASI.
(Geri dolguya verilen teklif fiyatı (0-70 mm alt temel) FKH005’e verilen teklif fiyatının 1/3’ünden daha az olamaz.)
2,32% 4,32% 6
3 FKH005 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ (0-70 mm) ALT TEMEL MALZEMESİNİN TEMİNİ VE DOLGUSUNUN YAPILMASI VE SIKIŞTIRILMASI 1,55% 2,88% 3
4 FKH006 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ (70 mm ile 150 mm arası) ZEMİN ISLAHI MALZEMESİ TEMİNİ SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI 2,18% 4,04% 2
5 FKH009 C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 9,36% 17,39% 6
6 FKH014 Ø 300 mm ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ MUFLU BETON BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ. 3,53% 6,55% 3
7 FKH015 ÇIKIŞ ÇAPI Ø 200MM - Ø 600MM LİK 500 DZ LU BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ 1,38% 2,57% 2
8 FKH010 HER ÇAPTA NERVÜRLÜ BETONARME DEMİRİNİN TEMİNİ. BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI 17,49% 32,47% 6
9 FKH012 2.63 mt. YÜKSEKLİĞİNDE BETONARME DİREKLİ KAFES TELİ İLE HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI 5,22% 9,69% 3
10 FKH022 KAZIDAN ARTAN MALZEME NAKLİ 2,83% 5,26% 3
TOPLAM 40

A.2.2. Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda ki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için yukarıda verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP=TFP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6 K Blok 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa' daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığına sunulacaktır. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR