TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kamera sistemi kurulması ikmal işi yaptırılacaktır

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024487
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/320061
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
66 Ad. 360 Derece IP Sabit Kamera (Kayıt ve izleme yazılımı dahil), 29 ad. Endüstriyel tip yönetilebilir POE Switch (4 PORT RJ45 +2 SFP) (2 adet 10 km SM GBIC Dahil-GBIC Switchle aynı marka olacak), Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
MALATYA-ELAZIĞ-MUŞ-DİYARBAKIR-VAN-BATMAN-BİTLİS
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.08.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÖZALPER MAH. İSTASYON CAD.NO:1 YEŞİLYURT/MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 15 ADET OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERE VE 7 ADET MANEVRA HİZMETİ FAZLA OLAN İSTASYONLARA KAMERA SİSTEMİ KURULMASI İKMAL İŞİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ


5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 15 ADET OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERE VE 7 ADET MANEVRA HİZMETİ FAZLA OLAN İSTASYONLARA KAMERA SİSTEMİ KURULMASI İKMAL İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/320061

1-İdarenin
a) Adresi : GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4222124800 - 4222124816
c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 66 Ad. 360 Derece IP Sabit Kamera (Kayıt ve izleme yazılımı dahil), 29 ad. Endüstriyel tip yönetilebilir POE Switch (4 PORT RJ45 +2 SFP) (2 adet 10 km SM GBIC Dahil-GBIC Switchle aynı marka olacak),
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MALATYA-ELAZIĞ-MUŞ-DİYARBAKIR-VAN-BATMAN-BİTLİS
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÖZALPER MAH. İSTASYON CAD. NO: 1 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Tarihi ve saati : 01.08.2019 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekliler, teklif edecekleri IP Kameralar, switchler, uzun menzilli infrared projektör (IR Spot), Hdd'lere ilişkin karşılık teklif edecekleri ürünün markasını, modelini ve teknik özelliklerini gösteren üreticinin web sayfasının linkini tablo halinde yazılı olarak ihale dosyasına koyacaktır.
İstekliler, teklif edecekleri ürünlerin teknik özelliklerini gösterir belgeyi veya ürünün üreticinin web sayfasında yayınlanan teknik özelliklerini gösteren sayfayı print ederek oluşturulan halini ya da cihazlara ilişkin marka, model ve katalogları kaşe ve yetkili imzası ile teklif dosyasına koyacaktır.
İsteklinin teklif edeceği ip kameraların, görüntü izleme ve sistem kayıt yazılımının, üretici firmalarından veya üretici firmaların yetkili kıldığı distribütörlerinden alınmış, istekliyi yetkili kılan, “Satış, Sistem Kurulumu, Eğitim, Teknik Servis ve Bakım Onarımını” yapmaya yetkili olduğuna dair yetki belgesi bulunacaktır. Yetki alınan belgeler üretici ise üreticilik belgesi, distribütör ise distribütörlük belgesi de ihale dosyasına konulacaktır.
İsteklinin teklif edeceği switch'lerin, üretici firmalarından veya üretici firmaların yetkili kıldığı distribütörlerinden alınmış, istekliyi yetkili kılan, “Satış,Sistem Kurulumu, Eğitim, Teknik Servis ve Bakım Onarımını” yapmaya yetkili olduğuna dair yetki belgesi bulunacaktır. Yetki alınan belgeler üretici ise üreticilik belgesi, distribütör ise distribütörlük belgesi de ihale dosyasına konulacaktır.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
EI GURUBU İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
ELEKTRİK MÜHENDİSİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ, ELEKTRONİK MÜHENDİSİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinde yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı sahibi 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanı
TFmin: Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 48 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra no Yapılacak İşin Cinsi Min. Teklif Oranı (%) Max. Teklif Oranı (%) Puan
11 6 mt Kamera montaj direği 1,75 2,63 1
13 Multi Sensör IP Sabit Kamera (Kayıt ve izleme yazılımı dahil) 36,58 54,87 22
14 360 Derece IP Sabit Kamera (Kayıt ve izleme yazılımı dahil) 5,64 8,46 3
16 Endüstriyel tip yönetilebilir POE Switch (4 PORT RJ45 +2 SFP) (2 adet 10 km SM GBIC Dahil-GBIC Switchle aynı marka olacak) 10,87 16,31 7
18 POE Switch (8 PORT RJ45 +2 SFP) (2 adet 20 km SM GBIC Dahil-GBIC Switchle aynı marka olacak) 1,47 2,20 1
20 Endüstriyel tip yönetilebilir POE Switch (4 PORT RJ45) 4,07 6,10 2
22 8 TB (256 MB önbellek) Hard Disk 2,89 4,34 2
23 3 TB (256 MB önbellek) Hard Disk 1,22 1,83 1
29 3 kVA DC-AC İnverter 4,19 6,29 2
30 48V DC-220V AC Akülü Güç Kaynağı 4,66 6,99 3
31 4 kW Modüler Doğrultucu ve İnverter Modülü 1,19 1,79 1
Diğer İş Kalemleri 5,46 8,19 3
TOPLAM 48

Diğer İş Kalemleri

1 12 Core SM Zırhlı Fiber Optik Kablo
2 12 Core SM Zırhlı Fiber Optik Kablo(İşçilik)
3 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derinlik 80cm - Genişlik 20cm)
4 El ile yumuşak küskülük kazılması
5 Parke,arnavut kaldırım, adi kaldırım,blokaj plak sökümü ve yeniden yapımı (kablo güzergahı için)
6 TİP 2 Telekom ek odası (Döküm Kapaklı-TCDD Yazılı-64x84x90 cm)
7 PE Koruge kablo muhafaza borusu 10 ATU (Q=90 mm)(işçilik)
8 PE Koruge kablo muhafaza borusu 10 ATU (Q=90 mm)
9 Fiber sonlandırma seti (Fiber optik patch cordlar, pig tail ,patch panel ve 6'lı priz ve sigorta dahil)
10 Yer altı 48 core fiber ek
12 FTP Cat 6 Kablo
15 Uzun menzilli Infrared Projektör (IR Spot)
17 Endüstriyel tip yönetilebilir POE Switch (6 PORT RJ45 +2 SFP) (2 adet 10 km SM GBIC Dahil-GBIC Switchle aynı marka olacak)
19 POE Switch (8 PORT RJ45 +2 SFP) (2 adet 40 km SM GBIC Dahil-GBIC Switchle aynı marka olacak)
21 40x25 mm PVC Kablo Kanalı
24 4 Otomatik sigortalı Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo
25 1x20A(3 kA) Otomatik Sigorta
26 Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
27 16 mm2 topraklama hattı çıplak örgülü bakır dolgu iletken 25 mm
28 6 kVA DC-AC İnverter
32 3x2,5 mm² NHXMH Kablo
33 3x4 mm² NYY 1 kV yer altı kablosu besleme hattı
34 3x6 mm² NYY 1 kV yer altı kablosu besleme hattı
35 3x25 mm² NYY 1 kV yer altı kablosu besleme hattı(işçilik)
36 İş istasyonu
37 24 inç HD Led Monitör
38 9U 19" Rack Kabin
39 Saha Dolabı

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Diğer iş kalemleri iş grubu için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının, Diğer iş kalemleri için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alınamayacaktır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Benzer İş Deneyim Puanlaması (BİP)
Kamera sistemi kurulması işini yapmış olmak 2 puan üzerinden değerlendirilecektir.
BİP: Benzer İş deneyim Puanı
A.4. Toplam Puan (TP)
Toplam puan (TP), Teklif Fiyat Puanı (TFP), Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP) ve Benzer İş Deneyim Puanının (BİP) toplamıdır.
TP = TFP + KTP + BİP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR