İZMİR KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Kavşağı yapım işi ihale edilecektir

İZMİR KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980704
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/170480
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
OTOY-T.001Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yap., Kull.ve Depoya Nakli 700000 m3, OTOY-UST.001 22 cm Skşmş Ka. 1 m2 Asf.Betonu Yapılması(Herşey dahil) 75000.m2 ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlar kadar diğer işler Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR ÇEVRE YOLU, İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ KAVŞAĞI YAPIM İŞİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR ÇEVRE YOLU, İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ KAVŞAĞI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/170480

1-İdarenin
a) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324935000 - 2324627277
c) Elektronik Posta Adresi : bol02@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : OTOY-T.001Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yap., Kull.ve Depoya Nakli 700000 m3, OTOY-UST.001 22 cm Skşmş Ka. 1 m2 Asf.Betonu Yapılması(Herşey dahil) 75000.m2 ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlar kadar diğer işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (beş yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR)
b) Tarihi ve saati : 08.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
MAKİNE ve EKİPMANIN CİNSİ/ÇEŞİDİ ÖZELLİK VE KAPASİTE TOPLAM ADEDİ KENDİ MALI ADEDİ
Ekskavatör 260 HP, 3Yd3 2 1
Damperli Kamyon 2013 model ve üstü 10 5
Kendi Yürür Lastik Tekerlekli Silindir Yüklü ağırlığı asgari 20 ton 2 1
Demir Bandajlı Silindir(Bitm.sıcak karşm için) Asgari 9 Ton ağırlığında 2 1
Finişer(Plentmiks Alttemel ve Plentmiks Temel için) En az 200 ton/saat Kapasiteli, Elektronik Duyargalı 2 1
Asfalt-Plenti 240 ton/saat Kapasiteli ve toz tutuculu 1 1
Asfalt Finişeri En Az 200 ton/saat kapasiteli, elektronik duyargalı 2 1
Delgi (Rock) Makinesi En az 15 kW tabanca, En az 10,5 Bar 5,7 m3/dk Kompresör, En az 3660 mm Delici Takım, Uzayabilir Bom 2 1

- Aday veya İstekliler kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan , tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
- Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (Değişik ibare: 12/06/2015-29384 R.G./2. md.) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
- Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
- İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
-Ayrıca yukarıdaki tabloda kendi malı olarak istenen makine ve ekipmanın teknik özelliklerini ve kapasitelerini tereddüte mahal vermeyecek şekilde kanıtlamak üzere tevsik edici gerekli belgelerin, ilgisine göre ruhsat, tescil belgesi, yetkili satıcı servisinden onaylı teknik özellikleri gösteren kataloglar, Üretici/Yetkili satıcısından veya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odaları'nın yetkililerince imzalanmış iş makinesi sicil fişi, kapasite raporu, projeler vb. belgelerden bir veya birkaçının teklif dosyası kapsamında sunulması zorunludur.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin, Benzer İş Grupları Listesinin (A) ALT YAPI İŞLERİ başlığı altındaki V. grup Karayolu İşleridir (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A-Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No İş Kalemi/Grubu Adı Minimum
Teklif
Oranı
Maksimum
Teklif
Oranı
Puan
Değerleri
(50 Üzerinden)
(50xA/B)
1 OTOY-T.001 Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması, Kullanılması ve Depoya Nakli (Serme –Sıkıştırma-Sulama ve Tüm Nakliyeler Dahil) 28 41 17
2 OTOY-UST.001 22 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m2 Asfalt Betonu Yapılması (4 cm TMA + 7 cm Binder + 11 cm Bitümlü Temel)(Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı (TMA İçin Sert Taş) Temini ve Nakli İle Bitüm Bedeli, Nakli, Bitümlü Karışımın Nakli(TMA İçin Bitüm Modifiyesi)( Herşey Dahil ) 17 25 9
3 OTOY-SY.015 Delgi Makinesi İle Her Türlü Zeminde/Kaya Sınıfında, Her Boy ve Açıda Bulon Deliği Delinmesi ve Tesis Edilmesi (Her Şey Dahil) (Ø28mm) 5 8 3
4 OTOY-SY.003 Her Türlü Genişlik, Derinlik ve Kesitte Hendek ve Kanalların Beton Kaplaması (Beton Santrali ve Kırmataş İle) Nakliye, İşçilik, Kalıp, Herşey Dahil 3 5 2
5 OTOY-UST.002 Plentmix Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle, Astarlı) Bitümlü Malzemeler Bedeli, Nakli, Tatbiki ve Tüm Nakliye, İşçilik Dahil 3 4 2
6 OTOY-SY.018 Püskürtme Betonu (Shotcrete) Yapılması (Her Şey Dahil) 3 4 2
7 OTOY-TR.001 H1-W4-A Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (İndirme Bölgeleri, Geçiş Elemanları ve Genleşme Ekleri Dahil) ( Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) 3 4 2
8 OTOY-P.005 Yolların Yarma ve Dolgu Şevlerinde Peyzaj Amaçlı Boru Direkli Pvc Kaplı Tel Çit Uygulaması 2 3 1
9 OTOY-UST.003 Plentmix Alttemel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle, Herşey Dahil) 2 3 1
10 OTOY-P.004 Yolların Yarma ve Dolgu Şevlerinde 40 cm Çap ve 50 cm Derinlikteki Çukurlara Sarılıcı Fidanların Temini, Dikimi Ve Bakımı 1 2 1
11 OTOY-SY.016 Hasır Çelikten İksa Yapılması (Malzeme ve Nakliye Dahil) (Her Şey Dahil) 1 2 1
12 OTOY-SY.013 Toprakarme Duvarlarda Galvanizli Ankraj Şeridi İmalatı (Malzeme, İşçilik, Nakliye Herşey Dahil) 1 2 1
13 OTOY-UST.005 4 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m2 Asfalt Betonu Taş Mastik Asfalt Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Sert Taş ve Modifiye Bitüm İle) Bitüm Bedeli, Nakli, Bitümlü Karışımın Nakli ve Bitüm Modifiyesi İçin Tüm Girdiler Dahil) 1 2 1
14 OTOY-SY.001 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Suda Veya Kuruda, Kutu Menfez, Mahmuz, Taş Dolgu ve Tahkimat İşleri, Drenaj, Her Türlü Hendek ve Kanal Kazıları (Derivasyon Dahil), Köprü Temelleri, Duvar, Büz vb. Kazıların Yapılması (Her Türlü Nakliye Dahil) 1 2 1
15 İŞ GURUBU1--OTOY-SY.002, OTOY-SY.004, OTOY-SY.005, OTOY-SY.006, OTOY-SY.007, OTOY-SY.008, OTOY-SY.009, OTOY-SY.0010, OTOY-SY.011, OTOY-SY.012, OTOY-SY.014, OTOY-SY.017 4 6 3
16 İŞ GRUBU 2--OTOY-T.002, OTOY-T.003, OTOY-UST.004, OTOY-UST-006,OTOY-P.001, OTOY-P.002, OTOY-P.003,OTOY-P.006 2 3 1
17 İŞ GRUBU 3--'OTOY-TR.002, OTOY-TR.003, OTOY-TR.004, OTOY-TR.005, OTOY-TR.006, OTOY-TR.007, OTOY-TR.008, OTOY-TR.009, OTOY-TR.010, 5.5.3.b-M, 5.5.3.b-D, 5.5.3.2.1/033, 5.5.3.2.2/033, 8.2.2/001, 8.2.2/004, 20.5/010-D, 20.5/010-M, 20.6.1/004, 30.4.1, 30.4.2, 32.7/002, 32.7/024, 32.12.D/014, 32.16.F/024, 718.108, 724.401, ÖZEL-1 3 4 2
İMALATLARIN TOPLAM TUTARI 50

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında alıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,
fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.400 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR