TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

İstasyon yollarının uzatılmasına ait altyapı işleri yaptırılacaktır

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01042815
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

DEMOKRAT 27.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/392260
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
36.500 m3 kazı yapılması, 6600 m3 dolgu yapılması,600 m ihata yapımı,1100 m drenaj yapılması, 450 m taş duvar yapımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Savaştepe/BALIKESİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Cad. No:121/A Alsancak/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAVAŞTEPE İSTASYON YOLLARININ UZATILMASINA AİT ALTYAPI İŞLERİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)
3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ


Savaştepe İstasyon Yollarının Uzatılmasına Ait Altyapı İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/392260

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK CADDESİ 121/ A ALSANCAK KONAK /İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324643131 - 2324647798
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.go
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 36.500 m3 kazı yapılması, 6600 m3 dolgu yapılması, 600 m ihata yapımı,1100 m drenaj yapılması, 450 m taş duvar yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Savaştepe / BALIKESİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Atatürk Cad. No:121/A Alsancak / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 17.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-V (Altyapı) veya A-VI (Altyapı) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Ancak A-V veya A-VI grubu işlerden sadece üstyapı işleri yapmış olanların iş deneyimleri kabul edilmeyecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan firmalar için İnşaat Mühendisliği ihale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme "Teklif Fiyatı" , "Kalite ve Teknik Değer Nitelik" ve "Benzer İş Deneyim Puanı" olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TFP)
Teklif fiyatı puanlaması 48 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyat sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP= (TFmin*48 ) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı (virgülden sonra en yakın üç ondalık basamaklı sayıyı,
TFmin: İsteklilerin geçerli teklifleri arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.
A.2.Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması (KTP)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Puanlama Min. Teklif Oranı (%) Max. Teklif Oranı (%)
1 D101/AN Güzergah Kazısı Yapılması 12,5 17,4 32,3
12 D117/AN Çeşitli Demir İşleri (Boya ve Nakliyeler Dahil) 8 11,4 21,1
9 D108.4/AN Demirli Beton C25 7,5 10,2 19
13 D146/AN Ocak Taşı İle Moloz İnşaat Yapılması 6,5 9,3 17,4
10 D110.1/AN Nervürlü Donatı Çeliği Temini ve İşçiliği 5 7 13
4 D106/AN Zemin İyileştirme İçin Kaya Dolgu Yapılması 3 3,9 7,3
İŞ GRUPLARI-1 D104/AN, D108.3, D102/AN, D149/AN, D144/AN, KGM/18.183/AN, D127.2, D103/AN 7,5 10,8 20
Toplam: 50

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının (yüzde olarak); her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda (yüzde olarak) her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine yüzde olarak oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda (yüzde olarak) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/ iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Benzer İş Deneyim Puanlaması (BİP)
Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplar Tebliğinde Yer alan A-V Karayolu altaypı veya A-VI Demiryolu altyapı işlerini yapmış olmak 2 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Belge tutarı, teklif bedelinin %70 'ini sağlamasa bile karayolu altyapı veya demiryolu altyapı işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı karayolu altyapı veya demiryolu altyapı işlerinin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda 2 puan alınır.)
A.4. Toplam Puan (TP)
Toplam puan; teklif fiyat puanı, kalite ve teknik değer nitelik puanı ve benzer iş deneyim puanının toplamıdır.
TP=TFP + KTP + BİP
B.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın üç ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 3.Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR