SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnşaat işleri yaptırlacaktır

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01165944
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM SAKARYA 21.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/227598
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif Çaplarda PE İçmesuyu Hattı, Duktil Font İçme Suyu Hat. Yağ. Suyu Hat. Yağ. Suy. Muayene Bac. 3 Adet Servis Dep. 12 ad. Vantuz Od. 9 ad. Tah. Od. 2 ad. BKV Od. 3 ad. Deb. BKV Od.
İşin Yapılacağı Yer
:
SAKARYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SASKİ Genel Müdürlüğü Adapazarı/SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Sakarya İli Su Kayıplarının Azaltılması Projesi 2 Bölge İkmal İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/227598

1-İdarenin
a) Adı : SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mithatpaşa Mah. Kudüs Cad. No:45/5 54100 ADAPAZARI/SAKARYA
c) Telefon ve faks numarası : 2648882000 - 2642783855
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Sakarya İli Su Kayıplarının Azaltılması Projesi 2 Bölge İkmal İnşaatı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Çaplarda PE İçmesuyu Hattı, Duktil Font İçme Suyu Hat. Yağ. Suyu Hat. Yağ. Suy. Muayene Bac. 3 Adet Servis Dep. 12 ad. Vantuz Od. 9 ad. Tah. Od. 2 ad. BKV Od. 3 ad. Deb. BKV Od.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SAKARYA
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.06.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SASKİ Genel Müdürlüğü Adapazarı /SAKARYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğin de yer alan A-III ve/veya A-IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği Diplomaları kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
DN300 MM K9 DÜKTİL BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 10,1% 17,4% 5
HER CİNS ZEMİNDE VE HER DERİNLİKTE KAZI YAPILMASI 6,2% 10,7% 4
0-30 MM KIRMATAŞ MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI 4,7% 8% 3,5
100 M3 SERVİS DEPOSU İNŞAAT İMALATLARI YAPILMASI 3,5% 6% 2,5
YAĞMURSUYU ÖZEL BACA İMALATLARI YAPILMASI 3,5% 6% 2,5
400 M3 SERVİS DEPOSU İNŞAAT İMALATLARI YAPILMASI 4,5% 7,6% 3
150X100 MM PREFABRİK YAĞMURSUYU KUTU MENFEZİNİN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 2,7% 4,7% 2
KUM VEYA TAŞ TOZU İLE YATAKLAMA, GÖMLEKLEME DOLGUSU YAPILMASI VE SIKIŞTIRILMASI 2,5% 4,3% 2
DN200 MM K9 DÜKTİL BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 2,4% 4% 1,5
DN150 MM K9 DÜKTİL BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 2,2% 3,8% 1,5
MEŞELİ 400M3 SERVİS DEPOSU ENERJİ NAKİL HATTI YAPILMASI 2,1% 3,5% 1,5
ÜNİVERSİTE 5000 M3 İÇMESUYU DEPOSU ÇİMENTO-AKRİLİK ESASLI TAM ELASTİK SÜRME YALITIM YAPILMASI 1,6% 2,7% 1
400 M3 SERVİS DEPOSU MEKANİK İMALATLARI YAPILMASI 1,3% 2,3% 1
Ø100 MM PN10 DEBİMETRELİ BASINÇ KIRICI VANA ODASI(TİP 1) MEKANİK İMALATLARI YAPILMASI 1,3% 2,2% 1
VANTUZ ODASI İNŞAAT İMALATLARI YAPILMASI 1,3% 2,2% 1
Ø100 MM PN10 DEBİMETRELİ BASINÇ KIRICI VANA ODASI(TİP2) MEKANİK İMALATLARI YAPILMASI 1,2% 2,1% 1
100 M3 SERVİS DEPOSU MEKANİK İMALATLARI YAPILMASI 1,2% 2% 1
ÜNİVERSİTE 5000 M3 İÇMESUYU DEPOSU DİLATASYON DERZLERİ YAPILMASI 1,1% 1,8% 1
Ø100 MM PN10 DEBİMETRELİ BASINÇ KIRICI VANA ODASI(TİP3) MEKANİK İMALATLARI YAPILMASI 1% 1,8% 1
Ø1000 MM ANMA ÇAPLI BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, MUFLU, BETONARME KANALİZASYON BORUSUNUN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 1% 1,6% 1
Ø800 MM ANMA ÇAPLI BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, MUFLU, BETONARME KANALİZASYON BORUSUNUN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 0,9% 1,6% 0,5
Ø150 MM PN10 DEBİMETRELİ BASINÇ KIRICI VANA ODASI MEKANİK İMALATLARI YAPILMASI 0,7% 1,3% 0,5
SCADA MALZEMESİ TEMİNİ 0,5% 0,9% 0,5
ASFALT ALTINDA KALAN BACA KAPAKLARININ YÜKSELTİLMESİ 0,2% 0,3% 0,5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
12 Mayıs 2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR