BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İkmal inşaatı yaptırılacaktır

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132579
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA SANCAK 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/67491
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 972 kalem olmak üzere, İnegöl Spor Merkezi İnşaatında futbol sahalarının ve blokların kalan işlerinin ince işleri, tesisat imalatları ile çevre düzenlemesine ait imalatların yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bursa İli, İnegöl İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.03.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16240 Osmangazi / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNEGÖL SPOR MERKEZİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Spor Merkezi İkmal İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/67491

1-İdarenin
a) Adresi : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mahallesi Ankarayolu Cad. No:1 TR- 16240 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2244441600 - 2247161206
c) Elektronik Posta Adresi : ihale.sbmd@bursa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 972 kalem olmak üzere, İnegöl Spor Merkezi İnşaatında futbol sahalarının ve blokların kalan işlerinin ince işleri, tesisat imalatları ile çevre düzenlemesine ait imalatların yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bursa İli, İnegöl İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (altı yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1-1/1 TR-16260 Osmangazi / BURSA
b) Tarihi ve saati : 10.03.2020 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
**İsteklilerin ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almış, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olduğunu gösteren belgeyi teklif ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinde yer alan Benzer İş Grupları Listesinde yer alan B III üst yapı Grubu
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomaları sunmak suretiyle ihaleye girecek olacak istekliler için; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık diploması ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzereiki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP: 60 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 40 PUAN)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu işkalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No Poz No İmalatın Cinsi Minumum Teklif Oranı (%) Maksimum Teklif Oranı (%) Puan
1 A.007 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,33 0,50 1,00
2 A.008 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1,63 2,44 1,00
3 A.009 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 1,07 1,60 1,00
4 A.012 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) 0,62 0,93 1,00
5 A.032 Hazır makine sıvası ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla ve benzeri yüzeylere) 0,65 0,98 1,00
6 A.040 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m³ yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 1,01 1,51 1,00
7 A.043 (20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,78 1,17 1,00
8 A.044 (20x50 cm) veya (25x50 cm) veya (30x45 cm) veya (33x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,27 0,41 1,00
9 A.047 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 1,10 1,65 1,00
10 A.048 Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm2) 0,99 1,48 1,00
11 A.053 10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) 0,56 0,83 1,00
12 A.058 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,34 0,51 1,00
13 A.059 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,45 0,68 1,00
14 A.079 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) 0,46 0,70 1,00
15 A.090 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması(Nakliye Dahil) 0,81 1,21 1,00
16 A.091 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye Dahil) 1,31 1,96 1,00
17 A.092 Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması (Nakliye Dahil) 0,66 0,99 1,00
18 A.109 55 mm suni çim halı yapılması 0,60 0,90 1,00
19 A.123 Makine ile her cins zeminde kazı yapılması (şantiye dışına nakliye dahil) 0,40 0,59 1,00
20 A.124 Makine ile her cins zeminde kazı yapılması (şantiye içi geri dolguda kullanılacaktır) 0,12 0,18 1,00
21 A.125 El ile her cins zeminde kazı yapılması (şantiye içi geri dolguda kullanılacaktır) 0,05 0,08 1,00
22 A.126 Strüktürel silikon cam cephe kaplaması yapılması (reflekte temperli ısıcam 6-12-6 mm) 2,51 3,77 1,00
23 A.128 3,5 mm kalınlığında pvc kaplı 50x50 mm göz aralıklı tel çit yapılması 1,62 2,42 1,00
24 A.129 Mekanik ankrajlı traverten cephe kaplama yapılması 1,81 2,72 1,00
25 A.135 Ocak Taşından Konkasör ile Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2 inç) lik Temel veya Alt Temel Malzemesi Temini (Nakliye Dahil) 0,92 1,38 1,00
26 A.136 Doğal Çim Saha Yapılması 9,19 13,78 2,00
27 A.145 Antislip porselen karosu (60X60 ebatlarında) ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,14 0,21 1,00
28 MKT-0207 En geniş kenarı 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması 0,77 1,16 1,00
29 MKT-0208 En geniş kenarı 1249 mm'ye kadar olanlarda 0,80 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması 0,47 0,70 1,00
30 MKT-0294 2 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 0,40 0,61 1,00
31 MKT-0295 4 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 0,46 0,69 1,00
32 MKT-0427 Ozon Jeneratörü 0,39 0,59 1,00
33 MKT-0444 Hava soğutmalı inverter heat pump dış ünite Qs:78,5 kW Qı:87,5 kW 0,86 1,30 1,00
34 MKT-0485 Havuz nem alma santrali 0,50 0,75 1,00
35 MKT-0503 A blok kazan sistemi 0,56 0,84 1,00
36 BE.099 4x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) 0,49 0,73 1,00
37 BE.129 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH ) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. 0,44 0,65 1,00
38 BE.233 350 kVA (tam yükte çalışma gücü ), Diesel motoru su veya hava iel soğuyan cinsten, 1.500 devir /dakika 0,50 0,75 1,00
39 BE.267 ÖZEL HPI 1000W 220V SAHA AYD. PROJEKÖRÜ 1,16 1,74 1,00

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimim teklif oranları aralığında (minimum-maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir işkalemi için yukarıda tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda erterpolasyon yapılmayacaktır.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için yukarıda verilen
puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan (TP):
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP=TFP + KTP
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF):
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli FDTF = (ETF x 100) / TTP formülüyle hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
İfade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şb.Md. Zafer Mah. Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1-1/1 TR-16260 Osmangazi / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR