GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçmesuyu şebekesi bakım, onarım ve arıza işleri yaptırılacaktır

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00976116
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

METROPOL 06.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/148741
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
33.000 mt duktil boru, 6700 metre Hdpe boru döşenmesi muhtelif yerlerde arıza yapılması vb işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar Mah.Kıbrıs Cad. Eruslu İş Merkezi/ Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı/İhale İşleri Şube Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şehitkamil Bölgesi İçmesuyu Şebekesi Bakım, Onarım ve Arıza Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/148741
1-İdarenin
a) Adresi : İncilipınar Mah. Kıbrıs Caddesi Eruslu İş merkezi 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422111300 - 3422318833
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleler@gaski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 33.000 mt duktil boru, 6700 metre Hdpe boru döşenmesi muhtelif yerlerde arıza yapılması vb işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Genel Müdürlüğümüzün Sorumluluk Sahası, Şehitkamil İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar Mah.Kıbrıs Cad. Eruslu İş Merkezi/ Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı/İhale İşleri Şube Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 30.04.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümüdür.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
İfade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İş Kalemlerine verilen puanlama: (40)
Poz No Poz Tarifi/Tanımı Minimum Oran Maksimum Oran NP
GASKİ.İŞB-01
Ø80-Ø100-Ø125-Ø150 MM ÇAPINDA DUKTİL, FONT,ÇELİK,AÇB BORU ONARIMI
0,017594
0,023804
0,7
GASKİ.İŞB-02
Ø200MM-Ø250MM-Ø300MM ÇAPINDA DUKTİL,FONT,ÇELİK,AÇB BORU ONARIMI
0,008599
0,011634
0,3
GASKİ.İŞB-03
Ø300MM-Ø350MM-Ø400MM ÇAPINDA DUKTİL,FONT,ÇELİK,AÇB BORU ONARIMI
0,002811
0,003803
0,1
GASKİ.İŞB-04
Ø500MM-Ø600MM-Ø700MM-Ø800MM ÇAPINDA DUKTİL,FONT,ÇELİK,AÇB BORU ONARIMI
0,002449
0,003313
0,1
GASKİ.İŞB-05
Ø900MM-Ø1000MM ÇAPINDA DUKTİL,FONT,ÇELİK,AÇB BORU ONARIMI
0,003957
0,005354
0,2
GASKİ.İŞB-06
Ø1200MM-Ø1400MM ÇAPINDA DUKTİL,FONT,ÇELİK,AÇB BORU ONARIMI
0,004700
0,006359
0,2
GASKİ.İŞB-07
Ø 80-350 MM ÇAPLARI ARASI FONT BORU KAFA RIZASININ KURŞUNLA ONARIMI
0,005388
0,007289
0,3
GASKİ.İŞB-08
Ø100 MM İDARE MALI DUKTİL BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,027989
0,037868
1,2
GASKİ.İŞB-09
Ø150 MM İDARE MALI DUKTİL BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,014871
0,020119
0,6
GASKİ.İŞB-10
Ø200 MM İDARE MALI DUKTİL BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,012785
0,017297
0,5
GASKİ.İŞB-11
Ø250 MM İDARE MALI DUKTİL BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,004215
0,005702
0,2
GASKİ.İŞB-12
Ø300 MM İDARE MALI DUKTİL BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,005400
0,007306
0,2
GASKİ.İŞB-13
Ø400 MM İDARE MALI DUKTİL BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,002471
0,003343
0,1
GASKİ.İŞB-14
Ø500 MM İDARE MALI DUKTİL BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,002821
0,003816
0,1
GASKİ.İŞB-15
Ø600 MM İDARE MALI DUKTİL BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,003286
0,004445
0,2
GASKİ.İŞB-16
Ø800 MM İDARE MALI DUKTİL BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,008061
0,010906
0,4
GASKİ.İŞB-17
Ø1000 MM İDARE MALI DUKTİL BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,024871
0,033648
1,2
GASKİ.İŞB-18
Ø80MM – Ø100MM- Ø125MM – Ø150MM ÇAPINDA DUKTİL,FONT,ÇELİK VE AÇB BORU EK ÇALIŞMASI
0,006633
0,008975
0,3
GASKİ.İŞB-19
Ø200 MM- Ø250 MM- Ø300 MM ÇAPINDA DUKTİL,FONT,ÇELİK VE AÇB BORU EK ÇALIŞMASI
0,006569
0,008887
0,3
GASKİ.İŞB-20
Ø350 MM - Ø400 MM ÇAPINDA DUKTİL,FONT,ÇELİK VE AÇB BORU EK ÇALIŞMASI
0,002323
0,003142
0,1
GASKİ.İŞB-21
Ø500MM - Ø600 MM - Ø700 MM - Ø800 MM ÇAPINDA DUKTİL,FONT,ÇELİK VE AÇB BORU EK ÇALIŞMASI
0,000946
0,001279
0,1
GASKİ.İŞB-22
Ø900MM - Ø1000MM ÇAPINDA DUKTİL,FONT,ÇELİK VE AÇB BORU EK ÇALIŞMASI
0,000743
0,001006
0,1
GASKİ.İŞB-23
Ø80MM – Ø100MM ÇAPLARI ARASI DUKTİL, FONT VEYA ÇELİK KÖRTAPA ÇALIŞMASI
0,003053
0,004130
0,1
GASKİ.İŞB-24
Ø125-150 MM ÇAPLARI ARASI DUKTİL, FONT VE ÇELİK BORU KÖRTAPA ÇALIŞMASI
0,003054
0,004133
0,1
GASKİ.İŞB-25
Ø200 MM ÇAPLARI ARASI DUKTİL,FONT VEYA ÇELİK BORU KÖRTAPA ÇALIŞMASI
0,000832
0,001126
0,1
GASKİ.İŞB-26
Ø250 MM ÇAPLARI ARASI DUKTİL,FONT VEYA ÇELİK BORU KÖRTAPA ÇALIŞMASI
0,000542
0,000734
0,1
GASKİ.İŞB-27
Ø300 MM ÇAPLARI ARASI DUKTİL,FONT VEYA ÇELİK BORU KÖRTAPA ÇALIŞMASI
0,000558
0,000755
0,1
GASKİ.İŞB-28
DN 100-DN125-DN150 PN 10 VEYA PN 16 SÜRGÜLÜ VANANIN AÇIKTA VEYA ODA İÇERİSİNDE DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YENİ VANANIN MONTAJI
0,000631
0,000853
0,1
GASKİ.İŞB-29
DN 200-DN250-DN300 PN 10 VEYA PN 16 SÜRGÜLÜ VANANIN AÇIKTA VEYA ODA İÇERİSİNDE DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YENİ VANANIN MONTAJI
0,000743
0,001006
0,1
GASKİ.İŞB-30
DN 350-DN400-DN500 PN 10 VEYA PN 16 SÜRGÜLÜ VANANIN AÇIKTA VEYA ODA İÇERİSİNDE DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YENİ VANANIN MONTAJI
0,001310
0,001772
0,1
GASKİ.İŞB-31
DN 100-DN125-DN150 PN 10 VEYA PN 16 SÜRGÜLÜ VANANIN ZEMİN ALTINDA DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YENİ VANA MONTAJI
0,005385
0,007285
0,3
GASKİ.İŞB-32
DN 200-DN250-DN300 PN 10 VEYA PN 16 SÜRGÜLÜ VANANIN ZEMİN ALTINDA DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YENİ VANA MONTAJI
0,004960
0,006710
0,2
GASKİ.İŞB-33
DN 350-DN400-DN500 PN 10 VEYA PN 16 SÜRGÜLÜ VANANIN ZEMİN ALTINDA DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YENİ VANA MONTAJI
0,003993
0,005403
0,2
GASKİ.İŞB-34
DN 100-DN125-DN150 PN 10 VEYA PN 16 KELEBEK VANANIN AÇIKTA VEYA ODA İÇERİSİNDE DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YENİ VANANIN MONTAJI
0,000321
0,000434
0,1
GASKİ.İŞB-35
DN 200-DN250-DN300 PN 10 VEYA PN 16 KELEBEK VANANIN AÇIKTA VEYA ODA İÇERİSİNDE DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YENİ VANANIN MONTAJI
0,000383
0,000518
0,1
GASKİ.İŞB-36
DN 350-DN400-DN500 PN 10 VEYA PN 16 KELEBEK VANANIN AÇIKTA VEYA ODA İÇERİSİNDE DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA YENİ VANANIN MONTAJI
0,000673
0,000910
0,1
GASKİ.İŞB-37
MEVCUT YANGIN HİDRANTI DEĞİŞTİRİLMESİ (İDARE MALI)
0,001388
0,001878
0,1
GASKİ.İŞB-38
YENİ YANGIN HİDRANTI KONULMASI (İDARE MALI)
0,001189
0,001608
0,1
GASKİ.İŞB-39
MEVCUT YANGIN HİDRANTI ARIZASI GİDERİLMESİ
0,000392
0,000531
0,1
GASKİ.İŞB-40
Ø50-63-75 MM PE BORU ONARIMI
0,004873
0,006593
0,2
GASKİ.İŞB-41
Ø90-110 MM PE BORU ONARIMI
0,003791
0,005129
0,2
GASKİ.İŞB-42
Ø32 MM PE 100 16 ATÜ BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,000785
0,001062
0,1
GASKİ.İŞB-43
Ø40 MM PE 100 16 ATÜ BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,000844
0,001142
0,1
GASKİ.İŞB-44
Ø50 MM PE 100 16 ATÜ BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,000510
0,000690
0,1
GASKİ.İŞB-45
Ø63 MM PE 100 16 ATÜ BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,002047
0,002769
0,1
GASKİ.İŞB-46
Ø90 MM PE 100 16 ATÜ BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,001842
0,002492
0,1
GASKİ.İŞB-47
Ø110 MM PE 100 16 ATÜ BORU NAKLİ VE DÖŞENMESİ
0,001701
0,002302
0,1
GASKİ.İŞB-48
SONDAJ YAPILMASI
0,013348
0,018059
0,6
GASKİ.İŞB-49
Ø20-50 MM ARASI ABONE ARIZASI, KOLYE ARIZASI İŞİ YAPIMI
0,146429
0,198110
6,7
GASKİ.İŞB-50
Ø20-50 MM ARASI YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPIMI VEYA BRANŞMAN BORUSU YENİLEME
0,089672
0,121321
4,1
GASKİ.İŞB-51
Ø20-50 MM ARASI ABONENİN ŞEBEKEDEN VEYA PARSEL SINIRINDAN İPTALİNİN YAPILMASI
0,035606
0,048173
1,5
GASKİ.İŞB-52
HAFRİYAT YAPILMASI
0,074506
0,100802
3,5
GASKİ.İŞB-53
ENKAZ NAKLİ VE DEPOLAMA BEDELİ
0,104506
0,141391
4,8
GASKİ.İŞB-54
YÜKLENİCİ MALI 0-38 MM KIRMATAŞ TEMİNİ, NAKLİ, SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI
0,154946
0,209633
7,2
GASKİ.İŞB-55
Ø32 MM YÜKLENİCİ MALI HDPE 100 (16 ATÜ) BORU BEDELİ
0,000508
0,000687
0,1
GASKİ.İŞB-56
Ø40 MM YÜKLENİCİ MALI HDPE 100 (16 ATÜ BORU BEDELİ)
0,000783
0,001060
0,1
GASKİ.İŞB-57
Ø50 MM YÜKLENİCİ MALI HDPE 100 (16 ATÜ BORU BEDELİ)
0,000611
0,000826
0,1
GASKİ.İŞB-58
Ø63 MM YÜKLENİCİ MALI HDPE 100 (16 ATÜ BORU BEDELİ)
0,003851
0,005210
0,2
GASKİ.İŞB-59
Ø90 MM YÜKLENİCİ MALI HDPE 100 (16 ATÜ BORU BEDELİ)
0,005895
0,007975
0,3
GASKİ.İŞB-60
Ø110 MM YÜKLENİCİ MALI HDPE 100 (16 ATÜ BORU BEDELİ)
0,004061
0,005494
0,2
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (NP) , her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Değerlendirme puanlaması (DP)
Değerlendirme puanı (DP),teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının
(DP=TP+NP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.
Not 1: Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.
Not 2 : NP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 6.haneden sonraki rakamlar dikkate alınmayacak olup; aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;
Örnek; 0,1256341 sayısı 0,125634 olarak,
A.4. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı GASKİ Genel Müdürlüğü / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tahakkuk servisi 1 nolu vezneye veya Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi TR410001500158007290404647 nolu hesabına yatırılarak; GASKİ Genel Müdürlüğü/Ticaret İşleri Daire Başkanlığından (Eruslu İşMerkezi İncilipınar Mah. Kıbrıs Cad. No:1/A Şehitkamil / GAZİANTEP) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar Mah.Kıbrıs Cad. Eruslu İş Merkezi/ Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı/İhale İşleri Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR