ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçmesuyu şebeke hattı yaptırılacaktır

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155947
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 24.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/159486
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
912 metre DN 300 Düktil Boru, 2050 metre DN 400 Düktil Boru, 4.000 mt DN 500 Düktil Boru ve 3.000 metre 110 -10 atü , 2.140 metre 160-10 atü 1.200 metre 225-10 atü O-PVC Boru temini döşenmesi ve yama asfalt yapılması işini kapsar. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYAALTI İLÇESİ KUZEYDOĞU HAVZASI VE KEPEZ İLÇESİ GÜLVEREN VE YEŞİLYURT MAH İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)
KONYAALTI İLÇESİ KUZEYDOĞU HAVZASI VE KEPEZ İLÇESİ GÜLVEREN VE YEŞİLYURT MAH İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/159486

1-İdarenin
a) Adresi : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 -/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 242 3101200 - 242 3101291
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@asat.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 912 metre DN 300 Düktil Boru, 2050 metre DN 400 Düktil Boru, 4.000 mt DN 500 Düktil Boru ve 3.000 metre 110 -10 atü , 2.140 metre 160-10 atü 1.200 metre 225-10 atü O-PVC Boru temini döşenmesi ve yama asfalt yapılması işini kapsar.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konyaaltı İlçesi Uluç, Uncalı, Mollayusuf, Siteler, Toros, Akkuyu, Pınarbaşı Mahalleleri ile Kepez İlçesi Gülveren ve Yeşilyurt Mahalleleri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda)
b) Tarihi ve saati : 16.04.2020 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" ekinde yer alan A-III veya A-IV Grubu İşlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği'dir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN)
Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.
Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FP: İsteklinin fiyat puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (40 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Kalite nitelik puanlaması için örnek:
4 Sıra numaralı iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 200.000,00TL olsun,
İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 5.000.000,00 TL olsun,
Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (200.000,00/5.000.000,00) *100 = %4
Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 5,60 - % 10,39 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

KALİTE NİTELİK PUAN TABLOSU
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı (Y) Verilecek Kalite
Nitelik Puanı (KNP)
1 Her Derinlikte Ve Her Zeminde Makineli Serbest Kazı Yapılması % 0,03 (eşit) ile % 0,06 (eşit) ve arasında ise 1
2 Her Türlü Zeminde Boru Hendeği Kazısı Yapılması % 2,26 (eşit) ile % 4,20 (eşit) ve arasında ise
2
3 Granülometrik 0-5 kum ile boru yataklaması ve gömleklemesinin yapılması % 3,09 (eşit) ile % 5,73 (eşit) ve arasında ise 2
4 Ocak taşından kırılmış ve elenmiş 0-30 mm agregadan geri dolgu yapılması % 5,60 (eşit) ile % 10,39 (eşit) ve arasında ise 2
5 Kazıdan çıkan malzemenin bertaraf edilmesi (ortalama 20 km) % 5,33 (eşit) ile % 9,90 (eşit) ve arasında ise 2
6 Dış Çapı 110 mm PN 10 O-PVC Boru temini, nakliyesi ve döşenmesi % 0,66 (eşit) ile % 1,23 (eşit) ve arasında ise 2
7 Dış Çapı 160 mm PN 10 O-PVC Boru temini, nakliyesi ve döşenmesi % 0,89 (eşit) ile % 1,65 (eşit) ve arasında ise 2
8 Dış Çapı 225 mm PN 10 O-PVC Boru temini, nakliyesi ve döşenmesi % 0,96 (eşit) ile % 1,78 (eşit) ve arasında ise 2
9 DN 300 DÜKTİL BORU (K 9) TEMİNİ, ŞANTİYEYE NAKLİ VE DÖŞENMESİ % 2,29 (eşit) ile % 4,24 (eşit) ve arasında ise 2
10 DN 400 DÜKTİL BORU (K 9) TEMİNİ, ŞANTİYEYE NAKLİ VE DÖŞENMESİ % 7,77 (eşit) ile % 14,42 (eşit) ve arasında ise 2
11 DN 500 DÜKTİL BORU (K 9) TEMİNİ, ŞANTİYEYE NAKLİ VE DÖŞENMESİ % 20,68 (eşit) ile % 38,40 (eşit) ve arasında ise 2
12 DÜKTİL BORU FİTİNGSLERİNİN TEMİNİ,ŞANTİYEYE NAKLİ VE MONTAJI) % 3,23 (eşit) ile % 6,00 (eşit) ve arasında ise 2
13 DN500 PN16 KELEBEK VANA VE DEMONTAJ PARÇASININ BİRLİKTE TEMİNİ , ŞANTİYEYE NAKLİ ve İKİSİ BİRLİKTE DÖŞENMESİ ( flanş ve karşı flanş,somun, cıvata, pul, conta takım kesme ve kaynak işleri dahil) (sfero döküm olacak) % 0,99 (eşit) ile % 1,83 (eşit) ve arasında ise 2
14 DN400 PN16 KELEBEK VANA VE DEMONTAJ PARÇASININ BİRLİKTE TEMİNİ , ŞANTİYEYE NAKLİ ve İKİSİ BİRLİKTE DÖŞENMESİ ( flanş ve karşı flanş,somun, cıvata, pul, conta takım kesme ve kaynak işleri dahil) (sfero döküm olacak) % 0,68 (eşit) ile % 1,25 (eşit) ve arasında ise 2
15 DN300 PN16 KELEBEK VANA VE DEMONTAJ PARÇASININ BİRLİKTE TEMİNİ , ŞANTİYEYE NAKLİ ve İKİSİ BİRLİKTE DÖŞENMESİ ( flanş ve karşı flanş,somun, cıvata, pul, conta takım kesme ve kaynak işleri dahil) (sfero döküm olacak) % 0,36 (eşit) ile % 0,67 (eşit) ve arasında ise 2
16 DN150 PN16 ELASTOMER YATAKLI VANA VE VANTUZ TEMİNİ , ŞANTİYEYE NAKLİ VE BİRLİKTE DÖŞENMESİ (flanş ve karşı flanş, somun, cıvata, pul, conta takımı, kesme ve kaynak işleri dahil) (Vana ve vantuzlar sfero döküm olacak) % 0,41 (eşit) ile % 0,75 (eşit) ve arasında ise 2
17 DN100 PN16 ELASTOMER YATAKLI VANA VE VANTUZ TEMİNİ , ŞANTİYEYE NAKLİ VE BİRLİKTE DÖŞENMESİ (flanş ve karşı flanş, somun, cıvata, pul, conta takımı, kesme ve kaynak işleri dahil) (Vana ve vantuzlar sfero döküm olacak) % 0,12 (eşit) ile % 0,21 (eşit) ve arasında ise 1
18 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. % 0,78 (eşit) ile % 1,46 (eşit) ve arasında ise 2
19 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) % 0,19 (eşit) ile % 0,34 (eşit) ve arasında ise 1
20 Sfero döküm rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minumum 600 (mm) % 0,05 (eşit) ile % 0,09 (eşit) ve arasında ise 1
21 Plwood (Film Kaplı) İle Yapılan Düz Yüzeyli Çıplak Beton Ve B.A Kalıbı % 0,16 (eşit) ile % 0,30 (eşit) ve arasında ise 1
22 8cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (Malzeme İşçilik ve Nakliye Dahil) % 13,45 (eşit) ile % 24,98 (eşit) ve arasında ise 2
23 Dış Çapı Ø 25-32-40-50-63-75-90mm Abone Bağlantısının Yapılması (İdare Malı Abone Bağlantı PPrc Boru ve Bağlantı parçalarının şantiye sahasına nakli, her türlü işçilik ve montajın yapılması) % 0,06 (eşit) ile % 0,10 (eşit) ve arasında ise 1
TOPLAM 40

A.3. Toplam puan
TP= FP+KNP
Toplam puan, fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASAT Genel Müdürlüğü, Evrak Kayıt Servisi (5.Kat - 517 Nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR