GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı yaptırılacaktır

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889063
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP EKSPRES 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/429623
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13480 mt PE Boru, 4.124 mt Çelik, 1000 mt koruge, 13153 mt beton boru döşenmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GASKİ Genel Müdürlüğü/Ticaret İşleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kuzeyşehir Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Altyapısı Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/429623

1-İdarenin
a) Adresi : İncilipınar Mah. Kıbrıs Caddesi Eruslu İş merkezi 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422111300 - 3422318833
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleler@gaski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
13480 mt PE Boru, 4.124 mt Çelik, 1000 mt koruge, 13153 mt beton boru döşenmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : GASKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluk Alanı ve Bağlı Birimler
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 540 (beş yüz kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GASKİ Genel Müdürlüğü/Ticaret İşleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 04.12.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
İfade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İş Kalemlerine verilen puanlama: (40)

Poz No Poz Tanımı/Tarifi Minimum Oran Maximum Oran NP
GASKİ.01 Ø 315 MM PE 100, 10 ATÜ BORU DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ DOLGULU) 0,000095 0,000128 0,1
GASKİ.02 Ø 315 MM 16 ATÜ ,Ø 355 MM 16 ATÜ ve Ø 450 MM 10 ATÜ PE 100 BORULARI DÖŞENMESİ( GERİ DOLGULU) (DY1-S86) 0,003392 0,004589 0,2
GASKİ.03 Ø 315 MM 16 ATÜ VE Ø 450 MM 10 ATÜ PE 100 BORULARI DÖŞENMESİ( KIRMATAŞ DOLGULU) (S86-S105) 0,002061 0,002788 0,1
GASKİ.04 Ø 315 MM 16 ATÜ PE 100 BORU DÖŞENMESİ( GERİ DOLGULU) (S105-S244) 0,001227 0,001660 0,1
GASKİ.05 Ø 315 MM 16 ATÜ PE 100 BORU DÖŞENMESİ( KIRMATAŞ DOLGULU) (TDY1- TAHLİYE HATTI) 0,000187 0,000253 0,1
GASKİ.06 Ø 355 MM 10 ATÜ PE 100 BORU DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ DOLGULU) 0,000668 0,000904 0,1
GASKİ.07 Ø 355 MM 16 ATÜ PE 100 BORU DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ DOLGULU) 0,011738 0,015881 0,5
GASKİ.08 Ø 450 MM 10 ATÜ PE 100 BORU DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ DOLGULU) 0,010810 0,014625 0,5
GASKİ.09 700 MM Ç.B. (e=7.1) 20 ATÜ BORU DÖŞENMESİ 0,000302 0,000409 0,1
GASKİ.10 1000 MM Ç.B. (e=8.8) 20 ATÜ BORU DÖŞENMESİ 0,000761 0,001029 0,1
GASKİ.11 TAHLİYE YAPISI YAPILMASI 0,001628 0,002202 0,1
GASKİ.12 VANTUZ YAPISI YAPILMASI 0,000731 0,000989 0,1
GASKİ.13 1000 M3'LÜK TOPLAMA DEPOSU YAPILMASI 0,062775 0,084931 3
GASKİ.14 2500 M3'LÜK SERVİS DEPOSU YAPILMASI 0,041993 0,056814 2
GASKİ.15 TMY1 (İÇMESUYU) TERFİ MERKEZİ YAPILMASI 0,073822 0,099877 3
GASKİ.16 2.63 M.YÜKSEKLİĞİNDE B.A.DİREKLİ KAFES TELLE HİMAYE ÇİTİ YAPIMI 0,001334 0,001805 0,1
GASKİ.17 DY1 ÇIKIŞI DEBİMETRE VANA ODASI YAPILMASI 0,000605 0,000819 0,1
GASKİ.18 SIZINTI SUYU VE DRENAJ KANALI TAHLİYE POMPAJ BACASI YAPILMASI 0,000210 0,000284 0,1
GASKİ.19 SCADA SİSTEMİ YAPILMASI 0,000778 0,001053 0,1
GASKİ.20 Ø 315 MM PE 100, 10 ATÜ BORU BEDELİ 0,000258 0,000349 0,1
GASKİ.21 Ø 315 MM PE 100, 16 ATÜ BORU BEDELİ 0,012072 0,016332 0,6
GASKİ.22 Ø 355 MM PE 100, 10 ATÜ BORU BEDELİ 0,000742 0,001004 0,1
GASKİ.23 Ø 355 MM PE 100, 16 ATÜ BORU BEDELİ 0,048480 0,065590 2
GASKİ.24 Ø 450 MM PE 100, 10 ATÜ BORU BEDELİ 0,044471 0,060166 2
GASKİ.25 Ø 700 MM Ç.B. (e=7.1) 20 ATÜ BORU BEDELİ 0,000620 0,000838 0,1
GASKİ.26 Ø 1000 MM Ç.B. (e=8.8) 20 ATÜ BORU BEDELİ 0,002004 0,002711 0,1
GASKİ.27 İÇMESUYU PAKET ARITMA TESİSİ YAPILMASI 0,060456 0,081793 2,5
GASKİ.28 İDARE MALI Ø200 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ 0,000422 0,000570 0,1
GASKİ.29 İDARE MALI Ø300 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ 0,000776 0,001050 0,1
GASKİ.30 İDARE MALI Ø400 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ 0,008836 0,011954 0,4
GASKİ.31 İDARE MALI Ø600 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ 0,000532 0,000720 0,1
GASKİ.32 İDARE MALI Ø800 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETONARME BORU DÖŞENMESİ 0,001849 0,002502 0,1
GASKİ.33 İDARE MALI Ø1000 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETONARME BORU DÖŞENMESİ 0,001404 0,001899 0,1
GASKİ.34 İDARE MALI Ø1200 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETONARME BORU DÖŞENMESİ 0,004306 0,005826 0,2
GASKİ.35 Ø 200 MM HDPE 100 PN 10 KANALİZASYON TERFİ HATTI DÖŞENMESİ 0,000873 0,001181 0,1
GASKİ.36 Ø 200 MM HDPE 100 PN 10 BORU BEDELİ 0,004712 0,006375 0,2
GASKİ.37 İDARE MALI H=0.60M, 1.0MT İÇø.BUH.KÜRLÜ,ENTG.CONTALI,500 DZ.PREF.MUAYENE BACASI GÖV.BİLEZİĞİ TEMİNİ NAKLİ VE YERİNE KONMASI 0,000392 0,000531 0,1
GASKİ.38 İDARE MALI H=0.35M, 1.0MT İÇø.BUH.KÜRLÜ,ENTG.CONTALI,500 DZ.PREF.MUAYENE BACASI GÖV.BİLEZİĞİ TEMİNİ NAKLİ VE YERİNE KONMASI 0,000261 0,000353 0,1
GASKİ.39 İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ,ENTG.CONTALI,500 DZ.PREFABRİK MUAYENE BACASI BOYUN BİLEZİĞİ ELEMANI TEMİNİ NAKLİ YERİNE KONMASI 0,000031 0,000042 0,1
GASKİ.40 İDARE MALI BUHAR KÜRLÜ,ENTG. CONTALI,500 DZ.PREFABRİK MUAYENE BACASI ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONMASI 0,000081 0,000109 0,1
GASKİ.41 İDARE MALI 1.00MT İÇÇAPINDA BUH.KÜRLÜ,ENTG.CONTALI,500 DZ.PREFAB.MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI TEMİNİ NAKLİ YERİNE KONMASI 0,000393 0,000532 0,1
GASKİ.42 İDARE MALI 500 DZ.BUHAR KÜRLÜ MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ TEMİNİ NAKLİ VE YERİNE KONMASI 0,000531 0,000718 0,1
GASKİ.43 YÜKLENİCİ MALI SFERO BACA KAPAĞI TEMİNİ, NAKLİ VE YERİNE KONULMASI 0,002047 0,002770 0,1
GASKİ.44 İDARE MALI BETON KAPAK YERLEŞTİRİLMESİ VE NAKLİ 0,000012 0,000016 0,1
GASKİ.45 PREFABRİK İKİLİ IZGARA TEMİNİ , NAKLİ VE YERİNE KONULMASI (2 ADET 66*50 ÖLÇÜLERDE SFERO IZGARA DAHİL) 0,003696 0,005000 0,2
GASKİ.46 HAFRİYAT YAPILMASI 0,029623 0,040079 1
GASKİ.47 ENKAZ NAKLİ VE DEPOLAMA BEDELİ 0,003353 0,004536 0,2
GASKİ.48 0-5 MM KIRMATAŞ TEMİNİ, NAKLİ, SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI 0,000839 0,001135 0,1
GASKİ.49 0-38 MM KIRMATAŞ TEMİNİ, NAKLİ, SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI 0,005557 0,007518 0,3
GASKİ.50 KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI 0,022090 0,029887 1
GASKİ.51 ATIKSU TERFİ MERKEZİ YAPILMASI 0,023924 0,032367 1
GASKİ.52 ATIKSU ARITMA TESİSİ ÖNÇÖKTÜRME VE DENGELEME HAZNESİ YAPILMASI 0,034327 0,046443 1,5
GASKİ.53 PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ TESİS İÇİ YOL YAPILMASI 0,001505 0,002036 0,1
GASKİ.54 BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ BEDELİ (10*1000 KİŞİ KAPASİTELİ) 0,036829 0,049828 1,5
GASKİ.55 SERVİS YOLU AÇILMASI (5.0 M PLATFORM GENİŞLİĞİNDE) 0,002185 0,002956 0,1
GASKİ.56 KARE VE DİKDÖRTGEN PROFİLLERLE PENCERE VE KAPI YAPILMASI, YERİNE KONULMASI VE NAKLİ 0,001028 0,001391 0,1
GASKİ.57 ATIKSU ARITMA TESİS İÇİ ÇEVRE DUVARI (TİP 1) YAPILMASI 0,002446 0,003309 0,1
GASKİ.58 ATIKSU ARITMA TESİS İÇİ ÇEVRE DUVARI (TİP 2) YAPILMASI 0,002822 0,003818 0,1
GASKİ.59 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 0,002067 0,002796 0,1
GASKİ.60 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 8/10 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 0,000440 0,000596 0,1
GASKİ.61 PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI 0,002846 0,003851 0,1
GASKİ.62 Ø 8 MM- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI 0,002959 0,004004 0,1
GASKİ.63 Ø 14 MM- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI 0,001948 0,002636 0,1
GASKİ.64 Ø300 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ 0,000218 0,000294 0,1
GASKİ.65 Ø400 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ 0,000263 0,000356 0,1
GASKİ.66 Ø 300 MM ÇAPINDA HDPE KORUGE (SN 8) BORU BEDELİ 0,000709 0,000959 0,1
GASKİ.67 Ø 400 MM ÇAPINDA HDPE KORUGE (SN 8) BORU BEDELİ 0,001116 0,001510 0,1
GASKİ.68 İÇMESUYU TERFİ MERKEZİ (TMY1) ENERJİ NAKİL HATTI BEDELİ 0,004324 0,005851 0,2
GASKİ.69 OSB TMY2 (İÇMESUYU) TERFİ MERKEZİ YAPILMASI 0,019046 0,025768 0,8
GASKİ.70 OSB TMY2 (İÇMESUYU) TERFİ MERKEZİ ENERJİ NAKİL HATTI BEDELİ 0,004239 0,005735 0,2
GASKİ.71 Ø 250 MM 10 ATÜ PE 100 BORU DÖŞENMESİ (KIRMATAŞ DOLGULU) 0,000070 0,000095 0,1
GASKİ.72 Ø 250 MM 10 ATÜ PE 100 BORU BEDELİ 0,000096 0,000129 0,1
GASKİ.73 600 MM Ç.B. (e=6.3) 20 ATÜ BORU DÖŞENMESİ 0,000136 0,000184 0,1
GASKİ.74 600 MM Ç.B. (e=6.3) 20 ATÜ BORU BEDELİ 0,000241 0,000326 0,1
GASKİ.75 1200 MM Ç.B. (e=10) 20 ATÜ BORU DÖŞENMESİ 0,070826 0,095823 3
GASKİ.76 1200 MM Ç.B. (e=10) 20 ATÜ BORU BEDELİ 0,135557 0,183401 6
GASKİ.77 Ø 1200 MM ÇELİK BORU DÖŞENMESİ (ÇELİK İKSALI) (KIRMATAŞ DOLGULU) (TMY1-S5) 0,020997 0,028407 1


A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (NP) , her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Değerlendirme puanlaması (DP)
Değerlendirme puanı (DP),teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının
(DP=TP+NP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.
Not 1: Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.
Not 2 : NP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 6.haneden sonraki rakamlar dikkate alınmayacak olup; aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;
Örnek; 0,1256341 sayısı 0,125634 olarak,
A.4. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanı bedeli firma unvanı ve ihale kayıt numarası belirtilerek; GASKİ Genel Müdürlüğü / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tahakkuk servisinde bulunan veznelere veya Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi TR410001500158007290404647 nolu hesabına yatırılarak; GASKİ Genel Müdürlüğü/Ticaret İşleri Daire Başkanlığından satın alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GASKİ Genel Müdürlüğü/Ticaret İşleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR