ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçme suyu hatları yaptırılacaktır

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00821977
Şehir : Antalya / Manavgat
Yayınlandığı Gazeteler

NEHİR 12.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/291193
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
29.659 mt HDPE Boruları ve 18.539 mt Çelik Boruların temin edilip döşenmesi, Mekanik malzemelerin temin edilip montajının yapılması, Muhtelif yerlerde Depo, Kaptaj, Biriktirme, Tahliye Rögarı, Vantuz rögarı gibi sanat yapılarının yapımı işini kapsar. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ilçe sınırları.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA İLİ MANAVGAT İLÇESİ BELENOBASI GRUBU İÇMESUYU HATLARI YAPIM İŞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT)

ANTALYA İLİ MANAVGAT İLÇESİ BELENOBASI GRUBU İÇMESUYU HATLARI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.


İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/291193
1-İdarenin
a) Adresi : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 -/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 242 3101200 - 242 3101291
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@asat.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 29.659 mt HDPE Boruları ve 18.539 mt Çelik Boruların temin edilip döşenmesi, Mekanik malzemelerin temin edilip montajının yapılması, Muhtelif yerlerde Depo, Kaptaj, Biriktirme, Tahliye Rögarı, Vantuz rögarı gibi sanat yapılarının yapımı işini kapsar.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ilçe sınırları.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda)
b) Tarihi ve saati : 03.07.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekinde yer alan AIII veya AIV Grubu İşlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği'dir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN)
Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.
Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FP: İsteklinin fiyat puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (40 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Kalite nitelik puanlaması için örnek:
B-5 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 200.000,00TL olsun,
İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 5.000.000,00 TL olsun,
Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (200.000,00/5.000.000,00) *100 = %4
Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 1,04- % 1,92 arasında olmadığı için puan alamayacaktır.

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı (Y) Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)
1 K.01 Makinalı Dar Derin Hendek Kazısı yapılması % 3,39 (eşit) ile 6,29 (eşit) ve arasında ise 2
2 K.02 Granülometrik kum ile boru yataklaması ve gömleklemesinin yapılması % 5,59 (eşit) ile % 10,39 (eşit) ve arasında ise 2
3 K.03 Kazıdan çıkan malzeme ile geri dolgu yapılması % 0,51 (eşit) ile 0,95 (eşit) ve arasında ise 1
4 K.04 Ocak taşından kırılmış ve elenmiş 0-30 mm agregadan geri dolgu yapımı % 10,01 (eşit) ile 18,58 (eşit) ve arasında ise 2
5 K.05 Her Derinlikte Ve Her Zeminde Makineli Serbest Kazı Yapılması % 0,04 (eşit) ile 0,08 (eşit) ve arasında ise 2
6 B-1 Dış çapı 63 mm PN16 (SDR 11) PE 100 içme suyu iletim hattı yapılması (boru temini,döşenmesi,işçiliği,alın kaynağı,nakliyesi ve her türlü fitings parçasının temini ve döşenmesi dahil) % 0,56 (eşit) ile 1,03 (eşit) ve arasında ise 1
7 B-2 Dış çapı 75 mm PN16 (SDR 11) PE 100 içme suyu iletim hattı yapılması (boru temini,döşenmesi,işçiliği,alın kaynağı,nakliyesi ve her türlü fitings parçasının temini ve döşenmesi dahil) % 0,36 (eşit) ile 0,68 (eşit) ve arasında ise 1
10 B-5 Dış çapı 90 mm PN16 (SDR 11) PE 100 içme suyu iletim hattı yapılması (boru temini,döşenmesi,işçiliği,alın kaynağı,nakliyesi ve her türlü fitings parçasının temini ve döşenmesi dahil) % 1,05 (eşit) ile 1,94 (eşit) ve arasında ise 2
13 B-8 Dış çapı 140 mm PN25 (SDR 7.4) PE 100 içme suyu iletim hattı yapılması (boru temini,döşenmesi,işçiliği,alın kaynağı,nakliyesi ve her türlü fitings parçasının temini ve döşenmesi dahil) % 1,74 (eşit) ile 3,24 (eşit) ve arasında ise 2
14 B-9 Dış çapı 160 mm PN16 (SDR 11) PE 100 içme suyu iletim hattı yapılması (boru temini,döşenmesi,işçiliği,alın kaynağı,nakliyesi ve her türlü fitings parçasının temini ve döşenmesi dahil) % 0,90 (eşit) ile 1,67 (eşit) ve arasında ise 1
16 B-11 Dış çapı 225 mm PN16 (SDR 11) PE 100 içme suyu iletim hattı yapılması (boru temini,döşenmesi,işçiliği,alın kaynağı,nakliyesi ve her türlü fitings parçasının temini ve döşenmesi dahil) % 1,26 (eşit) ile 2,34 (eşit) ve arasında ise 2
17 B-12 Dış çapı 225 mm PN20 (SDR 9) PE 100 içme suyu iletim hattı yapılması (boru temini,döşenmesi,işçiliği,alın kaynağı,nakliyesi ve her türlü fitings parçasının temini ve döşenmesi dahil) % 1,08 (eşit) ile 2,01 (eşit) ve arasında ise 1
18 B-13 Dış çapı 225 mm PN25 (SDR 7.4) PE 100 içme suyu iletim hattı yapılması (boru temini,döşenmesi,işçiliği,alın kaynağı,nakliyesi ve her türlü fitings parçasının temini ve döşenmesi dahil) % 3,68 (eşit) ile 6,83 (eşit) ve arasında ise 2
19 B-14 Dış çapı 250 mm PN16 (SDR 11) PE 100 içme suyu iletim hattı yapılması (boru temini,döşenmesi,işçiliği,alın kaynağı,nakliyesi ve her türlü fitings parçasının temini ve döşenmesi dahil) % 1,71 (eşit) ile 3,18 (eşit) ve arasında ise 2
23 ÇB-4 Ø 8" (Q200 mm) (e=5mm) İçi Epoksi Dışı Pe Kaplı ST 37 Çelik Boru İçme Suyu İletim Hattı Yapılması(borunun temini,döşenmesi işçiliği,baş bağlama,tecriti, nakliyesi dahil)(dirsekler boru boyu bedeli üzerinden ödenecektir.) % 14,24 (eşit) ile 26,45 (eşit) ve arasında ise 2
24 ÇB-5 Ø 10" (Q250 mm) (e=5mm)İçi Epoksi Dışı Pe Kaplı ST 37 Çelik Boru İçme Suyu İletim Hattı Yapılması(borunun temini,döşenmesi işçiliği,baş bağlama,tecriti,nakliyesi dahil)(dirsekler boru boyu bedeli üzerinden ödenecektir.) % 9,44 (eşit) ile 17,54 (eşit) ve arasında ise 2
41 D-1 100 m3 Depo Yapılması % 0,78 (eşit) ile 1,46 (eşit) ve arasında ise 2
43 D-3 20m3 Biriktirme Deposu Üzeri Terfi Binası Yapılması % 0,91 (eşit) ile 1,70 (eşit) ve arasında ise 2
44 A-01 Ø 8- Ø 12 Mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi Ve Yerine Konulması % 2,18 (eşit) ile 4,05 (eşit) ve arasında ise 2
45 A-02 Ø 14- Ø 28 Mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi Ve Yerine Konulması % 1,08 (eşit) ile 2,00 (eşit) ve arasında ise 2
46 A-03 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) % 1,98 (eşit) ile 3,68 (eşit) ve arasında ise 2
47 A-04 Plwood (Film Kaplı) İle Yapılan Düz Yüzeyli Çıplak Beton Ve B.A Kalıbı % 0,90 (eşit) ile 1,67 (eşit) ve arasında ise 1
48 A-05 Çelik Palplanj Yapılması % 1,66 (eşit) ile 3,09 (eşit) ve arasında ise 2
TOPLAM 40

A.3. Toplam puan
TP= FP+KNP
Toplam puan, fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASAT Genel Müdürlüğü, İhale İşleri Şube Müdürlüğü (4. kat - 403 Nolu oda) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 160 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini ASAT Genel Müdürlüğü - Vakıflar Bankası Yüzüncüyıl Şubesi 7292315442 nolu hesaba (İBAN NO: TR630001500158007292315442) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASAT Genel Müdürlüğü, Evrak Kayıt Servisi (5.Kat - 517 Nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR