TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçme suyu depo ve terfi merkezlerinin onarımı yaptırılacaktır

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/333592
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tekirdağ İli Muhtelif noktalarında İçme suyu depoları ve Terfi Merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması, Birim Fiyat Teklif cetvelinde belirtilen 16 kalem iş. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Tekirdağ İli 11 İlçe Merkezi ve Kırsal Mahalleleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eski Cami Mah. Muratlı Cad. Askerlik Şubesi yanı Süleymanpaşa Hizmet Binası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKİRDAĞ İLİ İÇME SUYU DEPOLARI VE TERFİ MERKEZLERİNİN BAKIM, ONARIM VE TADİLATLARININ YAPILMASI İŞİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Tekirdağ İli İçme Suyu Depoları ve Terfi Merkezlerinin Bakım, Onarım ve Tadilatlarının Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/333592

1-İdarenin
a) Adresi : Gündoğdu Mah. Köseilyas Cad. 92 59100 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822635942 - 2822635950
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@teski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tekirdağ İli Muhtelif noktalarında İçme suyu depoları ve Terfi Merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması, Birim Fiyat Teklif cetvelinde belirtilen 16 kalem iş.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tekirdağ İli 11 İlçe Merkezi ve Kırsal Mahalleleri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 200 (iki yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eski Cami Mah. Muratlı Cad. Askerlik Şubesi yanı Süleymanpaşa Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati : 30.07.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde” yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik ” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1.Fiyat Puanı (FP) (50 Puan)
Fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; fp = (fmin / f) x 50 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan fp (fiyat puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;
Fp: isteklinin fiyat puanı,
Fmin: aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
F: isteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. Kalite Nitelik Puanı (KP)(50 Puan)

Sıra No Kurum Poz No İşin Cinsi Birimi Miktarı Minimum Teklif Oranı Maksimum Teklif Oranı Puan
1 DBO.03


TAVAN İÇ VE DIŞ CEPHEDE MEVCUT SIVANIN SÖKÜLMESİ YENİ SIVANIN YAPILMASI SU BAZLI MAT PLASTİK BOYA YAPILMASI MALZEME İSKELE VE NAKLİYE DAHİL m2 4.000
11,16%
22,32%
10,26
2 İÇ VE DIŞ YÜZEYLERDE SERAMİK YAPILMASI




m2 1.000 1,87% 3,73% 1,72
3 DBO.10 SICAK HADDELENMİŞ DEMİR DOĞRAMADAN, HER EBAT VE KALINLIKTAKİ PROFİL DEMİRİNDEN VE DÜZ VEYA DESENLİ SAC LEVHADAN HER TÜRÜ KAPI PENCERE KEPENK KORKULUK HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI VE MONTAJI MALZEME VE NAKLİYE DAHİL kg 9.500
6,12%
9,18%
4,22
4 DBO.12 HER ÇAPTA SOLVENT BAZLI EPOKSİ KAPLI BOYA DAHİL ÇELİK BORU İMALATI MALZEME VE NAKLİYE DAHİL
kg 2.500 2,76% 4,14% 1,90
5 DBO.13 YALITIMLI SANDVİÇ ÇATI PANELİ YA DA CEPHE PANELİ YAPILMASI (38-42kg/m3, 220N/MM2 0,50+0,40+60MM DOLGULU)


m2 1.800 12,04% 18,06% 8,31
6 DBO.14 200 KG ÇİMENTO DOZLU TESVİYE TABAKASI YAPILMASI


m2 500 2,17% 4,34% 2,00
7 DBO.15 ÇİMENTO ESASLI POLİMER MODİFİYELİ İKİ BİLEŞENLİ KULLANIMA HAZIR YALITIM HARCI İLE FİLE TAKVİYELİ OLARAK, 3 KAT HALİNDE TOPLAM 2MM KALINLIKTA SU YALITIMI YAPILMASI


m2 3.000 4,97% 9,94% 4,57
8 DBO.18 BÜRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE)

m2 3.500 4,39% 8,77% 4,03
9 DBO.21 2,63 M YÜKSEKLİĞİNDE BETONARME DİREKLİ KAFES TELİ İLE HİMAYE ÇİTİ YAPILMASI


m 2.000 18,82% 28,24% 12,99
TOPLAM 50,00


Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.3 Toplam Puan (TP)
Toplam puan, fiyat puanı ve kalite nitelik puanının toplamıdır.
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR