MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet binası onarımı yaptırılacaktır

MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/171580
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET YAPIM İŞİ
İşin Yapılacağı Yer
:
MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ- UNCUBOZKÖY MAH. MİMAR SİNAN BULVARI NO:181 YUNUSEMRE/MANİSA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
UNCUBOZKÖY MH. MİMAR SİNAN BULV. NO:181 YUNUSEMRE/MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI BAKIM ONARIM

MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI BAKIM ONARIM yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/171580

1-İdarenin
a) Adresi : IZMIR BURSA DEVLET KARAYOLU UNCUBOZKÖY MEVKII 459 MANİSA MERKEZ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362332670 - 2362331790
c) Elektronik Posta Adresi : manisa@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ- UNCUBOZKÖY MAH. MİMAR SİNAN BULVARI NO:181 YUNUSEMRE/MANİSA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : UNCUBOZKÖY MH. MİMAR SİNAN BULV. NO:181 YUNUSEMRE/MANİSA
b) Tarihi ve saati : 25.04.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.İkmal, onarım ve güçlendirme inşaatı iş deneyim belgeleri de kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEMİN KAT İHALE BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ZEMİN KAT İHALE BÜROSUadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
1-İşin sözleşmesi ve eklerinde yer alan ancak sehven pursantaj tablosunda karşılığı bulunmayan veya yüzde olarak eksik gösterilen imalatın yüklenici tarafından yapılması gerekmekte olup, bunun için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu durum iş artışı olarak değerlendirilmeyecektir. 2-Pursantaj tablosunda sehven yer alan ancak sözleşme ve eklerinde bulunmayan imalatlar ise yaptırılmayacaktır. Ancak, bu durumda olan imalatın pursantaj tutarının ödemesi, son hakedişte yapılacak ve işin sözleşme ve ekleri doğrultusunda yapımı için teklif anahtar teslim götürü bedel sözleşme tutarı, son hakedişte %100? e tamamlanmış olacaktır. 3-Yüklenici, proje ile sözleşme ekinde yer alan teknik şartnameler ve pozla ifade edilen imalatlar için Genel Teknik Şartname ve birim fiyat tariflerine uymakla mükelleftir. 4-Yüklenici teklifini projeyi esas alarak vermiş olup, bu kapsamda proje uygun bir şekilde işin yapılması işin bitirilmesini takiben her türlü kazı ve inşaat artığının iş yerinden atılması ve sahanın temizlenmesi sözleşme bedeline dahildir. 5- İşin geçici kabul yapıldıktan sonra, uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler, yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp idareye teslim edilecektir. 6-Şantiye alanında inşaatın başlangıcından geçici kabulüne kadar "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ile "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" hükümleri gereği yapılması gereken tüm iş, işlem ve tedbirler yüklenici tarafından yerine getirilecektir. 7-Sözleşmeye davet edilen istekliden sözleşme imzalanmadan önce "terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına" ve "sorgulama sonucunda olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde sözleşmenin feshedileceğine, fesih nedeniyle herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulmayacağına dair noter onaylı taahhütname alınacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR