İZMİR JANDARMA TEDARİK MERKEZ KOMUTANLIĞI

Hizmet binalarının ısınma sistemlerinin doğal gaza dönüşümü işi yaptırılacaktır

İZMİR JANDARMA TEDARİK MERKEZ KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01189122
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 13.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/329370
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 KALEM DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ (MİKTARI VE TÜRÜ İHALE DOKÜMANI İÇERİSİNDE BULUNAN MAHAL LİSTESİ, TEKNİK ŞARTNAME ,İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI VE İŞ KALEMLERİ PURSANTAJI İÇERİSİNDE BELİRTİLMİŞTİR.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR JANDARMA TED.MRK.K.LIĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:1 35040 BORNOVA / İZMİR (1 NO.LU İHALE İHALE SALONU)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI HİZMET BİNALARININ ISINMA SİSTEMLERİNİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM İŞİ

JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(BORNOVA/İZMİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

İZMİR JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI HİZMET BİNALARININ ISINMA SİSTEMLERİNİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/329370
1-İdarenin
a) Adı : JANDARMA TED.MRKZ.K.LIĞI(BORNOVA/İZMİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
b) Adresi : İZMİR JANDARMA TED.MRK.K.LIĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:1 35040 HACILARKIRI BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324790021 - 2324793180
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : İZMİR JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI HİZMET BİNALARININ ISINMA SİSTEMLERİNİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ (MİKTARI VE TÜRÜ İHALE DOKÜMANI İÇERİSİNDE BULUNAN MAHAL LİSTESİ, TEKNİK ŞARTNAME ,İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI VE İŞ KALEMLERİ PURSANTAJI İÇERİSİNDE BELİRTİLMİŞTİR.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMİR JANDARMA TED.MRK.K.LIĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:1 35040 BORNOVA / İZMİR
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZMİR JANDARMA TED.MRK.K.LIĞI KEMALPAŞA MAHALLESİ 7421 SOKAK NO:1 35040 BORNOVA / İZMİR (1 NO.LU İHALE İHALE SALONU)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak Mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İŞ DENEYİMDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞ GRUBU, 11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN “YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ”NDE YER ALAN; C SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ GRUBU II. GRUP (ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ) VEYA IV. GRUP (GAZ TESİSAT İŞLERİ) BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLAN ŞAHISLARIN DİPLOMALARI, YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNCE DEĞERLENDİRİLEREK İŞ DENEYİM BELGESİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR