KASTAMONU KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Heyelan ıslahı ve üst yapı işleri yaptırılacaktır

KASTAMONU KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01029984
Şehir : Kastamonu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU DOĞRUSÖZ 25.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/340864
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toprak tesviye, sanat yapıları, ve üstyapı (BSK), - Birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlar kadar Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İnebolu-Çatalzeytin Yolunun Muhtelif Kesimleri, Abana-Bozkurt Yolu Km:0+000-3+000 Arası, Kastamonu-İhsangazi Yolu Km:7+100-7+300 Arası, (Kastamonu-Karabük)Ayr.-Boyalı-(Kurşunlu-Atkaracalar) Ayr. Yolu Km:41+950-42+050 ile Km:43+920-44+020 Arası ve Devrekani-Çatalzeytin Yolu Km:61+550-65+667 Arası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 53 37100 KASTAMONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNEBOLU-ÇATALZEYTİN, ABANA-BOZKURT, KASTAMONU-İHSANGAZİ, (KASTAMONU-KARABÜK)AYR.-BOYALI-(KURŞUNLU-ATKARACALAR)AYR. YOLLARINDAKİ HEYELANLARIN ISLAHI VE DEVREKANİ-ÇATALZEYTİN YOLU HEYELAN ÖNLEME, TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İnebolu-Çatalzeytin, Abana-Bozkurt, Kastamonu-İhsangazi, (Kastamonu-Karabük)Ayr.-Boyalı-(Kurşunlu-Atkaracalar)Ayr. Yollarındaki Heyelanların Islahı ve Devrekani-Çatalzeytin Yolu Heyelan Önleme, Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/340864
1-İdarenin
a) Adresi : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari No:53 37100 MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662152335 - 3662152341
c) Elektronik Posta Adresi : bol15@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toprak tesviye, sanat yapıları, ve üstyapı (BSK), - Birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlar kadar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İnebolu-Çatalzeytin Yolunun Muhtelif Kesimleri, Abana-Bozkurt Yolu Km:0+000-3+000 Arası, Kastamonu-İhsangazi Yolu Km:7+100-7+300 Arası, (Kastamonu-Karabük)Ayr.-Boyalı-(Kurşunlu-Atkaracalar) Ayr. Yolu Km:41+950-42+050 ile Km:43+920-44+020 Arası ve Devrekani-Çatalzeytin Yolu Km:61+550-65+667 Arası
c)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç)İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 420 (dört yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 53 37100 KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-V grubu “Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)”benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
A.2.1-Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minumum ve maksimum teklif oranları aralığında ( minumum ve maksimum oranlar dahil ) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2- İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamınının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minumum ve maksimum teklif oranları aralığında (minumum ve maksimum oranlar dahil ) kalması durumunda her bir iş grubu için aşağıdaki tabloda yer alan punalar verilecektir.
A.2.3- Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4-İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minumum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.5- Kalite ve teknik değer nitelik puanı her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

Sıra No İş Kalemi/
Grubu No
İş Kalemi/Grubu Adı MİNUMUM TEKLİF ORANI % MAKS. TEKLİF ORANI % PUANI
1 S/21 Ocak taşından (6 - 15 ton kategorideki) taşlar iletahkimatın yapımı 14 21 9
2 S/17 Her çapta yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği 8 13 5,8
3 S/11 Ocak taşı ile moloz taş inşaat (C30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Kullanılan Her türlü malzeme ve nakliye dahil) 7 11 5
4 S/18 Ocak taşından (0 - 0,400 ton kategorideki) taşlar ile tahkimatın yapımı 6 10 4,2
5 S/01 Her derin. her cins ve klastaki zeminde, kuru veya suda drenaj, knaliz. hendeği ve duvar tem. kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahk. işleri tem. ile menf. büzü ve kafa hen. ile bilumum kanalların dar derivas.şek.kıs.kaz.(nakli dahil) 5 8 3,5
6 S/20 Ocak taşından (2 - 6 ton kategorideki) taşlar iletahkimatın yapımı 5 8 3,4
7 S/06 Her türlü inşaatta (Kirişli ve Kutu menfezler, köprüler, betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton.(Kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahildir) (C30/37 Hazır beton harcı ile) 4 7 3
8 Ü/02 Plent-miks temel yapılması.(Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) ve serim yerine nakli 3 5 2
9 Ü/01 Plent-miks alttemel yapılması.(Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) ve serim yerine nakli 3 5 2
10 S/19 Ocak taşında (0,400 - 2 ton kategorideki) taşlar ile tahkimatın yapımı 3 5 2
11 S/10 Ø 800 mm Anma Çaplı,HDPE Esaslı Koruge Kanalizasyon Borusunun temini, nakli ve döşenmesi (Tip 5) 3 4 1,8
12 TT/01 Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması, kullanılması ve nakli 2 4 1,6
13 S/13 Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (nakli dahil) 2 3 1,5
14 S/05 Hendeklerin betonla kaplanması.(Orta refüj ve yarma hendeği) (Hendek kazısı ile kullanılan her türlü malzeme ve nakliyeler dahil) (C30/37 hazır beton harcı ile) 1 3 1
15 S/02 Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde ø 120 cm çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Kullanılan her türlü malzeme ve nakli ile foraj kazı nakli dahil) 1 2 1
16 S/15 Elenmiş malzeme ile sanat yapıları temel tabanına beton yol ve tretuvar altlarına kum çakıl tabakası serilmesi,drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına kum çakıl dolgu yapılması (Malzeme nakli dahil) 1 2 1
17 İŞ GRUBU 1 S/03 S/04 S/07 S/08 S/09 S/12 S/14 S/16 S/22 S/23 S/24 TT/02 TT/03 TT/04 Ü/03 3 5 2,2

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR