İZMİR DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gölet ve sulaması ikmal işleri yaptırılacaktır

İZMİR DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01014895
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 25.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/290952
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
115.000 metreküp kil çekirdekli kaya dolgu gölet gövdesi, üniteleri ve sulama hattı inşaatı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Sanayi Cad. No:39 Bornova/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖLET VE SULAMASI İKMAL İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - İZMİR


İzmir Seferihisar Gödence Göleti ve Sulaması İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/290952

1-İdarenin
a) Adresi : Kazim Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324355100 - 2324353742
c) Elektronik Posta Adresi : proje02@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 115.000 metreküp kil çekirdekli kaya dolgu gölet gövdesi, üniteleri ve sulama hattı inşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir İli Seferihisar İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 700 (yedi yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Sanayi Cad. No:39 Bornova/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 25.07.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihale konusu işte iş deneyimi olarak 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları" tebliğinin eki "Benzer İş Grupları Listesi" ndeki "(A) Alt Yapı İşleri" başlıklı bölümde yer alan "VIII.Grup: BARAJLAR" benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:50 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanını,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP:50 PUAN)
A.2.1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (45 Puan):
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması 45 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO İŞ KALEMİ / İŞ GRUBU NO MİNİMUM TEKLİF ORANI (%) MAKSİMUM TEKLİF ORANI (%) PUAN
1 GÖDEN-G-02 6,28 11,67 4
2 GÖDEN-G-03 19,87 36,90 13
3 GÖDEN-G-04 4,79 8,90 3
4 GÖDEN-G-09 4,05 7,51 3
5 GÖDEN-G-10 2,11 3,91 1
6 İş Grubu 1* 4,90 9,11 3
7 İş Grubu 2** 1,86 3,45 1
8 İş Grubu 3*** 4,25 7,89 3
9 İş Grubu 4**** 0,78 1,44 1
10 İş Grubu 5***** 7,54 14,01 4
11 İş Grubu 6****** 3,09 5,74 3
12 İş Grubu 7******* 1,42 2,64 1
13 İş Grubu 8******** 9,06 16,83 5
TOPLAM 45

* İş Grubu 1’i oluşturan iş kalemleri: GÖDEN-G-01, GÖDEN-G-05, GÖDEN-G-06, GÖDEN-G-07, GÖDEN-G-12, GÖDEN-G-21, GÖDEN-G-22, GÖDEN-G-24
** İş Grubu 2’yi oluşturan iş kalemleri: GÖDEN-G-08, GÖDEN-G-11, GÖDEN-G-13
*** İş Grubu 3’ü oluşturan iş kalemleri: GÖDEN-G-14, GÖDEN-G-15, GÖDEN-G-16, GÖDEN-G-17, GÖDEN-G-18, GÖDEN-G-19, GÖDEN-G-20, GÖDEN-G-23
**** İş Grubu 4’ü oluşturan iş kalemleri: GÖDEN-G-25, GÖDEN-G-26, GÖDEN-G-27
***** İş Grubu 5’i oluşturan iş kalemleri: GÖDEN-S-01, GÖDEN-S-02, GÖDEN-S-03, GÖDEN-S-04, GÖDEN-S-05, GÖDEN-S-06, GÖDEN-S-07, GÖDEN-S-08, GÖDEN-S-09, GÖDEN-S-10, GÖDEN-S-11, GÖDEN-S-12, GÖDEN-S-13, GÖDEN-S-14, GÖDEN-S-15, GÖDEN-S-16, GÖDEN-S-17, GÖDEN-S-18
****** İş Grubu 6’yı oluşturan iş kalemleri: GÖDEN-S-19, GÖDEN-S-20, GÖDEN-S-21, GÖDEN-S-22, GÖDEN-S-23, GÖDEN-S-24, GÖDEN-S-25, GÖDEN-S-26, GÖDEN-S-27, GÖDEN-S-28, GÖDEN-S-29, GÖDEN-S-30, GÖDEN-S-31, GÖDEN-S-32, GÖDEN-S-33
******* İş Grubu 7’yi oluşturan iş kalemleri: GÖDEN-S-34, GÖDEN-S-35, GÖDEN-S-36, GÖDEN-S-KAM, GÖDEN-S-CBS
******** İş Grubu 8’i oluşturan iş kalemleri: GÖDEN-S-Pİ-İNŞ, GÖDEN-S-Pİ-MEK, GÖDEN-S-Pİ-ELK, GÖDEN-S-BH-İNŞ, GÖDEN-S-TERFİ, GÖDEN-S-YAKLAŞIM, GÖDEN-S-ENH, GÖDEN-S-PİBHT
A.2.1.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.1.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.1.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.1.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.1.5. İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.2.2. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (3 Puan):
İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve teklif edeceği bedelinin % 70’inden fazla olan gölet/baraj iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.
*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.
*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.

Bitirdiği Gölet / Baraj Sayısı Puan
0 ise 0
1 veya fazlası ise 3 puan alacaklardır.
A.2.3. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (2 Puan):
İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği gölet/baraj üzerinden puanlama yapılacaktır.
*Ortak girişimlerde tüm ortaklar değerlendirilecektir.

Fesih edilen veya devir yapılan gölet/baraj sayısı Puan
0 ise 2
1 veya fazlası ise 0 puan alacaklardır.
İstekli, ihale dokümanı kapsamında kendisine verilen ve ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih yapılan işi olmadığına ve/veya ihale ilan tarihinden geriye doğru son 3 yıl içinde devir yapmadığına ilişkin belgeyi teklif dosyasında sunmak zorundadır. Söz konusu belgeyi sunmayan veya yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan istekli Kalite Nitelik Puanından 0 puan alacaktır.

A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı; iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, teknik değer nitelik puanı ve kalite nitelik puanının toplamıdır.
KTP = İŞBTFNP + TDNP + KNP
A.3. Toplam puan (TP)
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP = TFP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü Sanayi Cad. No:39 Bornova/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir” hükmü gereğince söz konusu ihalede “İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00” olarak belirlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR