ELAZIĞ DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gölet ikmal inşaatı yapılacaktır

ELAZIĞ DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01022909
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 09.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/287228
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gölet, talvegden yüksekliği 34,90 m, baraj kil çekirdekli kaya dolgu tipindedir. Gölet sulama amacı ile inşa edilecektir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, Sulama amaçlı yapılması planlanan Malatya Hekimhan Kurşunlu Göleti İkmal İnşaatı İşi Malatya İline 73 km, Hekimhan İlçesine ise 23 km mesafede olup Ferik Deresi üzerinde projelendirilmektedir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 9.Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Caddesi No: 140 Misafirhanesi Harput Salonu Merkez / Elazığ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA HEKİMHAN KURŞUNLU GÖLETİ İKMALİ İNŞAATI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


MALATYA HEKİMHAN KURŞUNLU GÖLETİ İKMALİ İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/287228

1-İdarenin
a) Adresi : Üniversite Mah. Zübeyde Hanim Cad. 140 23069 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242386911 - 4242386921
c) Elektronik Posta Adresi : dsi9@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gölet, talvegden yüksekliği 34,90 m, baraj kil çekirdekli kaya dolgu tipindedir. Gölet sulama amacı ile inşa edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ 9. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, Sulama amaçlı yapılması planlanan Malatya Hekimhan Kurşunlu Göleti İkmal İnşaatı İşi Malatya İline 73 km, Hekimhan İlçesine ise 23 km mesafede olup Ferik Deresi üzerinde projelendirilmektedir.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 9.Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Caddesi No: 140 Misafirhanesi Harput Salonu Merkez / Elazığ
b) Tarihi ve saati : 06.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'den AVIII Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan, İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olanlar, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
1-TEKLİF FİYATI PUANLAMASI (50 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 Puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları,
TFP= Tfmin x 50 / TF
Formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: Teklif fiyat puanını,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder.
2-KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI (50 PUAN)
2.1- İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (45 Puan):
İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 45 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
FİYAT DIŞI UNSUR (PUANLAMA) ÇALIŞMASI
Yapım İşinin Adı: MALATYA HEKİMHAN KURŞUNLU GÖLETİ İKMALİ İNŞAATI

Sıra No İŞ KALEMİ / İŞ GRUBU NO. MİNİMUM
TEKLİF
ORANI (%)
MAKSİMUM
TEKLİF
ORANI (%)
PUAN
1 KGİ-02 16,38 25,13 10,00
2 KGİ-03 4,41 6,53 3,00
3 KGİ-04 5,37 8,44 3,00
4 KGİ-08 3,95 5,52 2,00
5 KGİ-09 4,77 7,15 3,00
6 KGİ-14 11,27 17,28 7,00
7 KGİ-18 9,32 14,29 6,00
8 İş Grubu 1 6,79 9,57 4,00
9 İş Grubu 2 4,66 6,72 3,00
10 İş Grubu 3 7,04 11,10 4,00

İş grubu 1 KGİ-01, KGİ-05, KGİ-11, KGİ-12
İş grubu 2 KGİ-06, KGİ-07, KGİ-10, KGİ-13
İş grubu 3 KGİ-15, KGİ-16, KGİ-17

2.1.1- Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
2.1.2- İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
2.1.3- Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
2.1.4- İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
2.1.5- Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
2.2- Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (3Puan):
İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve teklif edeceği bedelinin %50'sinden fazla olan gölet/baraj iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.
*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.
*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.
*Sunulacak olan iş deneyim belgesi, yeterlik kriterlerini sağlayacak nitelikte olacaktır. Puanlamaya esas sunulan İş deneyim belgesi, İdari Şartnamenin 7.5.1. Maddesindeki yeterlilik kriterlerine esas teklif edeceği bedelinin %50'si ve fazlasını sağlamak zorundadır.
Bitirdiği Gölet /Baraj Sayısı Puan
0 İse 0
1 veya fazla ise 3
puan alacaklardır.
2.3- Kalite Nitelik Puanı (KNP) (2 Puan):
İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği gölet/baraj üzerinden puanlama yapılacaktır.
*Ortak girişimlerde tüm ortaklar değerlendirilecektir.
Fesih edilen veya devir yapılan Gölet / Baraj Sayısı Puan
0 İse 2
1 veya fazla ise 0
Puan alacaklardır.
İstekli, ihale dokümanı kapsamında kendisine verilen ve ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih yapılan işi olmadığına ve/veya ihale ilan tarihinden geriye doğru son 3 yıl içinde devir yapmadığına ilişkin belgeyi teklif dosyasında sunmak zorundadır. Mezkur belgeyi sunmayan veya yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan istekli Kalite Nitelik Puanından 0 puan alacaktır.
Kalite ve teknik değer nitelik puanı, İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı ve Kalite Nitelik Puanın toplamıdır.
KTP= İŞBTFNP+ TDNP+ KNP
3- Toplam puan (TP):
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP = TFP + KTP
B.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 9.Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.(16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ) " Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği?ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR