İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Ges yaptırılacaktır

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00821079
Şehir : İstanbul / Eyüpsultan
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 10.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/258861
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İdaremize ait 7 adet tesisteki 11 adet su deposu üzerine ve 7 adet GES ve 1 adet tracker sistemi ile Genel Müdürlük binası önüne olmak üzere , 7 adet tesiste tesislerin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılamak ve ... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Battalgazi, Esenyalı, Kartal, Ferhatpaşa ve Eşref Bitlis Terfi Merkezlerine ait Su Depoları , Büyükçekmece Arıtma Tesisi Su Deposu , Kağıthane Arıtma Tesisi Su Depoları ile Kağıthane Genel Müdürlük Tesisleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İSKİ Genel Müdürlük Yeni Hizmet Binası Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:25 Üst Zemin Kat (UZ-07 Nolu İhale Odası) Eyüpsultan /İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GES YAPTIRILACAKTIR

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI GES (2) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/258861

1-İdarenin
a) Adresi : GÜZELTEPE MAHALLESİ ALİBEY CADDESİ NO:7 34060 NURTEPE EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123011540 - 2123016061
c) Elektronik Posta Adresi : yapimihale@iski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İdaremize ait 7 adet tesisteki 11 adet su deposu üzerine ve 7 adet GES ve 1 adet tracker sistemi ile Genel Müdürlük binası önüne olmak üzere , 7 adet tesiste tesislerin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılamak ve ...
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Battalgazi, Esenyalı, Kartal, Ferhatpaşa ve Eşref Bitlis Terfi Merkezlerine ait Su Depoları , Büyükçekmece Arıtma Tesisi Su Deposu , Kağıthane Arıtma Tesisi Su Depoları ile Kağıthane Genel Müdürlük Tesisleri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İSKİ Genel Müdürlük Yeni Hizmet Binası Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:25 Üst Zemin Kat (UZ-07 Nolu İhale Odası) Eyüpsultan /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.07.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
D/II: Elektrik İşleri/Enerji Dağıtım Şebekesi ve Tesis İşleri; veya
D/III: Elektrik İşleri/Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri; veya
D/IV: 1 kV Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri; veya
D/V: Elektrik İşleri/Aydınlatma İşleri Grubu İşler Yapım İşleri Benzer İş Olarak
Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
A. Değerlendirme; isteklinin “teklif tutarı” ile “Güneş Paneli Üretim Gücü ” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır.
A.1. Teklif tutarı puanlaması
Teklif Tutarı Puanları; TP = (TTmin x60) / TT formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı,
TT: İsteklinin teklif tutarını ifade eder.
A.2. Güneş Paneli Üretim Gücü puanlaması
İsteklinin teklifleri ile birlikte sunmuş oldukları verimi en az %17 olan güneş panelinin Standart test koşullarında 200 W/m2, 400 W/m2, 600 W/m2, 800 W/m2, 1000 W/m2güneş ışınımı seviyelerinde ürettiği enerjinin tablo 1 verilen değerlere göre karşılık gelen puanlar toplamı alınır.

Sıra No Güneş Işınım Seviyesi (W/m²) Panel Üretim Gücü (W/m²) Üretim Değer Puanı
1 200 34.7watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <36.5watt/m² 0.5
36.5watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <37.7watt/m² 1
37.7watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <38.3 watt/m² 2
38.3watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <39.5watt/m² 6
Güneş paneli üretimi ≥
39.5
watt/m² ise
8
2 400 68.7watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <70.5 watt/m² 0,5
70.5watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <72.9watt/m² 1
72.9 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <74.2 watt/m² 2
74.2 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <75.4watt/m² 6
Güneş paneli üretimi ≥75.4watt/m² ise 8
3 600 103.3 watt/m² ≤ Güneş paneli Üretimi <105.8 watt/m² 0,5
105.8 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <108.2 watt/m² 1
108.2 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <110.6 watt/m² 2
110.6 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <111.9 watt/m² 6
Güneş paneli üretimi ≥111.9watt/m² ise 8
4 800 136.8 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <140.4 watt/m² 0,5
140.4 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <144.1 watt/m² 1
144.1 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <147.7 watt/m² 2
147.7 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <148.9 watt/m² 6
Güneş paneli üretimi ≥148.9watt/m² ise 8
5 1.000 170 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <
176.3 watt/m²
0,5
176.3 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <182.4 watt/m² 1
182.4 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <185.4 watt/m² 2
185.4 watt/m² ≤ Güneş paneli üretimi <188.4 watt/m² 6
Güneş paneli üretimi ≥188.4 watt/m² ise 8

Tablo 1: Güneş Paneli Üretim Gücü Puanları
P2 : 200 W/m² Puanı
P4 :400 W/m² Puanı
P6 : 600 W/m² Puanı
P8 : 800 W/m² Puanı
P10 : 1000 W/m² Puanı
TÜDP : Güneş panelinin Ürettiği Enerji Toplam Puanı
TÜDP= P2+ P4+ P6+ P8+ P10
A.3. Değerlendirme puanlaması
Değerlendirme puanı (DP), teklif fiyat puanı ile toplam Güneş Paneli Üretim Gücü Puanı (DP= TP+ TÜDP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.
İstekliler teklif ekinde, güneş panelinin standart test koşullarında 200 W/m2, 400 W/m2, 600 W/m2, 800 W/m2, 1000 W/m2 güneş ışınımı seviyelerinde metrekare başına ürettiği güçleri gösteren çizelge vereceklerdir. (İsteklilerin teklif ettikleri panellerin; 200 W/m2, 400 W/m2, 600 W/m2, 800 W/m2, 1000 W/m2 güneş ışınımı seviyelerinde ürettiği güçlerle ilgili olarak beyan ettikleri değerleri sağlayıp sağlamadığı , TSE veya akredite kuruluşlarda yapılacak testlerle kontrol edilecek olup, beyan güçlerini sağlamayan paneller reddedilecektir.)
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSKİ Genel Müdürlük Yeni Hizmet Binası Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:25 5. Kat (5-02 Nolu Oda) Eyüpsultan / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKİ Genel Müdürlük Yeni Hizmet Binası Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:25 5.Kat (502 Nolu Oda) Eyüpsultan/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR