SASON İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Futbol sahası, tribün ve soyunma odası yaptırılacaktır

SASON İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025979
Şehir : Batman / Sason
Yayınlandığı Gazeteler

SASON 15.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Batman Sason İlçesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası-Tribün Ve Soyunma Odası Yapım İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Batman Sason İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.07.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sason Kaymakamlığı Toplantı Odası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BATMAN SASON İLÇESİ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI-TRİBÜN VE SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ

BATMAN SASON İLÇESİ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI-TRİBÜN VE SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ

Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 İdarenin
a) Adı : SASON İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b) Adresi : Dereköy Mevkisi İlçe Şantiye Şefliği Binası SASON/BATMAN
c) Telefon numarası : 0 488 461 2210end_of_the_skype_highlighting
d) Faks numarası : 0 488 461 2007
e) Elektronik posta adresi :
2 hale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı : Batman Sason İlçesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası-Tribün Ve Soyunma Odası Yapım İşi
b) Yapılacağı yer : Batman Sason İlçesi
c) işe başlama tarihi : Kontrol teşkilatına tebliğ tarihinden itibaren 5 ( beş ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi : Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür.
3-İhalenin :
a)Yapılacağı Yer : Sason Kaymakamlığı Toplantı Odası
b)Tarihi ve Saati : 19/07/2019 Cuma günü saat 10.30

4 -İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
4.1- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
4.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- İdari Şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5- Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen Anahtar Teslim Götürü Bedel teklif mektubu.
4.1.6-Geçici Teminat Belgesi.
4.1.7-İhaleye firma sahibinin katılması esastır. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ile katılması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmayacaktır.
4.1.8- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.
4.1.9-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10- Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verilemez.
4.1.11- Bu İhalede işin tamamı veya belli kısmı için Alt Yüklenici çalıştırılamaz. Çalıştırılması durumunda yüklenici ile yapılan sözleşme feshedilecektir. Alt Yüklenici çalıştırmama taahhütnamesi verilecektir.
4.2-Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1-İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80 oranında gerçekleştirdiği veya % 80'ı oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.

      1. İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:
Adet Pozisyon Meslek Ünvanı Meslek Özelliği
1 Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi veya Peyzaj Mühendisi En az 2 Yıl deneyimli


a) Anahtar Teknik Personel: 1 Adet İnşaat Mühendisi veya Peyzaj Mühendisi En Az 2 Yıl deneyimli. İstenen teknik personelin mezuniyet belgelerinin sunulması Veya taahhütname verilmesi zorunludur.
4.3.3. İhaleyi alan firma, En geç ihaleye ait sözleşme imzalandığı gün Kurumumuza resmi dilekçe ile başvurularak iş süresi boyunca çalıştırılacak personellerin isim, görev ve diğer bilgilerinin bulunduğu noter tasdikli taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir verilmedi takdirde verilmeyen her gün için sözleşmede yazılan tutar üzerinden para cezası kesilecektir.

4.3.4-Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:Yok

4.3.5 Bu ihalede benzer iş kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği 11.6.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yer alan A Alt yapı işleri XVIII grup işlerinden Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik Bölümü İnşaat ve Peyzaj Mühendisliğidir
4.3.6- Vergi borcu yoktur belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
4.3.7- Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıt belgesi (son 1 ay içinde almış)
4.3.8- Herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi olmadığına dair taahhütname verilecektir.

5 -İhale dokümanı Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği, Dereköy Mevkisi İlçe Şantiye Şefliği Binası SASON
adresindeki Sason İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.
İhale Dokümanı Bedeli 1.000,00.-TL' dır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokuman bedeli T.C. Ziraat bankası Sason Şubesindeki 7795028-5002 nolu hesaba yatırılacaktır.
6- Teklifler 19/07/2019 Cuma günü saat 10.30 ‘a kadar Sason İlçesi Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonunda teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.
7-;İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teminatını nakit olarak yatıracak olanlar T.C. Ziraat bankası Sason Şubesindeki 7795006-5001 nolu hesaba yatırılacaktır.
8- isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığına dair teklifi kapsamında yer görme belgesi idareye sunmak zorundadır.
9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
10- Kesinleşen İhale Kararı sonucu Sözleşmeye davet edilen firmanın sözleşme imzalamadan önce sözleşmeye ait damga vergisinin (binde 9,48) Vergi Dairesine yatırıldığına dair alındının onaylı sureti ile İhale Komisyon Kararına ait (Binde 5,69) ihale karar pulunun yatırıldığına dair Vergi Dairesi Alındısı belgelerinin getirilmesi zorunludur.
11- Sason İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR