ISPARTA DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ISPARTA

Elvanpaşa Göleti sulama işi yaptırılacaktır

ISPARTA DSİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ISPARTA

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01189912
Şehir : Isparta
Yayınlandığı Gazeteler

HİSAR 13.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/336751
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
187 ha sulama alanlı arazisinde 13.812 m HDPE Boru temini ,döşemesi ve 59 adet sanat yapısı imalatı ile sulama tesisinin 3 yıl işletilmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA ELVANPAŞA GÖLETİ SULAMASI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Afyonkarahisar Sinanpaşa Elvanpaşa Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/336751

1-İdarenin
a) Adresi : Egirdir Yolu 3. km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462241104 - 2462241116
c) Elektronik Posta Adresi : dsi18@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 187 ha sulama alanlı arazisinde 13.812 m HDPE Boru temini ,döşemesi ve 59 adet sanat yapısı imalatı ile sulama tesisinin 3 yıl işletilmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 540 (beş yüz kırk) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA
b) Tarihi ve saati : 11.08.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir vebu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-IX Grubu işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı”, “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (50 puan)
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (50 Puan)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait puanlamaya konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No İş Kalem No İş Kalemin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Aralık Puan Değeri
1 ELV-1 Ø280 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0026 0,0048 0,1850
2 ELV-2 Ø355 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0056 0,0104 0,4000
3 ELV-3 Ø400 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0055 0,0103 0,3950
4 ELV-4 Ø500 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,1242 0,2306 8,8800
5 ELV-5 Ø110 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0092 0,0170 0,6550
6 ELV-6 Ø125 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0034 0,0064 0,2450
7 ELV-7 Ø160 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0083 0,0153 0,5900
8 ELV-8 Ø200 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0058 0,0108 0,4150
9 ELV-9 Ø250 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0015 0,0029 0,1100
10 ELV-10 Ø280 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0106 0,0198 0,7600
11 ELV-11 Ø500 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0603 0,1119 4,3050
12 ELV-12 Ø110 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0075 0,0139 0,5350
13 ELV-13 Ø125 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0089 0,0165 0,6350
14 ELV-14 Ø140 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0019 0,0035 0,1350
15 ELV-15 Ø160 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0062 0,0114 0,4400
16 ELV-16 Ø180 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0068 0,0126 0,4850
17 ELV-17 Ø200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0069 0,0129 0,4950
18 ELV-18 Ø250 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0136 0,0252 0,9700
19 ELV-19 Ø500 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0819 0,1521 5,8500
20 ELV-20 Ø500 mm Anma Çapında 12.5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması m 0,0502 0,0932 3,5850
21 ELV-21 H Tipinde Tek Çıkışlı Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0165 0,0306 1,1750
22 ELV-22 H Tipinde Tek Çıkışlı Sulama Hidrantlarının ve Ø50 VantuzlarınTemini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0081 0,0151 0,5800
23 ELV-23 H Tipinde Çift Çıkışlı Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0057 0,0105 0,4050
24 ELV-24 H Tipinde Çift Çıkışlı Sulama Hidrantlarının ve Ø50 VantuzlarınTemini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0092 0,0172 0,6600
25 ELV-25 H Tipinde Çift Çıkışlı Sulama Hidrantlarının ve Ø80 VantuzlarınTemini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0032 0,0059 0,2250
26 ELV-26 H Tipinde Çift Çıkışlı Sulama Hidrantlarının ve Ø100 Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0119 0,0221 0,8500
27 ELV-27 H Tipinde Tek Çıkışlı Sulama Hidrantlarının ve Ø100 Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0029 0,0055 0,2100
28 ELV-28 Çift Çıkışlı Basit Su Vanalarının ve Ø50 Vantuzların Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0031 0,0057 0,2200
29 ELV-29 Zemin Üstü Ayrımda Ø250 Sürgülü Tevkif Vanasının ve Ø50 Vantuzların Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0020 0,0038 0,1450
30 ELV-30 Zemin Üstü Ayrımda Ø150 Sürgülü Tevkif Vanasının ve Ø50 Vantuzların Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0014 0,0026 0,1000
31 ELV-31 Zemin Altı Ayrımda Ø100 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0012 0,0022 0,0850
32 ELV-32 Zemin Altı Ayrımda Ø125 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0012 0,0022 0,0850
33 ELV-33 Zemin Altı Ayrımda Ø150 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0027 0,0051 0,1950
34 ELV-34 Zemin Altı Ayrımda Ø200 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0015 0,0029 0,1100
35 ELV-35 Zemin Altı Ayrımda Ø350 Sürgülü Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0022 0,0042 0,1600
36 ELV-36 Hat Kapama Yapısında Ø500 Kelebek Tevkif Vanasının ve Ø100 Vantuzların Temini, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0063 0,0117 0,4500
37 ELV-37 Ø100 Vantuzların Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0040 0,0074 0,2850
38 ELV-38 Ø50 Vantuzların Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0025 0,0047 0,1800
39 ELV-39 Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0106 0,0196 0,7550
40 ELV-40 Ø300 Basınç Kırıcı Vana, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Yerleştirilmesi adet 0,1158 0,2150 8,2700
41 ELV-41 Tespit Kitleleri - PE-100 Boru Üzerinde Yatay Dirsek Tespit Kitlesi :Tip, Koruma Yapılarının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi adet 0,0031 0,0057 0,2200
42 ELV-42 TİP Servis Yolu (6 m) km 0,0137 0,0254 0,9750
43 ELV-43 TİP Servis Yolu (4 m) km 0,0025 0,0046 0,1750
44 ELV-44 Kamulaştırma Haritaları Yapılması km 0,0062 0,0114 0,4400
45 ELV-45 Proje Yapımı adet 0,0055 0,0103 0,3950
46 ELV-46 Sulama Tesisi İşletme Öncesi Devreye Alma Hizmeti adet 0,0361 0,0671 2,5800
50

ÖRNEK
İsteklinin Teklifi

A1 B2
Sıra No İş Kalem No İş Kaleminin Adsı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat(Pra birimi belirtilerek) Tutarı(Para birimi belirtilerek)
1 ÇK01 Açıkta Kazı Yapılması metreküp
2 ÇK02 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Her Sınıfta Beton veya Betonarme Betonu Yapılması ve Yerine Konması metreküp a b c
..
.. ..
.. ..
55 ÇK55 Proje Yapımı
Toplam Tutar(KDV Hariç) d

Yüklenicinin ÇK02 nolu pozda puan hesabı yapılırken
a: ÇK02 pozunun miktarı
b: ÇK02 pozunun istekli tarafından verilen fiyatı
c: ÇK02 pozunun tutarı
d: İsteklinin ihaleye verdiği toplam teklif tutarı
e: İsteklinin ÇK02 pozu oranı
ÇK02 poza ait tutar c=a*b
ÇK02 nin teklife oranı e=c/d
“e “oranı eğer belirtilen oranlar arasında kalıyor ise istekli belirtilen puanı alacaktır, “e” oranı belirtilen oranın dışında kalıyorsa puan alamayacaktır,
A,3, Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı, kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır,
A,4, Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır,
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder,
B, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir,

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilan metnine istinaden N: katsayısı 1 ,00 olarak düzenlenmiştir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR