KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elektronik denetleme sistemi kurulum hizmeti alınacaktır

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KEPEZ Belde  Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemlerinin (KGYS-EDS)  Kurulumu ve 10 yıl süre ile işlettirilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kepez Belde Belediyesi İhale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇANAKKALE MERKEZ İLÇESİ KEPEZ BELDE BELEDİYESİ
KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ (KGYS)
ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ KURULUMU VE İŞLETTİRİLMESİ
(EDS) PROJESİNİN 2886 SAYILI DEVLET KANUNUNU KAPSAMINDA
GELİR PAYLAŞIM MODELLİ İHALESİ
KEPEZ BELDE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

KEPEZ Belde Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemlerinin (KGYS-EDS) Kurulumu ve 10 yıl süre ile işlettirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesinin a bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İdareye İlişkin Bilgiler

a.Adı : Kepez Belde Belediyesi Başkanlığı

Adresi : Cumhuriyet Mah. Sahilyolu Cad. No:2 Kepez / ÇANAKKALE
Telefon numarası : 0 (286) 263 64 64

b.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle alabilir.

c.İhale dokümanı (Teklif mektubu, Adres Beyannamesi, İdari Şartname, Sözleşme Taslağı, Teknik Şartname, Taahhütname, Malzeme Listesi’nden oluşmaktadır.)

İhale Konusu Olan İşin Niteliği Yeri Ve Süresi

a. Tasarruf Hakkı Belediyemize ait mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Elektronik Denetleme Sistemleri, Teknik şartnamede belirtilen 3(üç) noktada ortalama hız ihlal tespit sistemi , ve tüm alt bileşenleri ile kurulumunun “GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile gerçekleştirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Birimine teslimi ve 10 yıl süre ile işletilmesi işi”.

b. Söz konusu iş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının % 30’u oranındaki tutarının takip eden ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır. Kesilen cezalardan Belediyeye verilecek %30 luk hasılat payı %100 olarak düşünüldüğünde, Belediyeye aktarılacak gelirden % 60 ı geçmemek şartıyla fiyatı en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir İstekli idari şartname ve sözleşmenin ekinde bulunan ve ihale dokümanının ayrılmaz bir parçası olan teknik şartnamede belirtilen malzemeleri alarak yapılacak işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır.

İhale Tarihi
Tekliflerin sunulacağı adres : Kepez Belde Belediyesi Muhasebe Servisi.İhalenin yapılacağı yer : Kepez Belde Belediyesi İhale Toplantı Salonu.İhale tarihi ve saati :11/08/2020 GÜN , 14:00.İhale, (son teklif verme) tarihi ve saati : 11/08/2020 GÜN 10:00 İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat Miktarı
İşin tahmin edilen bedeli 6.410.835,00 TL+KDV (altimilyondörtyüzonbinsekizyüzotuzbeş Türk Lirası) .Geçici teminat miktarı %3 ; 192.326 TL ( yüzdoksanikibinüçyüzyirmialtı Türk Lirası ) Ek teminat bedeli yaklaşık yatırım maliyetinin %20’si olan 1.282.167,00 TL (birmilyon ikiyüzseksenikibin yüzaltmışyedi Türk Lira).Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde yazılı olan değerler olarak belirlenmiştir.
Ek teminatlar isteklilerden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 16. Maddesinde Mali ve teknik yeterlik kapsamında istenmiştir
İhaleye Katılım İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar

a.Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı,

b.Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c.İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi,

i.Gerçek Kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

ii.Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası’ndan veya İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin belgelerinin bu Tüzel Kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir).

iii.Ortak Girişim olması halinde Ortak Girişimi oluşturan Gerçek veya Tüzel Kişilerin her birinin (i) ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

d.İhalenin yapıldığı yıl içerisinde Ticaret, Meslek ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış İhale Yasaklısı olmadığına dair belge (Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden istenmekle beraber, Ortak Girişimde ise, her bir Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden ayrı ayrı istenmektedir).

e.İmza sirküleri,

i.Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

ii.Tüzel Kişi olması halinde ilgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişilerinin bu Tüzel Kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir)

iii.Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Gerçek Kişi veya Tüzel Kişilerin herbirinin (i) veya (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi.

f.İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,

g.Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

h.Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

ı.İsteklinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

i.Geçici teminata ait belge. İş bu şartnamenin 3. Madde (b) bendinde belirtilen tutardan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. (Banka teminat mektupları süresiz verilecektir).

j.İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

k.Kepez Belde Belediyesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış ”borcu yoktur belgesi“

l.İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı

m.İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiliklerde Şirket Müdürü’nün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında Terör Örgütleri ile ilişkili, Vatana İhanet, Devletin ve Milletin bölünmez bütünlüğüne kastedilen vb. adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar)

n.İsteklinin önerdiği veya teklif ettiği sistemde kullanılacak tüm elektronik bileşen ve saha ürünlerin ürün katologları ihale dosyasında sunulacaktır.

o.İstekliler EDS bileşenlerinin ve ürünlerinin üretici veya kanuni temsilcisinden alınmış bu sistemleri 10 (on) yıl süre ile garanti ve garanti sonrası servis bakım, onarım hizmetlerini vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaktır.

ö.İsteklilerin önerdiği ve teklif edilen ürünlerin teknik dokümanlarına ait (bilgi, veri, belge, tanıtım ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında hangi ürün teklif edildiği katalog üzerinde gösterilecektir.

p.İhaleye katılacak istekliler tarafından bu ihaleye ait
i. İdari Şartname ve
ii. Teknik Şartname
her sayfasını “Okudum ve anladım.” olarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak teklif dosyasına konulacaktır.

r.İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada "Elektronik Denetleme Sistemleri" veya “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım Hizmetleri” konusunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylı olmayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır.

o.İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada "Elektronik Denetleme Sistemleri" ve “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım Hizmetleri” konusunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylı olmayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır.

ö.İsteklilerin önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada "Elektronik Denetleme Sistemleri" ve “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım Hizmetleri” konusunda OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır.

p.İsteklilerin teklif ettikleri donanımlar kapsamında üretici firmadan alınmış hali hazırda en az 1(bir) il /ilçe veya belde de elektronik denetleme sistemi kapsamında ÖHÖD ortalama hız ölçüm donanımının üretici firma tarafından kurulmuş olup hali hazırda bağlı bulunduğu il/ilçe emniyet müdürlüğünden sistemin sorunsuz bir şekilde aktif olarak çalıştığına dair “Sistem İşlerlik Belgesi” ibraz etmelidir. Aynı zamanda ilgili belgenin verildiği il /ilçe veya belde www.trafik.gov.tr EDS noktalarında görülmesi gerekmektedir.

r.İstekliler teklif edecekleri Ortalama Hız Ölçüm Donanımı veya Plaka Tanıma Sistemleri için üretici firmadan temin edecekleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen TİP onay belgesini ve Damga planı belgesini ihale dosyasında ibraz edeceklerdir.

s.İstekliler, işin teslimi öncesi kurdukları sistemi, Bilgi Güvenliği kapsamında bir denetim firmasından alacakları rapor ile uluslararası güvenlik standartlarının karşılandığına dair uygunluk raporlarını teslim edecektir. Bu bağlamda denetim yapacak firmada çalışan personelde ISO27001LA, ISO 20000 LA, ITIL Foundation 4, CISA, CIA,ITIL Intermediate sertifikalarının bulunması gerekmektedir

ş.İstekliler, işin teslimi öncesi kurdukları sistemin kritik seviyede öneme sahip veriler içerdiğinden dolayı, izinsiz ifşa, izinsiz yok etme, izinsiz değiştirilme, izinsiz erişim gibi “bilgi güvenliği” kapsamında sayılacak maddeleri bir denetim firmasından alacakları rapor ile uluslararası güvenlik standartlarının karşılandığına dair uygunluk ve öneri raporunu teslim edecektir.

t.İstekliler, bu nedenle ilgili firma ile yaptıkları ön protokolün ıslak imzalı halinin ihale dosyasında ibraz edeceklerdir.

u.Denetim yapacak firmada çalışan personelde ITIL Foundation 4, CISA, CIA, ITIL Intermediate, ISO27001LA, ISO 20000 LA sertifikalarının bulunması gerekmektedir.

ü.İstekliler, ilgili sertifikaların birer kopyasının ihale dosyasında ibraz edeceklerdir.

v.İhaleye katılacak istekliler, Türkiye sınırları içerisinde daha önce EDS kapsamında (HİTS) ,hız ihlal tespit sistemi,(KİTS)kırmızı ışık ihlal tespit sistemi , (OHÖD) ortalama hız ölçüm donanımı sistemlerinden birini kurmuş ve en az 1(Bir) yıl işletmiş ve ilgili belediyeden alınmış işletme belgesinin sunması gerekmektedir.

y.İhaleye katılcak istekliler süreleri 6 (altı),ay,dan az olmamak kaydı ile Madde.3,c ve e bentlerin,de belirtilen ek teminat bedellerini bu ihale kapsamında idareye sunmaları gerekmektedir,ilgili teminat mektupları isteklinin üzerine kalan işi tamamlayıp geçici kabul yapıldıktan sonra iade edilecektir

Diğer Şartlar :

    1. Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

    2. İhale şartnamesi ve ekleri, Mali Hizmetler Müdürlüğünden 5.000 (beş bin) ₺ (KDV DÂHİL) bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.

    3. Geçici teminat bedeli HalkbankBankası 18 Mart Uydu şubesi nezdinde bulunan TR16 0001 2001 4550 0007 0000 10IBAN no’lu Kepez Belediyesi Başkanlığı Diğer Gelirler hesabına ya da Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Geçici ve Ek teminat mektubu ihale dosyası ile verilecektir.

    4. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin Kepez Belde Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisinden “Borcu yoktur belgesi” almaları zorunludur.

    5. İsteklinin belgeleri ve EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmadaki yetki belgeleri (Üretici veya yetkili satıcı belgesi); Belgeler sırasıyla içindekiler (fihrist) açıklamalı bir şekilde ayrı ayrı dosya şeklinde aşağıda belirtilen sıraya göre sunulacaktır. İçindekiler sayfası bulunmayan ihale teklif dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

    6. Yerli malı ürün teklif eden istekliler lehine, öncelik sağlanacaktır.

    7. Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

    8. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.


Katılamayacak Olanlar

 1. 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kayıt olunur.

 2. "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunların evraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine iade edilir ve ihale odasından çıkarılırlar)

 3. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

 4. İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

 5. İsteklilerin, gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları, tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.

 6. KEPEZ Belde Belediyesi’ne borcu bulunan istekliler ihaleye katılamaz.

 7. İstekliler tarafından sunulan cihazların teknik değerlendirilmesi Kepez Belde Belediyesi tarafından oluşturulacak komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu sebeple Kullanılacak sistem ve bileşenlerinin katalogları ve malzeme listeleri teklif dosyasında sunulacaktır. Teklif zarfları açıldığında ilk oturumda teknik yeterlilikler incelenecektir. Dosyasında eksiği olan ve teknik yeterliliği sağlayamayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

 8. İsteklilerin ortak girişim olarak ihale katılması yapılacak işin özelliği açısından kabul edilmeyecektir. İstekli tüzel kişilerin münferiden başvuru yapması gerekmektedir.

 9. İçindekiler sayfası bulunmayan ihale dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.


İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR