AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Elektrik tesisi yaptırılacaktır

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048969
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ GERÇEK 10.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.  Genel Müdürlüğü Göksu Mahallesi Serik caddesi No:15 Kepez ANTALYA  4.kat Toplantı Salonu          
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
AG+OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ

Şirketimiz sorumluluk sahasında bulunan, Bölge Müdürlükleri bünyesinde Küçük Ek Tesis kapsamında AG-OG Elektrik Tesisleri Yapım işleri Açık ihale usulü ihale edilecektir.

1-Şirketin:

  1. Adresi
Göksu mah.Serik cad.No:15 Kepez -ANTALYA
  1. Tel
  2. Fax
0 242 339 55 55
0 242 339 51 01
  1. İlgili Personel Elektronik Posta Adresi
  2. Kayıtlı Elektronik posta Adresi
gokhan.turktemel@akdenizedas.com.tr
akdenizedas.satinalma@hs02.kep.tr

2-İhale Konusu İşin:

  1. Grup no, Niteliği,türü,keşif miktarı,işin yapılacağı yer ve süresi aşağıda belirtilmiştir.
Sıra Grup No Proje Adı Proje Keşif Bedeli [TL]
İşin Süresi
1 Akdeniz 2019 07 KET 17 ANTALYA İLİ MURATPAŞA- KONYAALTI –KEPEZ-AKSU - DÖŞEMEALTI İLÇELERİ KÜÇÜK EK TESİSLER YAPIM İŞİ 2.000.000,89 TL
90 GÜN
2 Akdeniz 2019 07 KET 18 ANTALYA İLİ KEMER-KUMLUCA-FİNİKE İLÇELERİ KÜÇÜK EK TESİSLER YAPIM İŞİ 500.000,44 TL
90 GÜN
3 Akdeniz 2019 07 KET 19 ANTALYA İLİ ELMALI-KORKUTELİ İLÇELERİ KÜÇÜK EK TESİSLER YAPIM İŞİ 500.000,44 TL 90 GÜN
4 Akdeniz 2019 32 KET 05 ISPARTA İLİ KÜÇÜK EK TESİSLER YAPIM İŞİ 500.000,44 TL 90 GÜN

3- İhalenin :
  1. Yapılacağı Yer
: AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Genel Müdürlüğü
Göksu Mahallesi Serik caddesi No:15 Kepez ANTALYA 4.kat Toplantı Salonu
  1. Tarih ve Saati
:19.09.2019 Perşembe Günü Saat:14.00

4- İhaleye Katılma Şartları ve İstenen belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler:

4.1 İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3 İstekliler teklif ettikleri tutarın %3 ‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu teklif ile birlikte verilecek olup, Geçici Teminatın süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz .
4.1.4 Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
4.1.5 İstekliler ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu, vergi borcu yoktur yazısı sunacaktır.
4.1.6 İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabilir. Çalıştırılması düşünülen işler için Alt Yükleniciye yaptırılacak işler taahhütnamesi verilecektir.
İş ortaklığı olarak ihaleye teklif verecek olan istekliler 4.1.1,4.1.2,4.1.4,4.1.5, maddede istenen belgeleri her ortak için ayrı ayrı vermek zorundadır.
4.2 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yada serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
4.3 Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 Personel Durumuna İlişkin Yeterliliğe esas olan belgeler:
Teklif verilen işe ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesi verilecektir.
4.3.2 Makine Teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin Yeterlilik Kriterleri:
Teklif verilen işe ilişkin Makina Teçhizat Taahhütnamesi verilecektir.
4.3.3 İş deneyim Belgesi
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesi ,
Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan tek sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, yapılan işin toplam tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.
İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 10 (on) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak, teklif ettiği işe ait teklif bedelinin % 90’ından az olmayacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak AG-OG+YG Elektrik Tesis Yapım işleri kabul edilecektir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. ihale dökümanı, Akdeniz EDAŞ Genel Müdürlüğü Göksu mah. Serik cad.No:15 kepez Antalya adresinde Satınalma Müdürlüğünden imza karşılığı elden alınabilir yada talep edilmesi halinde iadeli taahhütlü posta ile veya Kayıtlı Elektronik posta adresinize gönderilir.
7- Teklif zarfları ihale tarih ve saatine kadar AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Genel Müdürlüğü
Göksu Mahallesi Serik caddesi No:15 Kepez ANTALYA 4.kat Toplantı Salonu adresine kapalı zarf içinde elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
8- İstekliler tekliflerini, keşif bedelinden %.... tenzilat üzerinden vereceklerdir.
İhalede yeterli görülen İsteklilerin hazır bulunan yetkilileri ile ile açık eksiltme yapılacak olup, Üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.
9- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR