EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik tesisatı, network, telefon ve ups hattı kablolama işi yaptırılacaktır

EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/503239
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
61 adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (3. kat)-Mithatpaşa Mahallesi Ortakapı Caddesi No:44 Edirne
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK TESİSATI, NETWORK, TELEFON VE UPS HATTI KABLOLAMA İŞİ YAPILACAKTIR


EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ


Elektrik Tesisatı, Network, Telefon Ve Ups Hattı Kablolama İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/503239
1-İdarenin
a) Adresi : MİTHATPAŞA MAH. ORTAKAPI CAD. NO:44 22100 KALE İÇİ MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842253861 - 2842120960
c) Elektronik Posta Adresi : edirne@iskur.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 61 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1. Murat Mahallesi, Haşim İŞCAN Caddesi, D/Blok Merkez/Edirne (Edirne Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası)
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içerisinde iş bitirilecektir. İş Bitimini izleyen gün İdareye teslim edilecek ve Muayene kabul işlemi gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (3. kat)-Mithatpaşa Mahallesi Ortakapı Caddesi No:44 Edirne
b) Tarihi ve saati : 21.10.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İhale ve Satın Alma Servisi - Mithatpaşa Mah. Ortakapı Cad. No:44 EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İstekliler tarafından işin yapılacağı yer görülmek istendiğinde Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İhale ve Satın Alma Servisi ( Mithatpaşa Mah. Ortakapı Cad. No:44 EDİRNE ) ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR