İZBETON A.Ş.

Elektrik işleri yaptırılacaktır

İZBETON A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111959
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 09.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/4266
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20.000 metre Borusuz serbest döşenen topraklama hattı( 35 mm2), 120 adet LED ARMATÜRLÜ ÇİFT KONSOLLU DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ ve 40 adet 9 MT YAYA KONSOLLU DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ işleri yaptırılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İzmir İli sınırları içinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklardır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZBETON A.Ş. ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN BORNOVA İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İZBETON-İZMİR BÜYÜKŞ B.B.VE A.E.Ü.VE D.T.S.K.T.V.S.AŞ

İZMİR İL SINIRLARI İÇERiSİNDEKİ CADDE VE SOKAKLARDA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ELEKTRİK TAMİR BAKIM ONARIM YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/4266
1-İdarenin
a) Adresi : ANKARA ASFALTI NO: 385 35050 NALDÖKEN BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324790909 - 2324791745
c) Elektronik Posta Adresi : izbeton@izbeton.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 metre Borusuz serbest döşenen topraklama hattı( 35 mm2), 120 adet LED ARMATÜRLÜ ÇİFT KONSOLLU DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ ve 40 adet 9 MT YAYA KONSOLLU DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ işleri yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir İli sınırları içinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklardır
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZBETON A.Ş. ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN BORNOVA İZMİR
b) Tarihi ve saati : 03.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 Tarih ve 30453/m Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde Yer Alan D/V GRUBU AYDINLATMA İŞLERİ Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ VEYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE AİT MEZUNİYET BELGESİ VEYA DİPLOMASI İHALE KONUSU İŞ VEYA İŞLERE DENK SAYILACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A.Değerlendirme “teklif fiyatı puanlaması” ile “kalite ve teknik değer nitelik puanlaması” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP= 50 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TFP= (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP : Teklif fiyat puanı,
TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF : İsteklinin teklif fiyatı,
İfade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP= 50 PUAN)
A.2.1 Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO POZ NO / İŞ KALEMİ NO MİNİMUM TEKLİF DEĞERİ % MAKSİMUM TEKLİF DEĞERİ % PUAN
1 BFE.293 8,331 12,486 5,197
2 BFE.242 4,733 7,099 2,958
3 BFE.148 3,934 5,901 2,459
4 BFE.494 2,726 4,089 1,704
5 BFE.313 2,425 3,637 1,516
6 BFE.162 2,221 3,331 1,388
7 BFE.305 1,880 2,821 1,175
8 BFE.470 1,863 2,795 1,165
9 BFE.161 1,841 2,761 1,151
10 BFE.301 1,806 2,709 1,129
11 BFİ/126 1,802 2,703 1,126
12 BFE.306 1,639 2,459 1,025
13 BFE.193 1,606 2,409 1,004
14 BFE.495 1,565 2,348 0,978
15 BFE.219 1,471 2,206 0,919
16 BFE.214 1,382 2,073 0,864
17 BFE.473 1,308 1,961 0,817
18 BFE.009 1,063 1,595 0,664
19 BFE.304 0,950 1,426 0,594
20 BFE.186 0,891 1,336 0,557
21 BFE.192 0,742 1,113 0,464
22 BFE.197 0,732 1,099 0,458
23 BFE.309 0,722 1,084 0,452
24 BFE.303 0,694 1,040 0,433
25 BFE.308 0,595 0,892 0,372
26 BFE.307 0,574 0,862 0,359
27 BFE.241 0,554 0,831 0,346
28 BFE.038 0,538 0,807 0,336
29 BFE.059 0,537 0,806 0,336
30 BFE.024 0,536 0,804 0,335
31 BFE.212 0,502 0,752 0,313
32 BFE.350 0,499 0,749 0,312
33 BFE.191 0,479 0,719 0,300
34 BFE.223 0,479 0,718 0,299
35 BFE.012 0,478 0,717 0,299
36 BFE.160 0,448 0,672 0,280
37 BFE.224 0,435 0,653 0,272
38 BFİ/158 0,432 0,648 0,270
39 BFE.471 0,430 0,645 0,269
40 BFE.218 0,428 0,642 0,267
41 BFE.373 0,418 0,627 0,261
42 BFE.370 0,417 0,625 0,261
43 BFE.023 0,409 0,614 0,256
44 BFE.159 0,392 0,587 0,245
45 BFE.112 0,390 0,585 0,244
46 BFE.153 0,387 0,580 0,242
47 BFE.234 0,379 0,568 0,237
48 BFE.008 0,373 0,559 0,233
49 BFİ/057 0,356 0,534 0,223
50 BFE.039 0,342 0,513 0,214
51 BFE.233 0,339 0,508 0,212
52 BFE.472 0,319 0,479 0,200
53 BFE.367 0,306 0,458 0,191
54 BFE.076 0,282 0,423 0,176
55 BFE.221 0,280 0,420 0,175
56 BFE.211 0,276 0,415 0,173
57 BFE.053 0,272 0,408 0,170
58 BFE.054 0,261 0,391 0,163
59 BFE.079 0,257 0,386 0,161
60 BFE.232 0,255 0,382 0,159
61 BFE.314 0,238 0,356 0,148
62 BFE.222 0,229 0,344 0,143
63 BFE.342 0,226 0,340 0,142
64 BFE.026 0,226 0,339 0,141
65 BFE.220 0,226 0,339 0,141
66 BFE.158 0,223 0,334 0,139
67 BFE.157 0,220 0,330 0,138
68 BFE.136 0,217 0,325 0,135
69 BFE.499 0,209 0,313 0,130
70 BFE.364 0,208 0,311 0,130
71 BFE.135 0,202 0,303 0,126
72 BFE.469 0,202 0,303 0,126
73 BFE.061 0,201 0,302 0,126
74 BFE.335 0,199 0,298 0,124
75 BFE.181 0,197 0,295 0,123
76 BFE.413 0,190 0,285 0,119
77 BFE.072 0,186 0,279 0,116
78 BFE.011 0,178 0,267 0,111
79 BFE.500 0,177 0,265 0,110
80 BFE.294 0,171 0,257 0,107
81 BFE.001 0,168 0,252 0,105
82 BFE.146 0,165 0,247 0,103
83 BFE.174 0,163 0,245 0,102
84 BFE.194 0,162 0,243 0,101
85 BFE.459 0,162 0,243 0,101
86 BFE.240 0,161 0,242 0,101
87 BFİ/092 0,159 0,238 0,099
88 BFE.217 0,150 0,225 0,094
89 BFE.196 0,150 0,225 0,094
90 BFE.050 0,149 0,224 0,093
91 BFE.231 0,143 0,215 0,089
92 BFE.216 0,141 0,212 0,088
93 BFE.179 0,138 0,207 0,086
94 BFE.410 0,138 0,207 0,086
95 BFİ/249 0,136 0,204 0,085
96 BFE.225 0,136 0,204 0,085
97 BFE.210 0,134 0,201 0,084
98 BFE.474 0,132 0,198 0,082
99 BFİ/162 0,130 0,195 0,081
100 BFE.318 0,127 0,191 0,080
101 BFE.140 0,127 0,190 0,079
102 BFE.156 0,119 0,179 0,075
103 BFE.230 0,119 0,178 0,074
104 BFE.407 0,118 0,178 0,074
105 BFE.353 0,118 0,177 0,074
106 BFE.392 0,113 0,170 0,071
107 BFE.496 0,112 0,169 0,070
108 BFE.341 0,110 0,165 0,069
109 BFE.021 0,108 0,162 0,067
110 BFE.173 0,107 0,161 0,067
111 BFİ/225 0,107 0,161 0,067
112 BFE.229 0,107 0,160 0,067
113 BFE.184 0,105 0,158 0,066
114 BFE.315 0,105 0,158 0,066
115 BFE.389 0,102 0,153 0,064
116 BFE.195 0,101 0,151 0,063
117 BFE.037 0,101 0,151 0,063
118 BFE.383 0,099 0,149 0,062
119 BFE.113 0,095 0,143 0,060
120 BFE.346 0,095 0,143 0,059
121 BFE.228 0,095 0,142 0,059
122 BFE.144 0,093 0,139 0,058
123 BFE.132 0,092 0,138 0,058
124 BFE.126 0,092 0,138 0,057
125 BFE.043 0,092 0,137 0,057
126 BFE.058 0,091 0,137 0,057
127 BFE.089 0,088 0,131 0,055
128 BFE.088 0,086 0,130 0,054
129 BFE.209 0,086 0,129 0,054
130 BFE.101 0,085 0,128 0,053
131 BFE.102 0,085 0,128 0,053
132 BFE.497 0,080 0,120 0,050
133 BFE.172 0,080 0,120 0,050
134 BFE.068 0,079 0,119 0,050
135 BFE.069 0,078 0,117 0,049
136 BFE.253 0,076 0,114 0,047
137 BFE.465 0,075 0,113 0,047
138 BFE.047 0,075 0,113 0,047
139 BFE.040 0,075 0,113 0,047
140 BFE.215 0,075 0,112 0,047
141 BFE.256 0,074 0,111 0,046
142 BFE.178 0,073 0,110 0,046
143 BFE.464 0,073 0,109 0,045
144 BFE.484 0,071 0,107 0,045
145 BFE.395 0,071 0,106 0,044
146 BFE.386 0,070 0,104 0,044
147 BFE.200 0,069 0,104 0,043
148 BFE.085 0,069 0,104 0,043
149 BFE.130 0,069 0,104 0,043
150 BFE.201 0,069 0,104 0,043
151 BFİ/093 0,068 0,102 0,043
152 BFE.398 0,068 0,102 0,043
153 BFE.247 0,068 0,102 0,042
154 BFE.328 0,067 0,101 0,042
155 BFE.014 0,066 0,099 0,041
156 BFE.334 0,066 0,099 0,041
157 BFE.426 0,066 0,099 0,041
158 BFE.278 0,066 0,098 0,041
159 BFE.401 0,065 0,098 0,041
160 BFE.143 0,065 0,098 0,041
161 BFE.250 0,065 0,097 0,041
162 BFE.036 0,064 0,096 0,040
163 BFE.010 0,064 0,096 0,040
164 BFE.177 0,063 0,094 0,039
165 BFE.286 0,063 0,094 0,039
166 BFE.042 0,062 0,092 0,038
167 BFE.030 0,062 0,092 0,038
168 BFE.478 0,061 0,091 0,038
169 BFE.404 0,060 0,090 0,037
170 BFE.133 0,058 0,088 0,037
171 BFE.498 0,058 0,087 0,036
172 BFE.187 0,057 0,085 0,036
173 BFE.321 0,055 0,082 0,034
174 BFE.323 0,053 0,080 0,033
175 BFE.084 0,053 0,080 0,033
176 BFE.116 0,053 0,080 0,033
177 BFE.481 0,052 0,078 0,033
178 BFE.361 0,052 0,078 0,033
179 BFE.487 0,052 0,078 0,032
180 BFE.239 0,052 0,078 0,032
181 BFE.320 0,051 0,076 0,032
182 BFE.237 0,050 0,075 0,031
183 BFE.082 0,046 0,069 0,029
184 BFE.423 0,046 0,069 0,029
185 BFE.317 0,045 0,067 0,028
186 BFE.028 0,044 0,067 0,028
187 BFE.244 0,044 0,065 0,027
188 BFE.025 0,044 0,065 0,027
189 BFE.104 0,043 0,065 0,027
190 BFE.227 0,043 0,064 0,027
191 BFE.034 0,042 0,064 0,027
192 BFE.134 0,042 0,062 0,026
193 BFE.100 0,040 0,060 0,025
194 BFE.198 0,039 0,059 0,025
195 BFE.352 0,038 0,057 0,024
196 BFE.103 0,038 0,057 0,024
197 BFE.375 0,038 0,057 0,024
198 BFE.283 0,037 0,056 0,023
199 BFE.060 0,037 0,055 0,023
200 BFE.041 0,037 0,055 0,023
201 BFE.439 0,035 0,053 0,022
202 BFE.033 0,034 0,051 0,021
203 BFE.145 0,034 0,050 0,021
204 BFE.119 0,033 0,050 0,021
205 BFE.207 0,033 0,049 0,021
206 BFE.332 0,032 0,048 0,020
207 BFE.046 0,031 0,047 0,020
208 BFE.429 0,031 0,046 0,019
209 BFE.015 0,031 0,046 0,019
210 BFE.349 0,030 0,045 0,019
211 BFE.376 0,030 0,045 0,019
212 BFE.226 0,029 0,043 0,018
213 BFE.099 0,029 0,043 0,018
214 BFE.438 0,028 0,042 0,018
215 BFE.044 0,028 0,042 0,017
216 BFE.344 0,028 0,042 0,017
217 BFE.268 0,027 0,041 0,017
218 BFE.330 0,027 0,041 0,017
219 BFE.020 0,027 0,040 0,017
220 BFE.468 0,026 0,039 0,016
221 BFE.442 0,025 0,038 0,016
222 BFE.065 0,025 0,038 0,016
223 BFE.129 0,025 0,038 0,016
224 BFE.380 0,025 0,038 0,016
225 BFE.056 0,025 0,037 0,015
226 BFE.092 0,024 0,037 0,015
227 BFE.316 0,024 0,036 0,015
228 BFE.480 0,024 0,036 0,015
229 BFE.032 0,024 0,036 0,015
230 BFE.057 0,024 0,036 0,015
231 BFE.142 0,024 0,036 0,015
232 BFE.235 0,023 0,035 0,015
233 BFE.435 0,023 0,035 0,015
234 BFE.486 0,023 0,034 0,014
235 BFİ/002 0,022 0,034 0,014
236 BFE.440 0,022 0,033 0,014
237 BFE.420 0,022 0,033 0,014
238 BFE.045 0,022 0,033 0,014
239 BFE.139 0,022 0,033 0,014
240 BFE.489 0,022 0,033 0,014
241 BFE.029 0,021 0,032 0,013
242 BFE.013 0,021 0,031 0,013
243 BFE.345 0,021 0,031 0,013
244 BFE.483 0,021 0,031 0,013
245 BFE.322 0,021 0,031 0,013
246 BFE.331 0,020 0,031 0,013
247 BFE.128 0,020 0,030 0,013
1.ELEKTRİK İŞ GRUBU 0,194 0,291 0,120
2.ELEKTRİK İŞ GRUBU 0,209 0,316 0,132
3.ELEKTRİK İŞ GRUBU 0,113 0,169 0,070
4.ELEKTRİK İŞ GRUBU 0,116 0,174 0,072
5.ELEKTRİK İŞ GRUBU 0,207 0,312 0,128
6.ELEKTRİK İŞ GRUBU 0,134 0,203 0,084
7.ELEKTRİK İŞ GRUBU 0,113 0,168 0,072
8.ELEKTRİK İŞ GRUBU 0,107 0,161 0,065
9.ELEKTRİK İŞ GRUBU 0,108 0,163 0,068
10.ELEKTRİK İŞ GRUBU 0,086 0,131 0,054
11.ELEKTRİK İŞ GRUBU 0,081 0,120 0,050
12.ELEKTRİK İŞ GRUBU 0,042 0,065 0,033

1.ELEKTRİK İŞ GRUBUNU OLUŞTURAN İŞ KALEMLERİ :

SIRA NO POZ NO/ İŞ KALEMİ NO
1 BFE.064
2 BFE.073
3 BFE.199
4 BFE.475
5 BFE.347
6 BFE.319
7 BFE.005
8 BFE.377
9 BFE.095
10 BFE.031

2.ELEKTRİK İŞ GRUBUNU OLUŞTURAN İŞ KALEMLERİ :

SIRA NO POZ NO/ İŞ KALEMİ NO
1 BFİ/246
2 BFE.327
3 BFE.106
4 BFE.333
5 BFE.343
6 BFE.340
7 BFE.329
8 BFE.016
9 BFE.437
10 BFE.274
11 BFE.118
12 BFE.125

3.ELEKTRİK İŞ GRUBUNU OLUŞTURAN İŞ KALEMLERİ :

SIRA NO POZ NO/ İŞ KALEMİ NO
1 BFE.124
2 BFE.280
3 BFE.098
4 BFE.055
5 BFE.271
6 BFE.075
7 BFE.479

4.ELEKTRİK İŞ GRUBUNU OLUŞTURAN İŞ KALEMLERİ :

SIRA NO POZ NO/ İŞ KALEMİ NO
1 BFE.185
2 BFE.466
3 BFE.436
4 BFE.165
5 BFE.485
6 BFE.117
7 BFE.115
8 BFE.488

5.ELEKTRİK İŞ GRUBUNU OLUŞTURAN İŞ KALEMLERİ :

SIRA NO POZ NO/ İŞ KALEMİ NO
1 BFE.208
2 BFE.325
3 BFE.027
4 BFE.114
5 BFE.093
6 BFE.282
7 BFE.490
8 BFE.415
9 BFE.482
10 BFE.448
11 BFE.477
12 BFE.123
13 BFE.035
14 BFE.467
15 BFE.348
16 BFE.434

6.ELEKTRİK İŞ GRUBUNU OLUŞTURAN İŞ KALEMLERİ :

SIRA NO POZ NO/ İŞ KALEMİ NO
1 BFE.372
2 BFE.259
3 BFE.003
4 BFE.326
5 BFE.176
6 BFE.137
7 BFE.121
8 BFE.122
9 BFE.081
10 BFE.067
11 BFE.279
12 BFE.238

7.ELEKTRİK İŞ GRUBUNU OLUŞTURAN İŞ KALEMLERİ :

SIRA NO POZ NO/ İŞ KALEMİ NO
1 BFE.149
2 BFE.006
3 BFE.107
4 BFE.175
5 BFE.131
6 BFE.097
7 BFE.285
8 BFE.262
9 BFE.339
10 BFE.337
11 BFE.433
12 BFE.445

8.ELEKTRİK İŞ GRUBUNU OLUŞTURAN İŞ KALEMLERİ :

SIRA NO POZ NO/ İŞ KALEMİ NO
1 BFE.094
2 BFE.096
3 BFE.324
4 BFE.265
5 BFE.432
6 BFE.281
7 BFE.105
8 BFE.476
9 BFE.120
10 BFE.203
11 BFE.154
12 BFE.164
13 BFE.087

9.ELEKTRİK İŞ GRUBUNU OLUŞTURAN İŞ KALEMLERİ :

SIRA NO POZ NO/ İŞ KALEMİ NO
1 BFE.246
2 BFE.419
3 BFE.202
4 BFE.078
5 BFE.412
6 BFE.277
7 BFE.493
8 BFE.091
9 BFE.189
10 BFE.188
11 BFE.261
12 BFE.090
13 BFE.441
14 BFE.284
15 BFE.417
16 BFE.167
17 BFE.018

10.ELEKTRİK İŞ GRUBUNU OLUŞTURAN İŞ KALEMLERİ :

SIRA NO POZ NO/ İŞ KALEMİ NO
1 BFE.245
2 BFE.204
3 BFE.152
4 BFE.138
5 BFE.190
6 BFE.017
7 BFE.492
8 BFE.007
9 BFE.019
10 BFE.022
11 BFE.491
12 BFE.260
13 BFE.151
14 BFE.411
15 BFE.414
16 BFE.109
17 BFE.269
18 BFE.418

11.ELEKTRİK İŞ GRUBUNU OLUŞTURAN İŞ KALEMLERİ :

SIRA NO POZ NO/ İŞ KALEMİ NO
1 BFE.066
2 BFE.249
3 BFE.074
4 BFE.163
5 BFE.462
6 BFE.150
7 BFE.171
8 BFE.264
9 BFE.255
10 BFE.243
11 BFE.108
12 BFE.267
13 BFE.252
14 BFE.248
15 BFE.263
16 BFE.258
17 BFE.276
18 BFE.391
19 BFE.270
20 BFE.394
21 BFE.397
22 BFE.063
23 BFE.254
24 BFE.071
25 BFE.461

12.ELEKTRİK İŞ GRUBUNU OLUŞTURAN İŞ KALEMLERİ :

SIRA NO POZ NO/ İŞ KALEMİ NO
1 BFE.266
2 BFE.273
3 BFE.251
4 BFE.147
5 BFE.275
6 BFE.257
7 BFE.111
8 BFE.272
9 BFE.463
10 BFE.070
11 BFE.454
12 BFE.456
13 BFE.457
14 BFE.458
15 BFE.460
16 BFE.390
17 BFE.393
18 BFE.396
19 BFE.166
20 BFE.002
21 BFE.004
22 BFE.180
23 BFE.141
24 BFE.236
25 BFE.110
26 BFE.169
27 BFE.453
28 BFE.455
29 BFE.182
30 BFE.183
31 BFE.168
32 BFE.452
33 BFE.451

A.2.2 Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3 İş gurupları için ise o iş gurubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş gurubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.4 Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.5 İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş gurupları için puan alamayacaklardır.
A.2.6 Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş gurubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3 Toplam Puan ( TP = TFP + KTP )
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
NOT: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZBETON A.Ş. MERKEZ TEKNİK OFİS ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN BORNOVA İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR