TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik hattı ve trafoların yenilenmesi işi yaptırılacaktır

TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198506
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 25.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/371735
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 ADET TRAFO DEĞİŞTİRİLMESİ VE HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

RAY KAYNAK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK HATTI VE TRAFOLARIN YENİLENMESİ, ŞEBEKE, KUYU SUYU VE YAPILACAK YANGIN HİDRANT HATTININ FABRİKA BOYUNCA YENİ BİR KANAL İÇİNE ALINARAK YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/371735
1-İdarenin
a) Adresi : Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122111449-5208781 - 3125208949
c) Elektronik Posta Adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 ADET TRAFO DEĞİŞTİRİLMESİ VE HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ANKARA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.08.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri Benzer İş Grupları D/I veya D/II veya D/III Grubu İşler Benzer iş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A.Tekliflerin değerlendirilmesi
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile “kalite ve teknik nitelik puanlaması” (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.
Teklif fiyatı puanlaması;
Teklif Puanı=Fiyat Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
*FİYAT PUANI: Fiyat Puanı= [(Geçerli en düşük toplam teklif fiyatı)/(İsteklinin Toplam Teklif Fiyatı)] X 50
*FİYAT DIŞI UNSUR PUANI: Fiyat dışı unsur puanı 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat dışı unsur puanlamasına konu iş kalemleri Tablo-1’ de verilmiştir.
A.1 Fiyat Puanı (FP) (50 Puan)
Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 50 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 50 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde; FPist: İsteklinin fiyat puanını, TFmin: Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını, TFist: İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.
A.2 Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP) (50 PUAN) (Fiyat Dışı Unsur Puanı)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik (fiyat dışı unsur) puanlaması toplamda 50 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda belirtilmektedir.
A.2.1 Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, belirlenen iş kalemleri için toplam 50 puan üzerinden yapılacaktır.
Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puan verilecektir. Söz konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındaysa o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir. Ayrıca iş grubu içerisinde yer alan iş kalemleri için tespit edilen oranlardan herhangi biri dahi tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındaysa, o iş kalemini içeren iş grubu için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir.
Hesap sonucu bulunan değer, o iş kalemine ait alt ve üst sınırlar için virgülden sonra kullanılan basamak sayısına kadar yuvarlanmayacaktır. (Yuvarlama yapılmayacaktır.)

İŞ KALEMİ NO İŞ KALEMİ
KISA ADI
AO*
(%)
ÜO**
(%)
STBP ***
NAKLİYE Her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma ve istifleme fiyata dahildir. 4,3 6,3 6
ANALİZ-1 19 cm sıkışmış kalınlıkta kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım yapılması,( 8 cm bitümlü sıcak temel tabakası, 6 cm asfalt betonu binder tabakası ve 5 cm asfalt betonu aşınma tabakası )yapılması 1 3 5
TCDD.MÖ1 NFPA-20 uyumlu1 elk + 1 elk + jokey120m3/h 110 mSS 5 m3/h 120 mSS - jokey NFPA Uyumlu 2 Elektrikli + 1 Dizel + 1 jokeyli Yangın Hidroforu Basma kollektörü, basınçlandırma tankı, NFPA20 Uyumlu Pano dahil set halindedir.Emiş kollektörü,Yükselen milli vana,Ats panosu,debimetre fiyatlara dahil degildir. 6 9 6
TCDD.MÖ6 Raykaynak fabrikası sahasında Yangın senaryosu,Yangın Risk analizi yapılması,Acil müdahale planlarının çıkartılması Projelerinin Yapılması ve Yangın Danışmanlığı Bedeli 1 3 6
35.130.1301 450V .a kadar Otomatik kumandalı yarı iletken anahtarlamalı harmonik filtreli merkezi kompanzasyon bataryaları 3 4 6
TCDD.EÖ18 Harici tip 2 MP Sabit Kamera 6 8 6
31.5.4/004 630 KVA 33(28.5-34.5)/0.4-0.231 kV BAKIR SARGILI DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLER 1 2 5
31.5.4/005 1000 KVA 33(28.5-34.5)/0.4-0.231 kV BAKIR SARGILI DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLER 1,5 2,5 5
TCDD.EÖ8 19" IP66 Saha Dolabı 2 4 5
TOPLAM 50

*AO: İSTEKLİNİN İŞ KALEMİ İÇİN TEKLİF ETTİĞİ TOPLAM BEDELİN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN GENEL TOPLAM BEDELİNE ORANI ALT SINIR
**ÜO: İSTEKLİNİN İŞ KALEMİ İÇİN TEKLİF ETTİĞİ TOPLAM BEDELİN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN GENEL TOPLAM BEDELİNE ORANI ÜST SINIR
***STBP: SINIRLANDIRILMIŞ TEKLİF BEDELİ PUANI
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x ETP) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ETP: En yüksek Teklif Puanı ifade eder. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği durumlarda fiyatların eşit olması halinde teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü İhale Bürosu Kat: Zemin No:17 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR