MEDAŞ - MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Elektrik dağıtım merkezi ve bağlantı hatları yaptırılacaktır

MEDAŞ - MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860180
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KONYA 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÜRGÜP SKM DAĞITIM MERKEZİ VE BAĞLANTI HATLARI
İşin Yapılacağı Yer
:
Ürgüp / NEVŞEHİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:

a) ADI:

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

b) ADRESİ:

Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA

c) TEL:

0 850 251 30 00 FAX: 0 332 255 00 85

d) KAYITLI E-POSTA:

meram.dagitim@hs02.kep.tr

2- İHALE KONUSU İŞİN:

İHALE NO

ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ)

KEŞİF TUTARI

YAPILACAĞI YER

2018/YP-476

ÜRGÜP SKM DAĞITIM MERKEZİ VE BAĞLANTI HATLARI

2.280.266,04 TL

Ürgüp / NEVŞEHİR

a) İHALE USULÜ:

Açık İhale

b) İHALE DOKÜMANINA ULAŞIM:

- İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),

- KEP üzerinden,

- İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir.

c) İHALE İLGİLİSİ:

Şeref KALFAOĞLU

seref.kalfaoglu@meramedas.com.tr

d) İHALENİN YERİ:

MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA

e) İHALENİN ZAMANI:

18.09.2018 / 14:00

f) İHALE DOSYASININ TESLİM FORMATI VE TESLİM YERİ:

Kapalı Zarf - MEDAŞ GM/KONYA

3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:

a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle İmza Beyannamesi

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,

d)Teklif bedelinin %6'sı tutarında Geçici Teminat Mektubu

e) MEDAŞ'da taahhüdündeki iş miktarı 25.000.000,00TL(YirmibeşmilyonTL)'yi geçemez. (Taahhüdündeki iş miktarı belgesini sunacaktır.)

f) İstekli, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 3 yıla ait olmak üzere Teklif ettiği bedel kadar ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunacaktır.

g) İstekli son 3 yıl içerisinde en az teklif tutarının %100'ü oranında İş Deneyim Belgesi sunmalıdır.

-İş Deneyim Belgesi son 3 yıl içerisinde Dağıtım-İletim Şirketinde fiilen Tesis işi yapmış olduğunu gösterir nitelikte olacaktır.

h) MEDAŞ 2017 yılı sene sonu değerlendirmesinde, kısa listeden çıkarılmış Yapım Yüklenicileri ihaleye katılamaz.

ı) İş Yönetim Programı Belgesi sunulacaktır.

- Teknik Personel, Makine Teçhizat, Nakit Akış Şeması, İş Programı, taahhüdündeki iş miktarı, verilerine dayalı olarak

- İşi nasıl yapacağına dair program (100 Puan)

Teknik ve Ticari tüm belgelerin sunulması zorunludur. Sunulmayan herhangi bir belge, ihaleden elenme sebebidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR