TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik bağlantısı işi

TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00335258
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 16.05.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEiAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ ELAZIĞ
İhale Kayıt No
:
2016/171232
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.06.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CUM.MAH.MALATY A CAD MELİKE SOK.NO: 23270 ELAZIG MERKEZ/ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE ELEKTRiK iLETiM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ((TEiAŞ) 13. BÖLGE

MÜDÜRLÜGÜ ELAZIĞ

380 kY Bağıştaş-Keban E.Hattının Keban 380 kY Şalt TM'ye bağlantısı yapım işi 4734 sayılı

Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ihale Kayıt Numarası : 2016/171232

i-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi

2-ihale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: CUM.MAH.MALATY A CAD MELİKE SOK.NO:

23270 ELAZIG MERKEZ/ELAZIĞ

: 4242472604 - 4242472620

:i3grupmd@teias.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: 380 kY Bağıştaş-Keban E.İ.Hattının 153 ve !54 no'lu

direklerin demonte edilip, yeni yerlerinde 3PD+ 15 ve

21'F+ 15 (çevirme konsollu) direklerinin montaj ı ve tel

çekimi işleri ile i adet reaktör temeli yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Keban-Elazığ

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren iO gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

: Cumhuriyet Mah.Melike sokak No.!

: 02.06.2016 - 14:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4. ı. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından. ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olmasıhalinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış. tüzel kişiliğin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.

4. 1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.I.Sihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısmdan fazla hissesine sahip ortağma ait olması halinde. ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şart ın

korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bıı belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsammda taahhüt edilen ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bıı ihalede benzer iş olarak kabul edileeek işler ve benzer işlere denk sayılaeak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4. i. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler için

i 1.06.201 i tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işlerinde benzer iş

gruplarına dair tebliğde yer alan 011 ve DIlI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;

Elektrik. Elektrik-Elektronik, Makine vcya İnşaat bölümleridir.

S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satm alınması:

7. i. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve i00 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEiAŞ

13.Bölge Grup Müdürlüğü Muhasebe servisi adresinden satm almabilir.

7.2. ihaleye teklifverecek olanlarm ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 13.Bölge Müdürlüğü Muhaberat servisi

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

lL. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : ı,20

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama

istenecektir.

Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığının 3ı.03.201 i tarih ve 27891 sayılı Resmi Gazete

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR