EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik altyapısı güçlendirme işi yaptırılacaktır

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00832879
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 06.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER VAKTİM 06.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/330206
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI YERLEŞKESİNDE BULUNAN POLİGONUN ELEKTRİK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ İŞLERİ, GÖTÜRÜ BEDEL USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara İli Gölbaşı İlçesi Polis Akademi Başkanlığı Yerleşkesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.07.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Necatibey Cad. No: 108 Anıttepe Çankaya/Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI YERLEŞKESİNDE BULUNAN

POLİGON ELEKTRİK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKANLIĞIMIZ GÖLBAŞI YERLEŞKESİNDE BULUNAN POLİGON ELEKTRİK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/330206

1-İdarenin

a) Adresi

:

Necatibey Caddesi No:108 06580 Anıttepe ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124629118 - 3122322376

c) Elektronik Posta Adresi

:

polisakademisi@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÖLBAŞI YERLEŞKESİNDE BULUNAN POLİGONUN ELEKTRİK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ İŞLERİ, GÖTÜRÜ BEDEL USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Polis Akademi Başkanlığı Yerleşkesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Necatibey Cad. No: 108 Anıttepe Çankaya/Ankara

b) Tarihi ve saati

:

19.07.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11 Haziran 2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin
D/I Grubunda belirtilen enerji iletim yeraltı kablo işleri ve/veya D/II Grubunda belirtilen enerji dağıtım yeraltı kablo işleri ve/veya D/III Grubunda belirtilen şalt tesisleri, trafo merkezleri ve kompanzasyon tesis işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Halk Bankası Gölbaşı Şubesi Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü - TR97 0001 2009 3850 0044 0000 01 (Doküman bedeli banka hesabına yatırıldıktan sonra makbuz karşılığında doküman idaremizden alınabilir) veya EKAP üzerinden e-imza ile satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Necatibey Cad. No: 108 Anıttepe Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR