TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

Elektrifikasyon tesisi işleri yaptırılacaktır

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859986
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/431897
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yaklaşık 10 km’ lik demiryolu hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulması, 2 adet nötr bölge oluşturulması, 3 RTU’ nun güncellenmesi ve SCADA işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ATATÜRK CD. NO:121/A ALSANCAK-KONAK / İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİFİKASYON TESİSİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Liman Yolları Ve Salhane Bağlantı Hat Güzergahına Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması Projesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2018/431897

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK CADDESI 121/ A ALSANCAK KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 232 464 31 31/4921 - 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : m309@outlook.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 10 km’ lik demiryolu hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulması, 2 adet nötr bölge oluşturulması, 3 RTU’ nun güncellenmesi ve SCADA işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İZMİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ATATÜRK CD. NO:121/A ALSANCAK-KONAK / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 04.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşler için 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarına Dair Tebliğ’de yer alan D/VI ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ benzer işler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Elektrik veya Elektrik-Elektronik bölümleridir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme “fiyat” ile “fiyat performansı” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
a. Fiyat puanı (FP) (50 PUAN)
Fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında, en düşük teklif fiyatına sahip istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanları;
FPist = (TFmin / TFist) X 50
formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde; FPist: İsteklinin fiyat puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden en düşük teklif fiyatını, TFist: İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.
b. Fiyat performans puanı (FPP) (50 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan fiyat performans puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir.
Tabloda yer alan “K” katsayısı: İlgili iş kalemi için, isteklinin teklif tutarının isteklinin toplam teklif tutarına olan oranıdır.
Tablodaki her bir iş grubu içerisinde yer alan her bir iş kalemi için K katsayısı hesaplanacak ve bu katsayın her bir iş kalemi için belirlenen aralıkta olması durumunda, o iş grubu için belirlenen puan verilecektir.
Ancak, bir iş grubu içerisinde yer alan iş kalemleri için hesaplanan K katsayılarından herhangi birinin dahi, karşısında belirlenen aralıkta olmaması durumunda; istekli o iş grubu için tabloda belirtilen puanı alamayacaktır.
Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA TABLOSU

Grup No İş GRUP Adı ve DETAY POZLAR Belirlenen (K) katsayısı aralığı (%) Fiyat performans puanı (FPP)
1 BETONARME DİREKLER (SIRA NO 1-17 ARASI
(TCDD KAT.0004-0005-0006-0007-0012-0014-0015-0016-0020-0021-0024-0026-0027-0029))
9 ≤ K ≤ 15 6,27
2 TEMEL İŞLERİ (DİREK-ANKRAJ TEMELLERİ
(TCDD KAT.0079-0080-0081-0082 ))
5 ≤ K ≤ 8 3,60
3 BAKIR/BRONZ İLETKENLER (SEYİR-PORTÖR-PANDÜL-İKİ KATENER ARASI BESLEME-FİDER BESLEME (TCDD KAT.0087-0092-0101-0103-0112-0114)) 18 ≤ K ≤ 31 12,70
4 ÇELİK/ALUMİNYUM İLETKENLER (DÖNÜŞ İLETKENİ-FİDER İLETKENİ- TOPRAKLAMA İLETKENLERİ ( TCDD KAT.0100-0105-0116-0117-0120)) 6 ≤ K ≤ 9 3,72
5 KONSOL-HOBAN TAKIMLARI (KONSOL-HOBAN ( TCDD KAT.0122-0123)) 13 ≤ K ≤ 23 9,24
6 ÇELİK DİREK, KONSTRÜKSİYON VE DİĞER PARÇALAR (ÇELİK DİREK VE PARÇALAR (TCDD KAT.0042-0043-0044-0063-0076-0077-0078-0131-0133-0144-0145-0146-0186)) 8 ≤ K ≤ 13 5,32
7 CER/NÖTR POSTA İŞLERİ (İSTASYON-NÖTR POSTALARINDAKİ CİHAZ,KABLO,BAĞLANTI İŞLERİ VE RTU İŞLERİ (TCDD KAT.0147-0148-0149-0150-0155-0172-0174 TCDD UK.0007-0008) 10 ≤ K ≤ 16 6,71
8 IS TAKIMLARI (IS VE NÖTR IS TAKIMLARI ( TCDD KAT.0141-ÖZEL3)) 4 ≤ K ≤ 6 2,44
50

c. Toplam Puan (TP)
Toplam Puan, Fiyat puanı ile fiyat performans puanlarının toplamıdır.
TP= FP + FPP
d. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek isteklinin teklifidir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK CD. NO:121/A ALSANCAK - KONAK / İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 3.BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR